Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-04-11

WntResearch accelererar in i fas 2 genom en företrädesemission

WntResearch vill genom unik teknik minska spridningen av cancertumörer, nu genomför bolaget en företrädesemission för att stärka upp finanserna och finansiera den kommande fas 2 studien för produktkandidaten Foxy-5.

Avsaknaden av läkemedel som motverkar metastasering är drivkraften bakom WntResearch. De terapier som idag finns marknadslanserade är kostsamma och i huvudsak inriktade på patienter med återkommande tumörer. Dessa terapier har också negativa biverkningar. Med läkemedelskandidaten Foxy-5 riktar WntResearch in sig på att förhindra att dessa sekundära tumörer uppkommer överhuvudtaget. Styrelsen bedömer att WntResearch är unikt med denna inriktning på cancerbehandling.

WntResearch har under 2018 framgångsrikt optimerat designen för en fas 2-studie med Foxy-5 och med inledandet av studien har nu WntResearch klivit in på marknaden som ett fas 2-bolag. Fas 2-studien bedöms kunna generera indikativa resultat redan under Q2 2020 och den öppna studiedesignen tillåter löpande analys och utvärdering av behandlingsresultaten. Målet med studien är att kunna påvisa att Foxy-5 påverkar metastasering och återfallsrisken hos patienter med tjocktarmscancer. 

Teckna aktier direkt genom BankID här.

Stora möjligheter vid positiva resultat 

Tecken på effekt skulle innebära en signifikant milstolpe för bolaget inom området tjocktarmscancer och ge underlag för utvecklingen av Foxy-5 i andra områden, såsom bröstcancer och prostatacancer. Sådana indikationer ger även WntResearch en stärkt plattform för att diskutera samarbeten med läkemedelsbolag, dels för att slutföra utvecklingen för patienter med tjocktarmscancer och dels för utveckling inom andra cancerindikationer. Bolaget ser även möjligheter att söka ytterligare strategisk finansiering för att genomföra kliniska program för dessa indikationer i egen regi.

Med anledning av den initierade fas 2-studien och de kommersiella möjligheter som styrelsen ser för Foxy-5 genomför bolaget nu en företrädesemission om cirka 25,4 MSEK. Bolagets kommersiella bedömning för Foxy-5 baseras på den pågående kliniska fas 2-studien, en behandlingstid som är begränsad i tid till ett definierat patientunderlag och med en tydlig behandlingseffekt. Prismodellen för Foxy-5 jämförs även med flera andra redan marknadslanserade cancerprodukter. Enligt denna modell bedömer styrelsen att Foxy-5 har en årlig marknadspotential om cirka 2,3 miljarder USD enbart inom tjocktarmscancer. 

Accelererar genom kapitalanskaffning

Kapitalet som tillförs genom nu aktuell företrädesemission är avsett att finansiera bolaget och driva studien fram till att WntResearch kan fatta välgrundade och kvalificerade beslut beträffande behandlingseffekt, vilket beräknas till Q2 2020. Kapitaliseringsmodellen bedöms som ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt att driva WntResearch framåt och ta tillvara på potentialen hos bolagets läkemedelskandidater.

Investerarträffar

WntResearch erbjuder intressenter exklusiva investerarträffar i både Stockholm och Malmö, finn all information om tid, plats och anmälan nedan:

Information och anmälan till investerarträffen i Stockholm

Information och anmälan till investerarträffen i Malmö

wysiwyg_image

WntResearch genomför nu en nyemission om cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK, innebärande att nettolikviden i aktuellt erbjudande uppgår till cirka 23 MSEK. Kapitalet är avsett att finansiera studien och bolaget fram till dess att så pass mycket information inhämtats att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas, vilket också kommer utgöra beslutsunderlag för fortsatt klinisk fas 2-studie. Detta bedöms ske under Q2 2020. Denna tidpunkt utgör ytterligare en väsentlig värdeskapande milstolpe i bolagets utveckling. WntResearch kommer i samband med detta bland annat kunna göra bedömningar kring eventuell expansion in i andra indikationer såsom bröstcancer och prostatacancer, för vilka bolaget sedan tidigare har effektindikationer i prekliniska studier.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid: 4–18 april 2019

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Företrädesemission tillförs WntResearch 25 371 216 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 29 mars 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 mars 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2019.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 mars 2019 är registrerade som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 

Antal aktier innan nyemission: 21 467 959 aktier.

Värdering (Pre-money): Cirka 139,5 MSEK.

Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 april 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2019.

Handel med teckningsrätter: 4–16 april 2019

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 15 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

Såhär investerar du i WntResearch

Anmälningssedel finner du här.

Teaser om bolaget finner du här. 

Teckna aktier direkt genom BankID här.

wysiwyg_image

Tre Anledningar till att investera i WntResearch:

1. WntResearch har nyligen initierat en optimerad fas 2-studie med målet att kunna påvisa att läkemedelskandidaten Foxy-5 motverkar metastasering och återfallsrisk hos patienter med tjocktarmscancer, med målsättning att erhålla indikativa resultat redan under Q2 2020. Positiva indikativa resultat under Q2 2020 bedöms av styrelsen ge bolaget ett bra beslutsunderlag för att kunna slutföra den nu startade fas 2-studien. WntResearchs primära målsättning efter det att positiva indikativa resultat erhållits är att aktivt söka samarbete för indikationen tjocktarmscancer.

2. En positiv indikation på effekt skulle därmed innebära en signifikant milstolpe för bolaget och även och ge underlag för vidareutveckling av Foxy-5 i andra indikationer, såsom bröst- och prostatacancer. Sådana indikationer ger WntResearch en stärkt plattform för att diskutera framtida samarbeten med ledande läkemedelsbolag för andra indikationer inom cancer.

3. WntResearch är verksamt på en mycket omfattande marknad – den globala försäljningen av cancerläkemedel uppskattades 2018 uppgå till mer än 120 miljarder USD. Enbart inom det initiala indikationsområdet för Foxy-5, tjock- och ändtarmscancer, konstateras globalt cirka 1,9 miljoner nya fall årligen.

Erbjudandet i sammandrag
wysiwyg_image

Teckningstid: 4–18 april 2019

 

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie.

 

Anmälningssedel finner du här.

Teaser om bolaget finner du här. 

Teckna aktier direkt genom BankID här.

 

Emissionsvolym: Företrädesemission tillförs WntResearch 25 371 216 SEK före emissions­kostnader.

 

Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 29 mars 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 mars 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2019.

 

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 mars 2019 är registrerade som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 

 

Antal aktier innan nyemission: 21 467 959 aktier.

 

Värdering (Pre-money): Cirka 139,5 MSEK.

 

Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 april 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2019.

 

Handel med teckningsrätter: 4–16 april 2019

 

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 15 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-04-11

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.