Aktiespararna

Lär dig mer om optioner & optionshandel

Aktiespararnas guide till optionshandel där vi förklarar allt kring optioner, optionshandel i Sverige, köp- och säljoptioner och hur man deklarerar optioner.

Vad är optioner?

När du handlar med optioner får du rätten att köpa eller sälja en vara. Den underliggande varan kan vara nästan vad som helst. En fastighet, ett företag, en aktie eller aktieindex, men också råvaror som guld, silver och olja. Den regelbundna och allmänna optionshandeln sker endast med marknadsnoterade aktier, olika typer av index, valutor och obligationer.

Vilka olika typer av optioner finns det?

Det finns två olika typer av optioner – köpoptioner och säljoptioner.

Hur fungerar en köpoption?

En köpoption ger dig som innehavare rätten, men inte skyldigheten, att senast vid avtalat datum (kallat lösendagen), köpa den underliggande varan till ett i förväg bestämt pris (kallat lösenpriset). Den som ger ut köpoptionen (kallad utfärdaren) är skyldig att sälja aktien om du som innehavare önskar det. Värdet på en köpoption stiger om marknadspriset på den underliggande tillgången stiger.

Hur fungerar en säljoption?

En säljoption ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att sälja en tillgång till ett visst pris (lösenpriset) på ett i förväg bestämt förfallodatum (lösendagen). Säljaren (utfärdaren av säljoptionen) är skyldig att köpa en underliggande tillgången till det avtalade lösenpriset, om köparen (innehavaren) önskar genomföra affären. Värdet på en säljoption stiger om marknadspriset på den underliggande tillgången sjunker.

Varför ska man handla med optioner?

En fördel med att handla med optioner är att de ger dig möjlighet att tjäna pengar oavsett om börsen stiger eller faller. Innehar du en köpoption och det marknadspriset stiger på den underliggande aktien, så stiger priset på din option. På samma vis kan du faktiskt tjäna pengar på en sjunkande börs med en säljoption.

Många uppskattar handel med optioner för dess flexibla sätt att hantera och justera risk. Med optioner kan du påverka din riskexponering på ett annat sätt än vid traditionell aktiehandel. Till exempel kan du välja att ta en större risk, begränsa den eller helt eliminera risk.

Du minska din risk genom att det som du som utfärdare av en köpoption erhåller kompenserar för ett kursfall i underliggande aktier. Det är också möjligt för dig som köpare av en säljoption, att skydda dig mot ett kursfall genom att kunna sälja aktierna till ett i pris som är bestämt i förväg.

Det krävs mindre kapital att köpa en option än en aktie.. Samtidigt kan en mindre kursökning i den underliggande aktien mångdubbla optionens värde. Den procentuella avkastningen på din investering kan därmed bli högre.

Så räknar du ut vinsten på en option

Låt oss säga att du tror att aktiekursen i BOLAG A kommer stiga kraftigt framöver. Priset på aktien är idag 100 kronor och du bestämmer dig för att köpa tio köpoptioner med två månaders återstående löptid till ett lösenpris på 105 kronor per aktie. I vårt exempel här ligger 100 underliggande aktier i varje köpoption. Eftersom du köpt tio köpoptioner innebär det att du tagit 1 000 aktier. Du betalar 5 kronor per aktie vilket ger en total kostnad på 5 000 kronor.

För 5 000 kronor har du nu köpt dig rätten att köpa 1 000 aktier av BOLAG A för 105 kronor styck närsomhelst under optionens löptid, som ju är 2 månader i vårt exempel. Om aktiepriset i BOLAG A är lägre än 105 kronor på lösendagen utnyttjar du givetvis inte dina köpoptioner och de blir värdelösa.

Om aktiekursen däremot utvecklas positivt som du för förutspått från början, med resultatet att aktiepriset i BOLAG A överstiger optionernas lösenpris på 105 kronor på lösendagen, så utnyttjar du dina köpoptioner. Vi säger att aktien handlas för 120 kronor på slutdagen. Då kan du via dina köpoptioner köpa aktien för 105 kronor för att sedan direkt sälja dem på marknaden för 120 kronor.

Så här kan du räkna:

Köp för 105 kronor x 1 000 aktier = 105 000 kronor.

Sälj för 120 kronor per aktie x 1 000 aktier = 120 000 kronor.

Eftersom du betalade 5 000 kronor för dina köpoptioner gör du 10 000 kronor i vinst.

120 000 – 105 000 = 15 000 kronor. 15 000 kronor – 5 000 kronor = 10 000 kronor.

Detta är optionshandelns 4 grundpositioner

När du köper en aktie finns det två grundpositioner – du kan antingen köpa eller sälja en aktie. Inom optionshandel finns det däremot fyra grundpositioner.

  1. Man kan köpa en köpoption
  2. Man kan köpa en säljoption
  3. Man kan utfärda (sälja) en köpoption
  4. Man kan utfärda (sälja) en säljoption

Vad kostar en option?

Priset för en option kallas premie. Premien är det pris du som köpare av en option betalar till säljaren för att få rättigheten att köpa eller sälja optionens underliggande vara till ett visst pris (lösenpriset).

Räkneexempel 1:

Vi säger att du tror att aktiekursen i BOLAG A kommer att stiga kraftigt framöver. Priset på aktien är idag 100 kronor. Du köper 10 kontrakt med köpoptioner som har två månaders löptid till ett lösenpris på 105 kronor. Varje kontrakt med köpoptioner avser 100 underliggande aktier, vilket motsvarar totalt 1 000 aktier. Premien är här 5 kronor. Du betalar alltså 5 kronor per aktie till säljaren.

5 kronor x 100 (aktier) x 10 (köpoptioner) = 5 000 kronor.

Vad är en premie?

Premie är benämningen på priset för en option. En premie består av två delar: ett realvärde och ett tidsvärde. Här kan du lära dig lite mer om de två olika värdena och vad som påverkar dem.

Realvärdet är skillnaden mellan optionens lösenpris (priset per aktie på lösendagen) och den aktuella aktiekursen eller indexvärdet. För att du ska göra en vinst med köpoptioner måste lösenpriset vara lägre än aktiekursen om den ska ha ett realvärde. Handlar du med säljoptioner gäller det motsatta.

Tidsvärdet är optionens resterande värde och är skillnaden mellan optionens premie och realvärdet. Enkelt förklarat innebär det att tidsvärdet speglar den tro på marknaden som aktörerna har om förändringar av aktiekursen. Ju längre tid som återstår till lösendagen, desto större är chansen för ett positivt utfall. Därmed är tidsvärdet stort, men det minskar allt eftersom och är alltid noll på lösendagen.

Dessa två värden påverkar alltså storleken på optionspremien, alltså vad en option kostar för dig att handla.

Vad påverkar premiens storlek?

Det finns flera faktorer som i olika utsträckning påverkar premiens storlek. Här kan du få en överblick av de olika faktorerna. Notera att det inte är i någon särskild rangordning, utan dessa faktorer är enbart till för dig att känna till.

Realvärdet på en premie kan påverkas av aktuellt indexvärde eller aktiekurs. Om aktiekursen stiger kommer värdet på köpoptionen att öka, i andra änden kommer värdet på säljoptionen att minska. Om aktiekursen i stället faller kommer säljoptionens värde att öka och köpoptionens värde minska.

Optionens lösenpris är en annan faktor. En köpoption med lägre lösenpris är alltid värd mer än en köpoption med högre lösenpris. På samma vis är det alltid bättre att sälja något till ett högre pris än till ett lägre. Därför är en säljoption med högre lösenpris mer värd än en säljoption med lägre lösenpris.

Återstående löptid på optionen är också värd att tänka på. Gemensamt för både köp- och säljoptioner är att en option med lång återstående löptid är mer värd och attraktiv än en med kortare löptid kvar. Det beror förstås på att ju längre tid det är kvar till slutdagen, ju större är chansen att kursen i den underliggande aktien stiger.

Volatilitet, enklare uttryckt själva kursrörelsen, är en parameter som ger uttryck för de förväntningar som finns på förändringar i priset på optionens underliggande vara. Ju större svängningar marknaden förväntar sig i en aktiekurs, desto högre blir kostnaden på premierna för både köp- och säljoptioner. Anledningen till att det äratt marknaden anser att det är större sannolikhet att aktiekursen under optionens löptid kommer bli antingen mycket höga eller riktigt låga. Köpare av både köp- och säljoptioner är då villiga att betala högre premier. Samtidigt som utfärdarna av optionerna vill ha mer betalt.

Marknadsräntan påverkar också optionernas värde. För det är nämligen så att när marknadsräntorna stiger, ökar köpoptionens värde samtidigt som säljoptionens värde minskar. Det beror på att om du investerar i en köpoption så behöver du mindre kapital än om du till exempel skulle aktien direkt från marknaden. För en säljoption i detta läge blir effekten den omvända.

Dela med dig