Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Ordlista

A

A-aktie

A-aktie

Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman.

A-listan

A-listan

Tidigare lista över de börsnoterade aktierna på Stockholmsbörsen. Ersatt av Nordiska listan.

Aktie

Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebok

Aktiebok

Register över ägare i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Aktiebolag

Företagsform som kännetecknas av att delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.

Aktiebrev

Aktiebrev

Värdepapper som är bevis på äganderätt till en eller flera aktier.

Aktiedepå

Aktiedepå

En tjänst som banker och andra fondkommissionärer erbjuder för hantering av aktier.

Aktiefond

Aktiefond

En fond som man kan köpa andelar i. Fonden äger aktier.

Aktieindex

Aktieindex

Ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av en grupp aktier.

Aktieindexobligation

Aktieindexobligation

En obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad.

Aktiekapital

Aktiekapital

Summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag.

Aktieoption

Aktieoption

En option som ger innehavaren rätt att köpa en aktie till ett i förväg bestämt pris inom en viss tidsperiod (köp option).

Aktieportfölj

Aktieportfölj

De aktier som man äger.

Aktiespararen

Aktiespararen

Medlemstidning för Aktiespararna.

Aktiespararna

Aktiespararna

Populärbenämning för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Aktietorget

Aktietorget

En handelsplats för inofficiellt noterade aktier.

Aktieutdelning

Aktieutdelning

Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.

Alfavärde

Alfavärde

Visar hur en fond har överträffat eller underträffat den avkastning som den borde ha givit med hänsyn till fondens risktagande.

All time high

All time high

Den högsta noteringen för ett index eller en aktie.

Apportemission

Apportemission

När ett företag betalar genom att ge ut (nyemittera) egna aktier till säljaren.

Attract 40

Attract 40

En avdelning på börsens före detta O-lista för de mest omsatta aktierna.

Avkastning

Avkastning

Den vinst man gör på en placering. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar.

Avkastningsindex

Avkastningsindex

Ett aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i värdeökningen.

Avkastningskonto

Avkastningskonto

Det bankkonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto.

Avkastningskrav

Avkastningskrav

Det krav på avkastning man har för sin placering.

Avknoppning

Avknoppning

När ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag, ofta i samband med en börsnotering.

Avräkningsnota

Avräkningsnota

Ett kvitto på en genomförd aktieaffär.

Avstämningsdag

Avstämningsdag

Den dag som aktieboken stäms av. De som var aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämma, rätt till utdelning, vara med i nyemission etc.

B

B-aktie

B-aktie

Ett aktieslag som oftast har lägre röstvärde än A-aktien.

Baisse

Baisse

En börsterm som anger kraftigt fallande aktiekurser under stor handel.

Balansräkning

Balansräkning

En sammanställning som visar företagets tillgångar och hur dessa har finansierats.

Betalkurs

Betalkurs

Det pris som en aktieaffär (avslut) har gjorts till.

Betavärde

Betavärde

Visar hur mycket fondens värde i genomsnitt förändras när index förändras

Blandfond

Blandfond

En fond som innehåller aktier och räntebärande placeringar.

Blankning

Blankning

Aktier/värdepapper som inte ägs säljs i förhoppning om att dessa ska kunna köpas till ett lägre pris vid ett senare tillfälle. De aktuella värdepapperna lånas, för en avgift via en bank/finansinstitut, av långsiktiga investerare, som exempelvis pensions- eller aktiefonder. Naken blankning innebär att värdepapper som man inte äger blankas/säljs utan att först ha lånats.

Bolagsordning

Bolagsordning

Överenskommelse (stadgar) mellan aktieägarna som reglerar vilken verksamhet företaget ska bedriva.

Bolagsrisk

Bolagsrisk

Risken att en enskild aktie har en sämre utveckling.

Bolagsstämma

Bolagsstämma

Sammanträde med aktieägarna i ett bolag. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

Book building

Book building

Ett anbudsförfarande där placerare får ange hur många aktier de är villiga att köpa och till vilket pris.

Branschfond

Branschfond

Fond som placerar i aktier inom en viss sektor eller bransch. Fonden väljer aktier över hela världen om inget annat anges.

Branschindex

Branschindex

Aktieindex för en viss bransch.

BTA

BTA

BetaldTeckningsAktie, temporärt värdepapper efter en emission. Byts ut mot vanlig aktie utan åtgärd från aktieägaren.

Bäst möjligt

Bäst möjligt

En instruktion vid köp eller försäljning av aktier att affären ska genomföras till det pris som råder på marknaden.

Börs

Börs

En organiserad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor.

Börsen

Börsen

En vanlig benämning på Stockholmsbörsen (tidigare Stockholms Fondbörs).

Börshandlad fond

Börshandlad fond

Handlas över börsen som en aktie.

Börsintroduktion

Börsintroduktion

När ett nytt bolag inregistreras på en börs.

Börsnoterade aktier

Börsnoterade aktier

Aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista eller på Nordic Growth Markets Equity-lista. Övriga noterade aktier är marknadsnoterade.

Börspost

Börspost

Det minsta antal aktier i ett visst bolag som den ordinarie handeln görs i, t ex 50, 100 eller 200 aktier. Affärer med färre aktier sker sidoordnat i den så kallade småorderboken.

Börsstopp

Börsstopp

Handeln med aktierna i ett visst företag stoppas i avvaktan på ny information.

Börsvärde

Börsvärde

Ett företags börsvärde är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.

C

Courtage

Courtage

Provision som man betalar vid köp eller försäljning av värdepapper.

Cykliska företag

Cykliska företag

Företag vars re sultat påverkas kraftigt av konjunkturen.

D

Daytrader

Daytrader

En person som gör många och mycket kortsiktiga aktieaffärer.

Delrätt

Delrätt

Ett värdepapper som ger rätt att delta i en emission.

Delårsrapport

Delårsrapport

Ekonomisk rapport från ett bolag med redovisning av vad som har hänt under en del av räkenskapsåret.

Depå

Depå

Se aktiedepå.

Depåbevis

Depåbevis

När utländska aktier handlas på Stockholmsbörsen sker detta i form av depåbevis.

Aktierna förvaras i depå för de svenska ägarna.

Direkt aktieägande

Direkt aktieägande

Ägande av aktier, motsatsen är indirekt aktieägande när man är delägare i en aktiefond.

Direktavkastning

Direktavkastning

Aktieutdelningen uttryckt i procent av aktuell aktiekurs.

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning

Förvaltningen av en värdepappersportfölj överlåts till en förvaltare som fattar placeringsbesluten.

Dow Jones

Dow Jones

Amerikanskt företag som producerar ett flertal index för den amerikanska aktiemarknaden.

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning

När ett företags vinst beskattas i flera led innan aktieägaren kan använda beloppet.

E

Eget kapital

Eget kapital

Aktiekapitalet i ett företag samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna utan finns kvar i bolaget.

Emission

Emission

Utgivande av aktier.

Emissionskurs

Emissionskurs

Priset som ska betalas för nyemitterade aktier.

Emissionsprospekt

Emissionsprospekt

Handling som ska ge aktieägarna beslutsunderlag för att avgöra om de vill delta i emissionen.

Emittera

Emittera

När nya aktier utges.

ETF - Exchange traded fund

ETF - Exchange traded fund

Se Börshandlad fond.

Etisk fond

Etisk fond

Fond om gynnar något speciellt ändamål (miljö, biståndsarbete mm) eller som undviker vissa områden som betraktas som mindre etiska (krigsmaterial, tobak, sprit mm).

F

Fientligt bud

Fientligt bud

När någon lägger ett bud på aktierna i ett företag utan att ha budet förankrat av ägare och ledning i företaget.

Fill or kill

Fill or kill

Instruktion i en order vid köp eller försäljning av aktier. Om inte samtliga de begärda aktierna kan säljas eller köpas, ska ordern inte utföras.

Finansinspektionen

Finansinspektionen

Organ som bland annat övervakar banker och fondkommissionärer.

Fondbörs

Fondbörs

Organiserad marknad för handel med värdepapper.

Fondemission

Fondemission

Aktiekapitalet och antalet aktier ökar utan att aktieägarna betalar in nya pengar till  företaget.

Fondkommissionär

Fondkommissionär

Bank eller särskilt fondkommissionsbolag som fått Finansinspektionens tillstånd att i eget namn handla med värdepapper för kunders räkning.

Frimärksaktier

Frimärksaktier

En benämning på aktier som handlas till mycket låga kurser.

Fundamental aktieanalys

Fundamental aktieanalys

Bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning,  vinstkapacitet och framtidsutsikter.

Förmögenhetsvärde

Förmögenhetsvärde

Värdet som fastställs av skattemyndigheterna för till exempel en viss aktie, underlag för förmögenhetsskatten.

Förvaltarregistrerad

Förvaltarregistrerad

I företagets aktiebok är fondkommissionären registrerad i stället för aktieägaren.

G

Generalindex

Generalindex

Heter numera SAXindex.

Genomsnittsmetoden

Genomsnittsmetoden

Vid beräkning av reavinst (reaförlust) vid en aktieförsäljning används det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier av samma slag om de anskaffats till olika pris.

Globalfond

Globalfond

Fond med placeringar spridda över hela välden

H

Hausse

Hausse

Börsterm som innebär kraftigt stigande aktiekurser under livlig handel.

Hedgefond

Hedgefond

Fond som teoretiskt inte har några restriktioner. Fonden ger ofta ut endast ett begränsat antal fondandelar.

Hembudsklausul

Hembudsklausul

Paragraf i ett avtal eller i en bolagsordning som säger att man inte får sälja tillgångar (vanligen avses aktier) till andra personer än de som anges i paragrafen.  

Hävstångseffekt

Hävstångseffekt

Den effekt som kan åstadkommas vid belåning av aktierna.

I

Index

Index

Ett jämförelsetal som an ger utvecklingen (till exempel för aktier) i förhållande till en basdag (starttidpunkt) som i allmänhet har värdet 100.

Indexfond

Indexfond

ond vars värdeutveckling ska följa ett visst index.

Indexoptioner

Indexoptioner

Option som avser utvecklingen för de största börsföretagen (som ingår i OMXindex).

Indirekt aktieägande

Indirekt aktieägande

Delägarskap till exempel i aktiefonder som i sin tur äger aktier.

Inköpsrätt

Inköpsrätt

Ger innehavaren rätt att köpa en aktie. Inköpsrätt  kan exempelvis utfärdas vid en avknoppning när moderbolagets aktieägare får rätt att köpa aktier i ett dotterbolag.

Inofficiell notering

Inofficiell notering

Aktie som inte noteras på Stockholmsbörsen.

Inregistreringskontrakt

Inregistreringskontrakt

Avtal mellan börsen och ett företag, en förutsättning för börsnotering eller marknadsnotering.

Insider

Insider

En person (med närstående) som genom anställning, uppdrag eller annan befattning har information och kunskap som har betydelse för kursen på ett värdepapper.

Instrument

Instrument

Ett finansiellt instrument är ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång och skuld. T.ex. en aktie, andel i värdepappersfond, obligation eller option.

Investmentbolag

Investmentbolag

Företag som äger och förvaltar andra aktier (främst börsnoterade aktier).

J

JEK

JEK

Se justerat eget kapital.

Juridiska personer

Juridiska personer

Sammanfattande benämning på olika typer av företag.

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital

Företagets egna kapital (aktiekapital samt tidigare års vinster) med tillägg för andra övervärden som finns i ett företag.

K

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring

En placeringsform som har egna skatteregler.

Kassaflödesmodell

Kassaflödesmodell

En vanlig analysmodell för att bedöma en akties rimliga värde. Kallas även DCF, från discounted cash flow.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig

Den person som alla banker och fondkommissionärer är skyldiga att ha för att hantera klagomål från kunder.

Kombinerad emission

Kombinerad emission

En nyemission kan ofta kombineras med en fondemission och genomföras samtidigt.

Konkurs

Konkurs

När ett företag tvingas upphöra med verksamheten sedan aktiekapitalet förbrukats.

Kontantemission

Kontantemission

En nyemission där aktieägarna tillför pengar i motsats till apportemission.

Konvertering

Konvertering

Utbyte av konvertibel till aktier.

Konverteringskurs

Konverteringskurs

Den kurs som de nya aktierna avräknas mot vid konverteringen.

Konvertibel

Konvertibel

Se konvertibelt skuldebrev.

Konvertibelt skuldebrev

Konvertibelt skuldebrev

Räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att byta ut sin fordran mot aktier i företaget till en i förväg bestämd kurs.

Kurs

Kurs

Priset på en aktie.

Kurtage

Kurtage

Se courtage.

Köpkurs

Köpkurs

Det som högsta pris som en köpare vid ett visst tillfälle är villig att betala för en aktie.

Köpnota

Köpnota

Avräkningsnota som avser ett aktieköp.

Köpoption

Köpoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tid köpa något (till exempel en aktie) till ett i förväg bestämt pris.

Köporder

Köporder

Order från kund till fondkommission är att köpa aktier eller andra värdepapper.

L

Landsfond

Landsfond

Fond med placeringar i aktier från ett visst land

Likvidation

Likvidation

När ett företags ägare beslutar att företaget ska upphöra med verksamheten och det egna kapitalet ska återbetalas till företagets aktieägare.

Likviddag

Likviddag

Betalningsdag. Vid köp eller försäljning av aktier är likviddagen ett par dagar efter avslutet. Äganderätten övergår dock omedelbart till den nye ägaren.

Limit

Limit

Från engelskans gräns, se limitering.

Limitering

Limitering

En instruktion i en köpeller säljorder om det högsta respektive lägsta pris till vilket kunden vill genomföra affären.

Lock up

Lock up

En tidsperiod när större aktieägare i ett nytt börsbolag inte kommer att sälja några aktier.

Lösenpris

Lösenpris

Priset som innehavaren till en option har rätt att köpa/sälja den aktie som optionen avser.

M

Marginal

Marginal

Lönsamhetsmått i förhållande till företagets omsättning.

Marknadsrisk

Marknadsrisk

Risken att hela aktiemarknaden utvecklas dåligt.

Mest omsatta

Mest omsatta

En särskild avdelning på A-listan som avser de mest omsatta (handlade) aktierna. Jämför Attract 40 som avser O-listan.

Minimicourtage

Minimicourtage

Den lägsta avgift som tas ut vid köp eller försäljning av aktier.

Mäklarfirma

Mäklarfirma

Sammanfattande benämning på fondkommissionärer som inte är banker.

N

NAV

NAV

Net asset value, en fonds samlade värde delat med antalet fondandelar.

NGM

NGM

Sveriges andra börs. NGM står för Nordic Growth Market och hette tidigare SBI-listan.

Nollkupongare

Nollkupongare

En obligation där räntan betalas ut först när obligationen löses in.

Nominellt belopp

Nominellt belopp

Det värde som aktien bidrar med till företagets aktiekapital.

Nordiska listan

Nordiska listan

OMX börslista för nordiska aktier. Har ersatt Stockholmsbörsens A-lista och O-lista.

Nya Marknaden

Nya Marknaden

Stockholmsbörsens tidigare handelsplats för onoterade aktier. Heter numer First North.

Nyemission

Nyemission

När ett företag utger nya aktier.

Nyemitterad aktie

Nyemitterad aktie

Aktie som erhålls vid en nyemission.

O

O-listan

O-listan

Tidigare lista över aktier som handlades över Stockholmsbörsen, men som inte tillhörde A-listan. Ersatt av Nordiska listan.

Obligationsfond

Obligationsfond

Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med längre löptid.

Observationslista

Observationslista

Noteringslista för aktier där särskild utredning pågår.

Omsättning

Omsättning

Omsättning är ett företags totala försäljning under en viss period. Oftast formuleras omsättningen i en viss valuta, men den kan även anges i mängd, vikt, volym med mera. I redovisningar skrivs ett företags omsättning i en viss valuta (exklusive moms).

Omvänd split

Omvänd split

Sammanläggning av flera aktier till en aktie.

OMX-index

OMX-index

Ett index där de 30 mest omsatta aktierna ingår.

Orderdjup

Orderdjup

Visar hur många aktier köpare respektive säljare vill handla med och till vilka kurser de vill göra affärerna.

Outperform

Outperform

Bättre än index.

P

P/e-tal

P/e-tal

Från engelska price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinst per aktie.

Penningmarknadsfond

Penningmarknadsfond

Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid.

Placerarindex

Placerarindex

Ett index där alla aktier har samma vikt, en förändring för ett företag med lågt börsvärde får samma påverkan som förändringen för ett stort företag.

Portföljtänkande

Portföljtänkande

Regler för fördelning av olika placeringar.

Preferensaktie

Preferensaktie

En aktie som har företräde framför andra aktier, vanligen rätt högre utdelning.

Premieobligation

Premieobligation

Obligation som ges ut av staten där räntan delas ut i form av utlottning.

Price earnings ratio

Price earnings ratio

Se p/e-tal.

Private placement

Private placement

Köp eller nyteckning av aktier i ett företag som inte är marknadsnoterat.

Privatobligation

Privatobligation

Obligation till mindre belopp, främst avsedda för privatpersoner.

Projektbolag

Projektbolag

Sammanfattande benämning på företag i en tidig utvecklingsfas och med en produkt eller tjänst som inte finns på marknaden ännu.

Prospekt

Prospekt

Se emissionsprospekt.

R

Reaförlust

Reaförlust

Realisationsförlust. Se förklaring på reavinst.

Realränta

Realränta

Räntan exklusive ersättning för inflation.

Realränteobligation

Realränteobligation

Obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid.

Reavinst

Reavinst

Realisationsvinst. Vinst som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. Den som yrkesmässigt bedriver handel med tillgångar redovisar i stället en rörelsevinst.

Regionsfond

Regionsfond

Fond med placeringar i en viss region

Resultaträkning

Resultaträkning

Visar hur ett företags resultat (vinst eller förlust) har uppkommit under en period.

Riktad emission

Riktad emission

En nyemission som riktas mot en viss grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna.

Riktkurs

Riktkurs

Riktkurs är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie bör stå i, det vill säga vad en viss aktie bör vara värd.

Riskaversion

Riskaversion

Motstånd mot risk.

Riskkapital

Riskkapital

Kapital som ägare satsar i ett företag.

Riskpremie

Riskpremie

Det avdrag som en placerare gör för risken i en placering.

RSI (Relative Strength Index)

RSI (Relative Strength Index)

Indikator inom teknisk analys (TA) av till exempel aktier.

Räkenskapsår

Räkenskapsår

Den tid som ett bolags redovisning omfattar, vanligen kalenderår.

Räntabilitet

Räntabilitet

Lönsamhet, avkastningsförmåga.

Röstlängd

Röstlängd

Den förteckning på en bolagsstämma som visar hur många röster deltagarna har och hur de är fördelade.

Röstvärde

Röstvärde

Det antal röster som en aktie har på en bolagsstämma.

S

SAX

SAX

Stockholm Automated Exchange. Det datoriserade handelssystemet vid Stockholmsbörsen.

SAX-index

SAX-index

SAX-index visade tidigare utvecklingen för Stockholmsbörsen i sin helhet. Ännu tidigare benämningar var Generalindex och Total index, som visade samma förändringar. Efter att Nordiska listan infördes kallas indexet för OMXS, där S står för Stockholm.

SBI-listan

SBI-listan

SBI-listan heter numera NGM, Nordic Growth Market, och har blivit Sveriges andra börs.

Schablonmetoden

Schablonmetoden

En förenklad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration.

Sektorisering

Sektorisering

Tendensen att större aktieplacerare väljer aktier inom en viss sektor oavsett i vilket land aktierna noteras.

Senast betalt

Senast betalt

Den sista (senaste) betalkursen som noterats för en aktie efter en handelsdag.

Sharpe-kvot

Sharpe-kvot

Mäter hur hög avkastning som en förvaltare uppnått i förhållande till risk.

Skatteplanering

Skatteplanering

Anpassning av till exempel aktieaffärer med hänsyn till de mest förmånliga skatteutfallet.

Slutkurser

Slutkurser

De köp- och säljkurser som gäller när börshandeln slutar för dagen.

Småorderbok

Småorderbok

Handeln med färre aktier än en hel börspost hanteras i den så kallade småorderboken.

Soliditet

Soliditet

Det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka.

Specialfonder

Specialfonder

Fond med en viss speciell inriktning.

Split

Split

Aktieuppdelning. En aktie delas upp på flera aktier.

Stamaktie

Stamaktie

De ”vanliga” aktierna, således både A-aktier och Baktier. Motsatsen är preferensaktier.

Stockholms Fondbörs

Stockholms Fondbörs

Tidigare namn på Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen

Den officiella handelsplatsen för börsnoterade svenska aktier.

Stop loss

Stop loss

En latent säljorder som automatiskt aktiveras vid en förutbestämd nivå. Den är utformad för att säkra investerarens position.

Sverigefond

Sverigefond

Fond med placeringar i svenska aktier.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

En oberoende intresseorganisation för privatpersoner, vill främja sparande i aktier och andra värdepapper.

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

Aktiespararnas organisation för yngre sparare, har till uppgift att öka kunskaperna och förståelsen för aktier, värdepapper och sparande i stort bland ungdomar.

Säljkurs

Säljkurs

Det lägsta pris som någon är villig att sälja en aktie för vid ett visst tillfälle.

Säljnota

Säljnota

Avräkningsnota som avser en försäljning.

Säljoption

Säljoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (till exempel en aktie) till ett visst bestämt pris.

Säljorder

Säljorder

De instruktioner som lämnat i samband med en försäljning.

T

Teckningskurs

Teckningskurs

Det pris som ska betalas för varje ny aktie i en nyemission.

Teckningsoption

Teckningsoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid teckna en aktie till ett bestämt pris.

Teckningsrätt

Teckningsrätt

Värdepapper som ger rätt att teckna aktier i en ny emission.

Teckningstid

Teckningstid

Den tid man har rätt att teckna nya aktier i en nyemission eller teckna sig för aktier i en  börsintroduktion.

Teknisk aktieanalys

Teknisk aktieanalys

Bedömning av en aktie genom att enbart studera kursutveckling och aktieomsättning.

Tendens

Tendens

Allmän kursutveckling på börsen.

TIA

TIA

Tvångsinlösenaktie

Tillväxtföretag

Tillväxtföretag

Företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags.

Timing

Timing

Val av (rätt) tidpunkt för köp eller försäljning av aktier.

Totalindex

Totalindex

En annan använd beteckning på Generalindex, mått på den allmänna börsutvecklingen.

Tunn handel

Tunn handel

En aktie som endast sporadiskt handlas på börsen.

Tvångsinlösen

Tvångsinlösen

När en aktieägare har mer än 90 procent av aktierna i ett bolag kan tvångsinlösen av de andra aktierna begäras.

U

Udda aktier

Udda aktier

Aktiepost som är mindre än en hel börspost.

Underliggande vara

Underliggande vara

Den vara (till exempel aktie) som ligger till grund för en option.

Underperform

Underperform

Sämre än index.

Uppköpsbud

Uppköpsbud

När någon lägger ett bud på samtliga aktier i ett företag.

Utdelning

Utdelning

Den del av företagets vinst som lämnas till aktieägarna.

Utlandsregistrerad fond

Utlandsregistrerad fond

Fond som av skattskäl är registrerad i annat land.

Utländskt depåbevis

Utländskt depåbevis

Se depåbevis.

V

VP-avi

VP-avi

Meddelande från VPC till aktieägaren om förändringar på VP-kontot.

VP-konto

VP-konto

Konto (värdepapperskonto) där aktieägarens innehav är registrerat.

VP-systemet

VP-systemet

Det papperslösa, konto baserade, värdepapperssystem som infördes 1990 i Sverige.

VPC

VPC

Värdepapperscentralen.

Värdepapper

Värdepapper

Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner etc.

Värdepapperscentralen

Värdepapperscentralen

Bolag som sköter aktieböckerna åt de företag som är anslutna till VP-systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, förmedlar aktieutdelningar etc.

W

Warranter

Warranter

Skräddarsydda optioner som ställs ut av banker eller mäklarfirmor.

X

Xact-OMX

Xact-OMX

Börshandlad fond som följer förändringar av OMX-index. Xact-OMX handlas som en vanlig aktie. Se även Börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund).

Å

Årsredovisning

Årsredovisning

Rapport från ett bolag över det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Återköp

Återköp

Företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.