Aktiespararna

När ska man sälja sina fonder?

Person vid datorn som ska sälja fonder.
Lär dig vad du ska tänka på när du ska sälja dina fonder.

Säg att du har hittat en fond som visat på väldigt bra historisk avkastning, men efter att du själv köpt in dig så har resultatet inte varit så positivt.

Då ska du komma ihåg att många kan känna en frestelse att sälja andelar i en fond som inte ger den avkastning man hade förväntat sig från början. Men värt att notera är att det inte alltid är en optimal lösning. Fonder är nästan alltid till för långsiktiga investeringar, så bara för att fonden har haft några dåliga månader eller till och med ett dåligt år – kan det vara värt att hålla fast vid den om du tror på grundkonceptet.

För till skillnad från en enskild aktie kan en fond innehålla många olika typer av aktier, regioner, länder och branscher. Denna riskspridning, eller diversifiering, gör att fonder inte drabbas i lika hög grad om en eller flera aktier i fonden faller i värde. Samtidigt finns det aktier i fonden som kan öka i värde och motverka effekten från nedgången i andra aktier

”Fonder är nästan alltid till för långsiktiga investeringar”

När du investerar i en fond är det ofta för att du vill uppnå en viss strategi med dina placeringar i stället för att satsa på ett visst bolag. Det kan vara att du vill öka din portföljs exponering mot en viss bransch eller land. Detta gör att försäljningsprinciperna skiljer sig något mellan enskilda aktier och fonder.

Har du ändå tagit beslutet att sälja andelar i en fond så finns det framför allt två saker du ska tänka på. Den ena är försäljningsavgiften som fondbolaget tar ut.

Försäljningsavgiften kan vara ganska hög ibland, och nivåer på upp till 5% av kapitalet kan förekomma bland de utländska fonderna.

Det finns förstås även fonder som helt saknar denna avgift, eller att avgiften försvinner efter en viss innehavstid. Skälet till att många fondbolag har en sådan försäljningsavgift är att de vill kunna ”låsa in” kapitalet under en längre period. I och med uttagsavgifter vid försäljning eller vid för tidig försäljning av fondandelar minskas benägenheten hos fondspararen att sälja sina fondandelar.


Skatteeffekten viktig faktor

En annan faktor som vissa behöver ta hänsyn till är kapitalvinstskatten. Vi skriver vissa, för att säljer du fonder via ett ISK-konto så behöver du inte bry dig om detta. Då betalar du ingen skatt på vinsten vid försäljning av fonder eller aktier, utan istället får du en schablonskatt som läggs på din deklaration varje år.

Har du däremot ett aktie-och fondkonto så får du betala 30% skatt på den eventuella vinsten. I praktiken innebär detta att en del av de pengar som hade kunnat fortsätta att få avkastning försvinner in i statskassan.

Det är dock viktigt att du har i åtanke att trots att en fondinvestering ofta görs för långsiktigt sparande behöver man inte behålla fondandelarna i all evighet. Målet med en fondinvestering är att långsiktigt öka värdet på dina sparmedel och inte för att visa din lojalitet med en viss bransch eller förvaltare. Därför är det viktigt att du har ögonen öppna och agerar när det är nödvändigt.

Då kan du överväga sälja

Nedanstående fyra situationer brukar vara bra indikatorer på om du ska överväga en försäljning av dina fonder. De kan också ses som tidiga varningssignaler.

1. Förvaltarbyte. När du investerar i en fond litar du delvis på att förvaltaren har den erfarenhet, kompetens och kunskap som du hoppas ska leda till att avkastningen motsvarar dina förväntningar. När fonden byter förvaltare bör du därför öka uppmärksamheten Hur en fond utvecklas över tiden har ofta ett mycket nära samband med förvaltarens bakgrund och skicklighet. Förvaltarens betydelse för en fond är speciellt märkbar när huvuddelen av fondens resultat kommer från hans/hennes insats. Hedgefonder är sådana typiska investeringsformer där fondens framgång eller misslyckande i princip helt styrs av förvaltarens skicklighet. I relativ förvaltning, där fondens resultat är beroende av utvecklingen för en viss marknad eller fondens index, har förvaltarens agerande mindre att göra med den totala avkastningen för fonden. Därför är det viktigt att du så snart din fond har fått en ny förvaltare undersöker dennes bakgrund och det han eller hon har presterat under sina tidigare uppdrag.

2. Ny strategi. En fondplacering görs oftast utifrån ett i förväg bestämt mål med investeringen. Det kan exempelvis vara att du vill exponera din portfölj mot en fond för östeuropeiska aktier för att du känner att den avkastningspotential som finns i en sådan fond är lockande. Samtidigt är du också beredd att acceptera den högre risken. Antag nu att fondbolaget ändrar fondens strategi och inriktning, så att fonden placerar i hela Europa i stället. Detta kommer fondbolaget förstås att i god tid meddela sina andelsägare. Men fonden är inte längre den fond du en gång i tiden investerade i, eftersom en sådan strategiändring skulle innebära att både avkastningspotentialen och risken i fonden blir märkbart annorlunda än den ursprungligen var.

3. Sämre avkastning än index under en längre period. Majoriteten av aktiefonder jämförs mot ett lämpligt index, i syfte att kunna påvisa att fonderna bedriver en aktiv förvaltning och därmed har förmågan att slå sitt jämförelseindex. Verkligheten är dock långt ifrån detta, och en stor andel av fonderna har svårt att leverera en avkastning bättre än index. Visserligen är sannolikheten låg för att en fond ska kunna slå sitt jämförelseindex år efter år, och det förekommer alltid perioder då förvaltaren är mindre framgångsrik. Men det viktiga är att fonden har en bättre avkastning än index på längre sikt. Trots detta finns det en del förvaltare som visat att de inte ens är kapabla att slå sitt jämförelseindex under en längre period, vilket kan vara anledning nog för att överväga en försäljning av fonden.

4. Fonden blir för stor. Många gånger när en fond växer snabbt resulterar det i att fondens prestation så småningom försämras. Generellt sett är det så att ju större en fond blir, desto svårare blir det att bedriva en aktiv förvaltning av den. Detta problem blir synligare när en fond som kanske har småbolag som investeringsuniversum genom en lyckad förvaltning får ett stort inflöde av nya pengar. Resultatet blir då att fonden inte längre på ett smidigt sätt kan gå in i och ut ur sina innehav utan att förstöra prisbilden – med försämrad avkastning som följd. Många fonder av denna typ bestämmer sig redan vid startskedet för hur mycket kapital de kan ta in i fonden, och när denna nivå har uppnåtts stängs fonden för nya insättningar. När en fond blir för stor i förhållande till sin placeringsstrategi får förvaltaren svårt att framgångsrikt genomföra sin strategi, vilket i längden drabbar fondens avkastning negativt.

Utöver de fyra ovannämnda situationerna finns det lägen där din portföljstrategi och förändringar i din portföljstruktur kan utlösa en försäljning av dina fonder. Du kanske behöver sälja en fond och investera i en annan fond för att du vill ändra risken i portföljen.

Men oavsett orsakerna till en eventuell försäljning av dina fonder är det viktigt att du har en klar övertygelse och uppfattning om ditt handlande och inte agerar utifrån känslor. Det är då du har de rätta förutsättningarna för att kunna nå framgång i ditt sparande.

Så säljer du en fond

Hur gör man då för att sälja andelar i en fond? Har du ditt fondsparande via en bank, så loggar du in på internetbanken eller använder appen. Har du en nätmäklare (till exempel Avanza, Nordnet eller Savr) så loggar du också in via appen. Där har du ett konto som fonderna ligger på. Väl där så väljer du vilken fond du vill sälja andelar i. När du klickar på fonden kan du välja på köp eller sälj. Då väljer du hur mycket du vill sälja för och trycker på knappen.

Dela med dig