Bli medlem
Bli medlem
2018-05-15

Vi värnar om din integritet

wysiwyg_image

Integritet

 

 

Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att förbättra vårt arbete på området. Nedan följer vår integritetspolicy. Om du har några synpunkter eller idéer till förbättringar får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

 

Personuppgiftsansvarig

 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 857202–1593 och Aktiespararnas Serviceaktiebolag, 556193-7078, hädanefter gemensamt benämnda Aktiespararna, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss.  
 
Rätten till information och om vilka personuppgifter vi hanterar
I samband med att en användare lämnar personuppgifter till Aktiespararna, till exempel vid tecknande av medlemskap, nyttjande av den rådgivning vi ger till medlemmar, en anmälan till något av våra event eller registrerar sig för något av våra nyhetsbrev, ska användare få information om personuppgiftsbehandlingen samt ge sitt medgivande till denna.
 
Aktiespararna håller register över våra medlemmar samt över de som köpt något av oss, deltagit på något av våra event eller registrerat sig för ett eller flera av våra nyhetsbrev.
 
Registren innehåller personuppgifter såsom:

 

•    Namn
•    Personnummer
•    Postadress
•    Telefonnummer
•    E-postadress
•    Elektroniska adresser
•    Inloggningsuppgifter till medlemsdelen på hemsidan
•    Medlemssnummer
•    Betalnings-, leverans- och inköpsuppgifter     

 

Personuppgifterna behandlas av Aktiespararna för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem, kund eller prenumerant.

 

Denna behandling omfattar fakturering, information, leverans av produkter, kommunikation, marknadsföring, statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan komma till grund för att Aktiespararna, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Aktiespararna kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners för att kunna erbjuda dig olika förmåner. Aktiespararna kan använder sig också av personuppgifter som vi har inämtat från olika källor, dessa använder vi till riktade kampanjutskick mot specifika grupper som vi tror skulle vara intresserade av Aktiespararna.  Du har rätt att närsomhelst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av personuppgifter i ett eller flera av dessa syften.
 
Aktiespararnas kontakt, information och marknadsföring kan ske via post, e-post, telefon, sms samt andra digitala kanaler.
 
Personuppgifter lämnas endast ut till myndighet där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
 
Beroende på den kontakt du haft med oss hanterar vi olika personuppgifter med stöd av olika rättsliga grunder

 

1.    Medlemskap
För medlemskap hanterar vi de personuppgifter medlemmen själv har lämnat till oss, såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Utöver det hanterar vi ett av oss skapat medlemsnummer och inloggningsuppgifter till medlemsdelen på hemsidan. Som medlem har man också tillgång till vår rådgivning vilket kan innebära att vi ibland hanterar även andra personuppgifter än de som du lämnat till oss i samband med ditt medlemskap.

 

 

Vi hanterar personuppgifterna för att:
-    Kunna leverera det som kommer av ditt medlemskap såsom tidning, rådgivning, event, erbjudanden och andra medlemsförmåner.  

-    Efter att ditt medlemskap har gått ut hanterar vi dina uppgifter i syftet att kunna erbjuda dig ett medlemskap på nytt.

 

Rättslig grund: Som medlem hanterar vi dina uppgifter med stöd i fullgörande av avtal (om medlemskap). Efter att ditt medlemskap har löpt ut hanterar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse att återfå dig som medlem.

 

 

Medlemskap som gåva

Om du har fått ditt medlemskap i gåva så har någon annan med största sannolikhet överlämnat dina personuppgifter till oss. Detta gör att vi behnadlar dina personuppgifter med en annan rättslig grund än om du själv hade blivit medlem. Om du sedan förnyar ditt medlemskap behandlar vi dina personuppgifter som ett vanligt medlemskap.

 

Rättslig grund: Om du har fått medlemskapet i present hanterar vi dina personuppgifter efter en intresseavvägning enligt berättigat intresse. Vi har ett intresse av att ha dig som medlem och vi anser att du har ett intresse av din gåva och möjligheten att utnyttja ditt medlemskap hos oss. Om du sedan förnyar ditt medlemskap kommer vi att behandla dina uppgifter med samma rättsliga grund som om du blivit medlem på eget initiativ.

 

 

2.    Prenumerant på Nyhetsbrev och/eller Utskick
Aktiespararna skickar ut flera olika nyhetsbrev med olika teman till prenumeranter som registrerat sig för att få dessa. Om du enbart har registrerat dig för något av våra utskick och inte har övrig kontakt med oss, exempelvis genom en kundrelation, hanterar vi endast din e-postadress. Du kan närsomhelst avregistrera dig från något eller flera av våra utskick genom att kontakta oss enligt nedan eller via den länk som återfinns i slutet på varje utskick.

 

 

Vi hanterar personuppgifterna för att:
-    Kunna förse dig med de utskick du genom din registrering har angivit att du vill ha av oss.
Rättslig grund: Vårt berättigade intresse (intresseavvägning) att kunna ge dig den information du har registrerat dig för.

 

 

3.    Deltagande i event

Aktiespararna anordnar ett stort antal event varje år, både på lokal och på nationell nivå i form av bland annat utbildningar och resor.  Deltagare är såväl medlemmar som icke medlemmar och vi hanterar de uppgifter de lämnar till oss såsom namn, kontaktuppgifter, medlemsnummer (om medlem) samt i vissa fall betaluppgifter vid avgiftsbelagda event.

 

Vi hanterar personuppgifterna för att:

-    Administrera eventet och kunna kontakta dig vid behov
-    Ge dig god service i samband med eventet
-    Vid behov kunna administrera fakturering och betalning av. Exempelvis deltagaravgift
-    Informera om och erbjuda dig nya event som kan vara intressanta för dig baserat på tidigare deltagande.

 

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om deltagande på eventet samt berättigat intresse (intresseavvägning) av att informera dig om nya event.

 

4. Medlemsvärvning

Aktiespararna är en medlemsorganisation som värvar nya medlemmar. I det arbetet ägnar vi oss bland annat åt riktade utskick till utvalda grupper som vi tror skulle vara intresserade av ett medlemsskap i vår organisation. Personuppgifterna till utskicken har vi inhämtat från olika håll, till exempel IDM Adress och SPAR .

Vi hanterar uppgifterna för att:

- Marknadsföra oss mot personer och grupper av personer som vi tror skulle vara intresserade av ett medlemskap i vår organisation. 

- Vi sparar dina personuppgifter i högst tre månader efter det att vi har fått tillgång till dem. Om en person blir medlem hanterar vid dock fortsatt den personens personuppgifter inom ramen för medlemskapet. 

 

Rättslig grund: Berättigat intresse av att marknadsföra oss gentemot person som vi tror skulle ha glädje och nytta av ett medlemskap i vår organisation.

 

5.    E-post
När du hör dig till oss via e-post eller att vi kontaktar dig, så hanteras förutom din adress de eventuella personuppgifter du anger i ditt mail.

 

Vi hanterar uppgifterna för att:

-    Kunna svara på frågor och hantera ditt ärende på ett bra sätt, till exempel verksamhetsfrågor, kontakt med medlemmar, leverantörer och andra intressenter samt klagomål eller avhjälpande av fel.
-    Vi sparar dina personuppgifter till dess att ditt ärende är sluthanterat samt i sex månader därefter för att kunna säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

 

Rättslig grund: Berättigat intresse (intresseavvägning) för oss av att hantera ditt ärende.

 

Säkerhet
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska hanteras inom EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi de rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är hög och vi ställer motsvarande krav på våra personuppgiftsbiträden, till exempel våra underleverantörer eller våra samarbetspartners, vilket garanteras genom de personuppgiftsbiträdesavtal som vi har med alla utomstående som hanterar personuppgifter för vår räkning.

 

Lagringstid
Aktiespararna sparar personuppgifter så länge du har en pågående korrespondens, medlems-, kund-, eller prenumerationsrelation samt en tid om max tjugofyra (24) månader efter att denna har avslutats eller i enlighet med lämnat samtycke. Aktiespararna kan komma att spara personuppgifter under en längre tid än 24 månader efter det att relationen avslutats om så krävs för att uppfylla våra åtaganden enligt gällande lagar och regler, till exempel Bokföringslagen.

 
Dina rättigheter
Alla registrerade har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter samt att skriftligen begära ett registerutdrag över vilka uppgifter om sig själva som Aktiespararna behandlar. Rätten att få dina uppgifter raderade är begränsad till uppgifter som vi inte enligt lag är tvingade att bevara.

 

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.      

 

Du som medlemmen kan också själv logga in på www.aktiespararna.se och under fliken ”mina uppgifter” se sina personuppgifter och återkoppla om något behöver ändras eller hanteras annorlunda om man har t.ex. en skyddad identitet.

 

En begäran om registerutdrag, ett återkallande av samtyckte, rättelse, portering och radering ska vara undertecknad och skickas per post till Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 113 89 Stockholm.

 

Övriga förfrågningar kring vår behandling av personuppgifter eller förslag till förbättringar görs till integritet@aktiespararna.se eller telefon 08-50651500.

 

Aktiespararna förbehåller sig rätten att ändra i policyn. Du kan alltid hitta den senaste versionen på vår hemsida.
 

 

Cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

 

 

Sessionsfiler

Sessionsfiler sparas i webbservern och används framförallt av webbserverns programvara för att personifiera webbsidornas innehåll. Det kan t.ex. vara för att tala om att ni är inloggad, hur många besökare det är just nu, vilket datum och klockslag det är eller personliga meddelanden. Denna server sparar sessionsfilerna under en begränsad tid vilket är maximalt 60 minuter efter senaste besöket. Sessionsfilerna är också en kritisk del för att tjänsten ska fungera, t.ex. används dessa för att inte servern ska kunna överbelastas av en enskild användare.

 

Inloggning 

Om du väljer att stanna kvar som inloggad när du loggar in kommer du att hållas inloggad i 23 dagar eller tills sessionen på något sätt avbryts, till exempel genom att du väljer att logga ut. För att detta ska fungera förlängs session cookie i din webbläsare. En session cookie är en tillfällig cookie som endast är aktiv så länge som sessionen pågår, därefter raderas sessions-datan och dina användaruppgifter anonymiseras.

 

______

Allmänt om GDPR

 

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen innehåller en lång rad av regler och krav för hur personuppgifter får hanteras i en organisation och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med dataskyddsförordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad. Nedan följer en sammanfattning av den nya förordningen.
 

All behandling av personuppgifter ska vara laglig, korrekt och ske på ett öppet sätt för den registrerade. Detta innebär bland annat att man ska ha ett stöd för sin behandling av personuppgifter, till exempel efter samtycke eller en intresseavvägning. Vissa så kallade känsliga personuppgifter såsom exempelvis ras, religion och etniskt ursprung, en persons sexualliv eller sexuella läggning, medlemskap i en fackförening, hälsa, politiska åsikter etc. får bara behandlas på särskilda grunder.
 

När en exempelvis en organisation eller ett företag samlar in personuppgifter inför ett evenemang måste ändamålet anges för insamlingen och uppgifterna får sedan inte användas för ett ändamål som är oförenligt med detta ändamål. Det är viktigt att rutiner för radering och uppdatering av personuppgifter upprättas för att säkerställa att alla personuppgifter som behandlas är korrekta och uppdaterade.
 

Organisationen/företaget får inte heller lagra personuppgifterna längre än nödvändigt. Viktigt är att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att se till så att personuppgifterna behandlas så att det finns ett tillräckligt skydd mot bland annat obehörig eller otillåten behandling. Skulle ett intrång äga rum så att det finns risk för att personuppgifter hamnar i orätta händer ska personuppgiftsincidenten anmälas inom 72 timmar efter att incidenten upptäckts. Läs mer här: Anmälningar av personuppgiftsincidenter

 

Personer som är registrerade får ökade rättigheter, genom att de exempelvis har rätt att hämta ut personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall även raderade.
 

Detta är kortfattat om vad som kommer att gälla. Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten och du hittar mer utförlig information på Dataskyddsinspektionens webbsida.