Aktiespararna

Här kan du beställa den nya Ägarboken

Av David Flatbacke-Karlsson
13 juni 20177 min lästid

Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, Sophie Nachemson-Ekwall, huvudredaktör och ledamot i Aktiespararnas bolagskommitté, Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas marknadsbevakning, och Åsa Wesshagen, chef för bolagsfrågor på Aktiespararna.

Lika lätt att rösta på bolagsstämmor som att handla aktier på nätet. Aktiespararna driver nu på för en digitalisering av eventen.
– Det skulle vara ett väldigt viktigt steg, säger vd Joacim Olsson.

Ordinarie pris för boken är 495 kronor, men du som är medlem i Aktiespararna betalar endast 199 kronor, inklusive frakt.


Om Ägarboken

200 förslag och rekommendationer. 15 huvudpunkter. Aktiespararnas nya ägarpolicy har släppts i bokform för att fungera som rådgivning för både bolag och ägare.

Nu är den presenterad. Ägarboken, som den kallas, beskrevs för första gången på en presskonferens på förbundets kansli på tisdagen.


I boken, där ett historiskt krav på förändring av den svenska självregleringen ställs, betonas det att enskilda aktieägare ska kunna lita på:

  • Att olika aktieägargrupper behandlas lika.
  • Att de större ägarna engagerar sig.
  • Att bolagen har ett långsiktigt förhållningssätt till värdeskapande.

”Presenterar vår syn”


200 konkreta förslag och rekommendationer samt 15 huvudpunkter finns med i boken. Aktiespararnas vd Joacim Olsson är tydlig med att skriften är till för att påverka aktiemarknaden till det bättre.

– Vi presenterar vår syn på regelverket på marknaden. I grunden handlar det om att vi ska skapa en bättre aktiemarknad. En bättre aktiemarknad ger bolagen ett bättre riskkapital och gör att fler vågar investera. Det är något som ger oss ett bättre företagssamhälle i Sverige, och det lägger grunden för välfärd och tillväxt, säger han, och fortsätter:

– Den enskilde aktieägarens intressen ska tas tillvara och väga lika tungt som en instutionell eller majoritetsägares motsvarighet. En röst ska väga lika tungt oavsett vem som äger aktien. Jag tycker även att en digitalisering av bolagsstämmorna skulle vara ett väldigt viktigt steg. Det skulle ge en rejäl rösträtt till många av de mindre aktieägarna som i dag inte har möjlighet att besöka stämmorna på plats.


”Du ska inte gå på en stämma och känna dig lurad”


Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Aktiespararnas bolagskommitté, har fungerat som huvudredaktör för boken.

– Här får du en tydlig bild av aktiemarknaden sett ur ett småspararperspektiv. Du ska inte gå på en bolagsstämma och känna dig lurad när det handlar om nyemissioner eller inflytande i styrelsen. Det är viktigt att vi stärker valberedningarna och att Aktiespararnas gamla tankar om att de ska utses på stämman följs. Vi avviker verkligen mycket om man ska jämföra hur det ser ut utifrån, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Sophie Nachemson-Ekwall lyfter också fram vikten av styrelsens ansvar. Hon menar att det är av ytterst stor betydelse att småsparare kan känna sig trygga med bolagens upplägg på längre sikt.

– Vi måste se över aktiebolagslagen. Styrelsen måste få ett modernt uppdrag. De måste se till miljö- och samhällsansvaret. Vi behöver, som mindre aktieägare, kunna se till att bolagen sköter sig långsiktigt.


FAKTA

HÄR ÄR 15 HUVUDPUNKTER FÖR BÄTTRE ÄGARPOLICY

Stärkt minoritetsinflytande

1. De mindre aktieägarna bör finnas med i samtliga organ i den svenska självregleringen. Aktiespararna anser att självregleringen skulle stärkas om den öppnas för fler ägargrupper.

2. Det bör bli lättare för mindre aktieägare att vända sig till självregleringens olika organ för råd angående god sed. Idag är det för dyrt att få prövning hos Aktiemarknadsnämnden. Det bör skapas en tjänst med ett rimligt pris avsett för småägare.

3. Försvåra bemyndiganden avseende riktade kontantemissioner. Aktiespararna vill skydda företrädesrätten. Huvudregeln måste vara att beslut om riktade emissioner fattas av bolagstämman med kvalificerad majoritet.

4. Närståendetransaktioner måste förhindras. Nuvarande regler är otydliga. Förbud mot närståendetransaktioner måste ”kodifieras” och regleras tydligt i ABL


Bolagsstämman

5. Digitalisera bolagsstämmor, och ge därigenom mindre aktieägare möjlighet att deltaga vid bolagstämmor på distans. Samtliga aktieägare bör ges möjlighet att ”närvara” via inloggning och även rösta.

6. Bolagsstämmobeslut skall i första hand fattas på årsstämman. Aktiespararna ser en tendens till att allt fler viktiga beslut fattas på extra bolagstämmor, inte sällan beslut som kräver 9/10-dels majoritet. Detta påverkar förtroendet för aktiemarknaden. Beslut om incitamentsprogram skall aldrig få fattas på en extra bolagstämma (se punkt 18 i bokens ”huvudpunkter”).


Incitamentsprogram

7. Ökad transparens och informationsgivning kring börsbolagens incitamentsprogram. Tydliga förklaringar av konstruktionen och utfallsscenarier. Aktieägare skall kunna ”räkna” på olika utfall via offentlig information.


Styrelsens sammansättning

8. I styrelsen skall det alltid finnas minst tre ledamöter som är oberoende från huvudägaren. En majoritet av ledamöterna skall även vara oberoende från bolaget. Detta skall skrivas in i Stockholmsbörsens noteringsavtal.

9. En person som har tre ordförandeuppdrag eller fem styrelseuppdrag bör ej väljas in i fler styrelser. Om så ändå sker bör stämman rösta enskilt om denna kandidats inval i styrelsen.

10. Valberedningen behöver tydligt förklara på vilket sätt aktieägarna gynnas av att en ny styrelseledamot väljs in som har ett vd-uppdrag i ett annat bolag.

11. Styrelsen måste noga motivera varför aktieägarna skulle gynnas av att ”låna” ut sin vd till ett styrelseuppdrag i ett annat bolag.


Valberedningar

12. Valberedningarna skall utses på årsstämman. Det förtydligar att valberedningen skall verka för samtliga aktieägare och inte bara de största ägarna. Det underlättar även inbjudan av en representant för de mindre aktieägarna.

13. I börsbolag med ett stort antal mindre aktieägare skall det i valberedningen alltid vikas en plats för mindre aktieägare.

14. Valberedning skall ingå som ett krav i Nasdaq OMX Stockholms noteringsavtal.

15. Valberedningen skall alltid bestå av minst en från de större ägarna oberoende person och bör även bestå av en ledamot från styrelsen.


Dela med dig