Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2009-09-24

Dags att se över aktie- och fondskatten

De svenska spararna betalar mer än tre gånger så mycket i kapitalskatt än övriga invånare i EU och OECD. Det visar Aktiespararnas årliga skatteundersökning. Sverige kan inte i en konkurrensutsatt omvärld ha en sparandebeskattning som avviker så markant från EU-genomsnittet. Sparandeskatterna måste sänkas till en EU-nivå samtidigt som åtgärder måste vidtas för att öka det enskilda sparandet.

För att stimulera sparandet krävs en politisk reform som öppnar för Allemanskontot som gör det möjligt att utan krångel och direkt beskattning köpa aktier i svenska företag.

– De diskriminerande skatterna på sparande äventyrar vårt lands konkurrenskraft. En rejäl reform måste till för att svenskar i vart fall ska kunna konkurrera på samma villkor som våra grannar i Europa, säger Günther Mårder, VD för Aktiespararna.

Bolagsskatten
Innan 1991 års skattereform hade Sverige en bolagsskatt på 52 procent, vartill kom vinstdelningsskatt. Vid skattereformen sänktes skatten först till 40 och sedan till 30 procent. När bolagsskatten 1994 sänktes till 28 procent ansågs den internationellt konkurrenskraftig. Från och med i år är den 26,3 procent. Men trots detta är den inte längre konkurrenskraftig!

I mitten av 90-talet var den svenska bolagsskatten låg i jämförelse med resten av Europa, men andra länder har sedan dess sänkt sina bolagsskatter och EU-snittet nu på 24 procent. Och trenden bland EU:s medlemsländer går mot sänkt bolagsskatt. Sedan 1995, när förbundet började jämföra aktiebeskattningen inom EU och OECD, har skattetrycket minskat från 37 till 24 procent inom EU och från 36 till 27 procent inom OECD. Bland våra nordiska grannländer ser vi att Danmark 2008 sänkte sin bolagsskatt från 28 procent till 25 procent.

Den höga bolagsskatten i kombination med en hög beskattning av utdelningar på aktier hos aktieägaren ledet leder till att svensken betalar bland de högsta skatterna på utdelningar. Den totala dubbelbeskattningen (beskattningen på bolagsnivå och på aktieägarnivå) leder till ett skatteuttag på 50 procent för svensken, vilket ska jämföras med EU-genomsnittet på 30 procent.

Kapitalvinster
Sverige beskattar kapitalvinster med 30 procent från första kronor och utan hänsyn till hur länge man har ägt aktierna eller fonderna. Många länder inom EU och OECD beskattar kapitalvinster beroende av spartiden. På sparande som är fem år eller äldre är den genomsnittliga skatten 7 procent i EU och 8 procent i OECD, medan skattesatsen på korta aktie- och fondinnehav på högst tre månader är 13 procent i EU respektive 12 procent inom OECD.

Men det finns också länder som helt undantar kapitalvinster under vissa belopp från beskattning, exempel Storbritannien som inte beskattar kapitalvinster under 9 600 pund, ungefär 111 300 kronor. Sverige är relativt ensamt om att beskatta kapitalvinster på långsiktiga aktieinnehav så pass hårt. Endast Danmark, Finland och Norge, med 28 procent, beskattar kapitalvinster på långa aktieinnehav nästan lika hårt som Sverige.

 Här hittar du hela Skatteundersökningen.

Aktiespararna efterfrågar Allemanskontot och sparandereform
Sparandet i aktier och aktiefonder är till nytta för den enskilde, näringslivet och samhället i stort. Företagen är i stort behov av en stark och effektiv kapitalmarknad för att kunna investera, utvecklas och anställa fler medarbetare. En konkurrenskraftig svensk aktiebeskattning stärker den svenska riskkapitalmarknaden och skapar bra förutsättning för en långvarigt god ekonomisk tillväxt. Alla tjänar därför på en sänkt aktiebeskattning.

Samtidigt måste åtgärder vidtas för att öka det privata sparandet. När två miljoner svenskar saknar en ekonomisk buffert och Sverige står inför stora demografiska förändringar måste det enskilda sparandet stimuleras. I rådande situation är det därför mycket viktigt att Sveriges regering främjar privatsparandet, som är avgörande inte bara för kapitalmarknaden utan även för att säkra välfärden.

Det är dags att ta ett helhetsgrepp om sparandeskatterna. Aktiespararna vill därför se en sparandereform som avlägsnar de hinder som finns för ett aktivt sparande samtidigt som individen ska återfå makten över sitt sparande. Och förbundet uppmanar regeringen att införa ett Allemanskonto i vilket:
• vi inte bestraffas med direktbeskattning för att vi byter till den sparprodukt som passar vårt hushåll bäst. En årlig avkastningsskatt liknande den som utgår för kapitalförsäkringar ska i stället gälla,
• vi befrias från att ha vårt sparkapital inlåst i exempelvis fonder med alltför dålig historisk avkastning eller mycket höga avgifter,
• vi befrias från betungande redovisnings- och deklarationskrångel. Den årliga avkastningsskatten skickas automatiskt av kontoföraren till Skatteverket,
• vi fortsatt äger våra aktier och därmed kan påverka näringslivet genom att rösta på bolagsstämmorna.

– Aktiesparandet är den mest samhällsnyttiga sparformen, och vårt allemanskonto förenklar detta för individen och jämnar samtidigt ut statens skattemässiga kassaflöden. För Sveriges bolag kommer detta innebära större tillgång till riskvilligt kapital, avslutar Günther Mårder.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 24 september 2009

Günther Mårder
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, VD, mobil: 0704-36 21 44

 

Författare Awave Admin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.