Aktiespararna

Investmentbolaget som går under radarn

Av Cristofer Andersson
10 mars 20236 min lästid
Analytikern: Helt okänt för många - men ett bolag som presterat bra genom åren.

Den svenska börsen är sannerligen bortskämd med sin rika flora av investmentbolag – bolag som mätt över lång tid mer ofta än sällan presterat bättre än OMX SGI. Oftast nämns främst Investor, Industrivärden, Latour och Svolder, men allt mer sällan nämns Traction. Detta trots att de varit noterade sedan 1997. Vad har investmentbolaget för allokering och hur är deras historik?

Traction grundades 1974, noterades 1997 och handlas nu på Stockholmsbörsen mid-caplista. Investmentbolaget har aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Man bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar.

Investmentbolaget gick från och med 2014 över till Investment Entity-redovisning, vilket innebär att samtliga innehav löpande marknadsvärderas istället för att konsolideras i Tractionkoncernen. Denna justering innebär att det blir något svårare att beräkna en exakt, historisk utveckling, men utifrån de senaste tio årens rapporter framkommer att substansvärdet per aktie vuxit med 155,3 procent mellan 2012 till och med 2021.

Likt en majoritet av alla noterade, men också onoterade, (investment)bolag var 2022 ett mindre bra resultatår och aktieägare i Traction fick se substansvärdet per aktie minska från 286 kronor per aktie till 256 kronor per aktie – en minskning med 10,4 procent, vilket är mycket bättre relativt OMX SGI, som minskade med cirka 23 procent. Här presterade således investmentbolaget likt Investor och Industrivärden.

Har både noterade och onoterade innehav

Tractions portfölj består av både noterade och onoterade innehav. Vidare har man investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar. En form av placering är räntebärande papper och under 2022 fick Traction stöd av framför allt sina korta ränteplaceringar.

Totalt är Traction aktiva delägare i tio noterade bolag, där de tre största är BE Group, OEM International samt Softronic. Dessa står för 9,61 %, 10,18 % respektive 6,08 % av substansen. I portföljen finns även de något kända Nilörngruppen och Drillcon, som står för 5,31 % samt 4,06 % av den totala portföljen.

Bland de onoterade innehaven finns bland annat Ankarsrum Kitchen, som är ett säljbolag som marknadsför och säljer hushållsmaskinen Assistent Original. Ankarsrum Kitchen är ett helägt dotterbolag inom Ankarsrum Industries, som ägs av Traction till 100 procent.

Utöver Ankarsrum finns även Medino, Recco Holding, Sigicom, Tengai samt Brillianze bland de onoterade innehaven. Samtliga av dessa är och verkar inom olika sektorer och således får Traction en bred diversifiering.

Varför är bolaget så osynligt?

Varför Traction tycks gå under radarn och sällan lyfts fram när investmentbolag som grupp diskuteras kan bero på flera faktorer. Dels är de noterade på en mindre lista, dels är ledningen sällan ute i media. Mer tycks de leva enligt Investors devis; verka utan att synas.

Ytterligare en faktor som kan verka som grund till bolagets anonymitet är att det är en låg omsättning och ofta är spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurser, relativt stor. Följaktligen kan det vara svårt att såväl köpa in som ut sig.

En fördel med den låga omsättningen och höga spreaden i aktien är att långsiktiga ägare gynnas. Har du som ambition att äga investmentbolaget i flera år kommer det inte bekomma dig om det är en daglig, låg handel eller dylikt. Det viktiga är att bolaget fortsätter prestera som de historiskt har gjort. Allt annat lika kommer aktiekursen, över en längre period, att följa substansvärdets utveckling och när du slutligen vill sälja torde det inte vara svårt att sälja positionen till mycket högre kurser.

Investera eller inte investera

Varför kan Traction ses som ett intressant innehav i portföljen? Svaret på den frågan är högst personligt och unikt, men vad som talar för en investering är att du här får exponering mot såväl noterade som onoterade bolag. Vidare får du en bred diversifiering mot flera sektorer samt en allokering mot en mer aktiv kapitalförvaltning, som de till exempel nämnda ränteplaceringarna.

Traction har även en erfaren ledning samt styrelse. Bengt Stillström grundade investmentbolaget och var VD mellan 1974 och 2001. Vid det året övergick han till att bli styrelseordförande och VD-positionen gick till Petter Stillström, som axlat rollen sedan dess. De båda uppfyller även pilotskolan, med vilket menas att de har ett stort, eget ägande och tillsammans med Ann Stillström äger de tillsammans 68,9 % av rösterna och 57,9 % av kapitalet.

Den låga omsättningen, diversifieringen såväl via noterat som onoterat och mellan olika affärssektorer samt den beprövade historiken och erfarna ledningen bedömer vi vara positiva motiv för en investering. Är du däremot inte bekväm med innehaven eller den låga omsättningen samt är mer kortsiktig i din placeringshorisont bör du vara mer försiktig och avig. Just nu handlas aktien till en substansrabatt om 8,6 procent, vilket är i linje med både den tre- som femåriga historiken.

Dela med dig