Aktiespararna
Annons

Fisher Investments Norden tar upp oron för en global recession

Av Fisher Investments Norden
2 maj 202312 min lästid
Man står under pil som gått upp men nu har en nedåtvikande trend .
Rädslan för en global recession har varit ihållande sedan björnmarknaden satte igång i början av 2022. Många finanskommentatorer förutspådde att det skulle bli en recession i fjol – och när det inte blev någon, flyttade de fram prognoserna till i år.

Med en stadig ström av skräckhistorier om recession har investerare haft svårt att avgöra vad de ska göra med sina investeringsstrategier. I den här artikeln diskuterar Fisher Investments Norden varför en global recession uteblev 2022 och delar med oss av vår syn på sannolikheten för en recession 2023 och dess potentiella inverkan på marknaderna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vad är en recession?
Begreppet ”recession” kan betyda olika saker för olika personer. En allmänt accepterad definition av en recession är två kalenderkvartal i rad då bruttonationalprodukten (BNP) backar. BNP har dock sina begränsningar, och fångar inte den breda ekonomiska aktiviteten fullt ut. Tyvärr finns det inget perfekt mått för detta, och det öppnar upp för subjektiva tolkningar.

Fisher Investments Norden kan konstatera att för USA – världens största ekonomi – är det bedömningen från National Bureau of Economic Research (NBER) som gäller för att definiera recessioner bakåt i tiden. NBER:s traditionella definition av en recession är ”en betydande nedgång i den ekonomiska aktiviteten som är spridd över hela ekonomin och som varar mer än några månader”. Även om USA tekniskt sett hade två kvartal i rad med sjunkande BNP 2022, har NBER ännu inte betecknat det som en recession – vilket tyder på att definitionen av en recession är mer nyanserad än att bara titta på BNP.

Vi lämnar diskussionen om vad som är den ”sanna” definitionen av en recession till akademikerna, men som Fisher Investments Norden diskuterar i den här artikeln finns det mycket som förklarar hur världen undvek en recession 2022 – och varför en recession kanske inte är så nära förestående som folk tror.

Hur undvek världen en recession 2022?
För att förstå varför det inte blev någon recession förra året, påpekar Fisher Investments Norden att det är viktigt att förstå varför investerarna förväntade sig en recession till att börja med. Under det gångna året blev investerarna alltmer övertygade om att en del stora ekonomier skulle drabbas av en recession. Denna oro var särskilt stor för Europa. Investerarna fruktade att konsekvenserna av Rysslands tragiska invasion av Ukraina skulle sänka ekonomin när energipriserna och inflationen sköt i höjden. Dessutom oroade sig investerare för att centralbankerna, när de höjde de korta räntorna för att bekämpa inflationen, skulle kväva den ekonomiska aktiviteten, öka arbetslösheten och i slutändan orsaka en recession.

Även om en del av dessa farhågor kvarstår, har de konsekvenser som investerarna har väntat på inte dykt upp. Så vad har hänt? Den globala ekonomin är alldeles för komplex och omfattande för att kunna reduceras till en liten handfull variabler, men här är några saker som Fisher Investments Norden tror att investerare har förbisett.

Utlåningen förblev sund globalt
Fisher Investments Norden anser att investerare fäster allt för stor betydelse vid centralbankernas roll i ekonomin. Centralbanker har lett in den globala ekonomin i en recession förut, men räntehöjningar har inte samma effekt i dag. Historiskt sett har korta räntor – de räntor som centralbankerna har viss kontroll över – varit rätt nära kopplade till bankernas inlåningskostnader. Bankerna lånar pengar från insättare och lånar ut dem under längre perioder. Skillnaden mellan inlånings- och utlåningsräntor kallas för ”räntemarginalen”, och är i princip bankernas vinst på varje lån. Om den ränta som bankerna måste betala insättarna är högre än vad de kan tjäna på ett lån på grund av centralbankens räntehöjningar blir räntemarginalen på nya lån negativ. Det minskar incitamenten för utlåning och påverkar i slutändan den ekonomiska aktiviteten.

Sambandet mellan korta räntor och inlåningskostnaderna har dock brutits under de senaste åren. Trots att de korta räntorna steg snabbt i fjol – delvis på grund av centralbankernas höjningar – steg inlåningskostnaderna jämförelsevis måttligt. Samtidigt steg även de långa räntorna, vilket ökade bankernas potentiella vinst på lån. Som framgår av figur 1 ledde detta till snabbare utlåningstillväxt, som fortfarande ligger på en stabil nivå. Lån är oljan i det ekonomiska maskineriet, så det är svårt att se en recession när utlåningen fortsätter öka.

Figur 1: Global lånetillväxt fortsatt stark


Källa: FactSet, per 2023‑03‑30. Global BNP-viktad lånetillväxt år över år, månadsvis, 2011‑01‑31 till 2023‑01‑31.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

”Förväntan är lindring”
Recessioner knackar vanligtvis inte på dörren innan de kliver in. De dyker upp oväntat när den globala ekonomin omedvetet har byggt upp breda fickor av ohållbar övermåtta – eller ”bubblor” – som tappar kraft. Det gör att företag och konsumenter plötsligt måste anpassa sig till en svagare än väntat ekonomisk miljö. Den här gången har det dock varit lite annorlunda. Fisher Investments Nordens grundare, Ken Fisher, anser att detta är den minst oväntade recession han någonsin sett. Från företagsledare och företagsundersökningar till ekonomer och konsumentenkäter råder utbredd enighet om att en nedgång är här eller på gång. Men VD:ar som förväntar sig en recession förbereder sig på det, så effekten av den blir mildare än vad de flesta väntar sig – om den nu kommer överhuvudtaget. Vi har sett anekdotiska bevis på s¨dana här förberedelser – uppsägningar, anställningsstopp, projekt lagda på is, budgetåtstramningar med mera. Dessa åtgärder har sannolikt bidragit till att hindra viss övermåtta, och har därför minskat risken för en recession eller mildrat konsekvenserna av en eventuell recession. Förväntan är lindring.

Leveranskedjor anpassar sig
I motsats till vad många finansvetare säger orsakar inte inflation i sig automatiskt en recession. Priserna i hela ekonomin stiger och sjunker ständigt i förhållande till varandra. Hög inflation i vissa kategorier, t.ex. energi, kan leda till förändrade vanor och tillfälliga skiften i konsumtionstrenderna. Men det betyder bara att det finns vinnare och förlorare, inte att den ekonomiska aktiviteten totalt sett minskar.

Även företag och myndigheter tenderar att snabbt anpassa sig till nya förhållanden. Den kraftiga ökningen och efterföljande kollapsen av naturgaspriserna i EU är ett exempel på detta som stämmer till eftertanke. Fisher Investments Norden skulle kunna skriva en hel artikel bara om alla faktorer som bidrog till den extrema volatiliteten i EU:s naturgaspriser, men en viktig faktor är hur snabbt försörjningskedjorna anpassade sig.

Som figur 2 visar har EU snabbt minskat sitt beroende av rysk naturgas. Detta beror delvis på sanktionerna, men också på att EU ökade importen från andra regioner och slutförde ett par prioriterade naturgasprojekt, vilket bidrog till att minska pristrycket.

Visst, inflationen är fortfarande alldeles för hög. Men trycket på försörjningskedjorna har minskat globalt, och inflationen verkar ha nått sin kulmen på de flesta håll. Fisher Investments Norden tror inte att inflationen i sig kan orsaka en recession, men tecken på en fortsatt avtagande inflation kan bidra till att lugna oron för en recession.

Figur 2: EU på väg bort från rysk gas

Källa: EU-kommissionen, per 2023‑03‑30. Andel av gasleveranser till EU från Ryssland och andra länder, januari 2019 till november 2022.

Kommer Fisher Investments Norden se en recession 2023?
Fisher Investments Norden menar att det fortfarande är möjligt att det blir en recession i år. Det finns vissa faktorer som inte är förenliga med en recession, t.ex. en sund global utlåningsverksamhet, låg arbetslöshet och avtagande inflation. Å andra sidan talar faktorer som minskade bolagsvinster och sjunkande ledande ekonomiska index för en recession. Men om det skulle bli en recession skulle det knappast vara någon överraskning för investerarna med tanke på den negativa marknadsvolatiliteten sedan början av 2022. Om det inte blir någon kan det bli en betydande positiv överraskning för börsen.

Marknaderna blickar framåt och väger relativt effektivt in allmänt känd information. Det tyder på att risken för en recession redan har prisats in i aktiekurserna, om det inte kommer några större negativa överraskningar framöver. Å andra sidan blickar de som arbetar med att definiera recessioner bakåt. Tänk på att de som övervakar recessioner i USA ännu inte har meddelat om USA faktiskt hade en recession förra året. Så även om det blir en global recession behöver investerare inte nödvändigtvis lägga om sin investeringsstrategi, enligt Fisher Investments Norden. När en lågkonjunktur börjar göra sig till känna är det möjligt att marknaden redan har börjat prisa in en ljusare framtid. Kanske är de stigande aktiekurserna sedan mitten/slutet av 2022 – beroende på index – ett tecken på att marknaden gör just detta.


Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

https://www.nber.org/research/business-cycle-dating/business-cycle-dating-procedure-frequently-asked-questions

Dela med dig