Aktiespararna

Vad är kapitalstrukturer?

Med kapitalstruktur avses hur ett bolags finansiering är uppbyggd sett till relationen mellan eget kapital och lånat kapital.

Med kapitalstruktur avses hur ett bolags finansiering är uppbyggd sett till relationen mellan eget kapital och lånat kapital. Det finns ingen mix av eget och lånat kapital som är optimal. Den beror helt på det enskilda bolagets situation, bland annat tillväxtmöjligheter, konjunkturberoende, lånekostnader och ägarnas avkastningskrav.

Värdet av alla tillgångar i ett bolag motsvaras i dess balansräkning av värdet av det egna och det lånade kapitalet. Det egna kapitalet är enkelt sett bolagets skuld till ägarna, medan det lånade kapitalet till exempel kan bestå av banklån eller företagscertifikat.

Det som gör kapitalstrukturen intressant är skillnaden i avkastningskrav och risk för de olika kapitalformerna. Som aktieägare i ett bolag kräver du normalt sett en högre avkastning än vad en långivare gör för samma bolag.

”Det som gör kapitalstrukturen intressant är skillnaden i avkastningskrav och risk”

Långivaren har ett kontrakt med bolaget där räntesatser och betalningsdatum redan på förhand är bestämda. Samtidigt kan du som aktieägare få någon avkastning först om det blir några pengar kvar i bolaget efter alla kostnader är betalda, risken är alltså högre för ägaren och därmed även avkastningskravet.

Ett bolag kan alltså finansieras billigare med hjälp av lånat kapital än eget kapital. Det gäller åtminstone upp till en viss nivå av lånat kapital. Eftersom risken i bolaget ökar ju högre andelen lånat kapital är, stiger också finansieringskostnaden. En hävstång skapas genom att öka andelen lånat kapital för att sänka den totala kapitalkostnaden, så länge det är billigare att låna kapital än att emittera aktier. I praktiken kan dock inte ett bolag till 100% finansieras genom lån.

Dessutom säger vissa teorier att avkastningskravet i ett bolag stiger i proportion med kvoten mellan lånat och eget kapital. Alltså, om andelen lånat kapital i bolaget ökar, höjs avkastningskravet på det egna kapitalet eftersom risken i bolaget stiger. Enligt andra teorier avtar ökningstakten i avkastningskravet på det egna kapitalet när andelen lånat kapital ökar. Anledningen är att långivarna tar en allt större andel av bolagets risk.

Till fördelarna med eget kapital finns att det inte ger några fasta kostnader i form av ränteutbetalningar och heller inget slutdatum för när pengar ska betalas tillbaka. Till nackdelarna hör att kapitalkostnaden, i form av ägarnas avkastningskrav, vanligtvis är högre än för lånade pengar. Det kan också hämma ett bolags expansions- och tillväxtmöjllgheter att ha en stor andel eget kapital och hålla nere lånen.

Lägre kostnad med skulder

Fördelar med skulder är att de, vanligtvis har lägre kostnad än eget kapital. Det underlättar också för bolaget att expandera verksamheten. Bland nackdelarna finns att räntor alltid måste betalas och att lån behöver betalas tillbaka eller refinansieras. Hög skuldsättning kan också öka risken i bolaget och skapa osäkerhet kring förmågan att betala räntor och återbetala lån.

Även om det inte finns en optimal fördelning kan man säga att bolag med stabil intjäning och vinst kan tillåta sig högre belåning då det är bättre rustat för de regelbundna, obligatoriska utbetalningar som lån innebär. För företag som däremot har stora fluktuationer i sina intäkter, till exempel på grund av konjunkturkänslighet, kan en större andel eget kapital vara bättre.

Dela med dig