Aktiespararna

Din röst i opinionen

Aktiespararna är din röst på de arenor som styr över aktieägande och sparande. Alltid med målet att tillvarata spararnas rättigheter och skapa bästa möjliga klimat för ditt kapital att växa.

När Aktiespararna en gång i tiden grundades så var det som en reaktion på att regeringen ville införa evig reavinstbeskattning på aktier. Alltsedan dess har vi tagit fajten för småspararnas bästa på olika arenor: på bolagsstämmor, i media, i mötesrum och i rättssalen.

Idag bedrivs vårt påverkansarbete framförallt inom de tre nedan stående områdena. I samtliga dessa är såklart också media ett viktigt verktyg för att nå fram och påverka.

Bolagsstämmobevakning

Varje år bevakar Aktiespararna flera hundra bolagsstämmor där vi företräder småspararnas intressen. Ibland får det stor uppmärksamhet som till exempel i fallen med Swedbanks penningtvätt och Ericssons mutskandaler, men lika ofta sker det på mindre stämmor där Aktiespararna spelar en viktig roll i frånvaro av större professionella investerare och aktörer vid stämman.

Den politiska debatten

Aktiespararna är en aktiv röst i den politiska debatten och har påverkat många politiska beslut, bland annat var det Aktiespararna som föreslog grunden till det som idag är Investeringssparkontot (ISK). Vi träffar regelbundet politiker från såväl regering som riksdag och även andra beslutsfattare. Aktiespararna är också en återkommande medlem i referensgrupper och remissinstans i frågor som rör bolagsrätt, aktiemarknaden och skatt.

Inom självregleringen

Vad många inte vet är att en stor del av de regler som noterade bolag har att rätta sig efter styrs av den så kallade självregleringen. Självregleringen består av ett antal organ som har fått mandat att fastställa regler delegerat till sig från lagstiftaren och även i viss mån besluta kring ifall ett bolag har agerat felaktigt.

Den regelskapande delen av självregleringen utgörs framförallt av Kollegiet för svensk bolagsstyrning som ligger bakom Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och Aktiemarknadens självregleringskommitté, som sköter Takeoverreglerna.

Den dömande delen utgörs framförallt av den så kallade Aktiemarknadsnämnden. Aktiemarknadsnämnden kan uttala sig om ifall ett bolags agerande har varit förenligt med så kallad god sed, lämna förhandsbesked till bolag ifall ett tänkt agerande är förenligt med god sed samt i vissa fall meddela dispens från regler.

Aktiespararna är även här aktiva och på för att de regler som tas fram ska vara så ändamålsenliga som möjligt och ta hänsyn till spararnas intressen.