Aktiespararna

Lannebo Fonder stärker greppet om Malmbergs

Av Bolagsbevakningen
7 juli 20186 min lästid

Lannebo Fonder flaggade i juni upp efter att ha ökat sitt innehav i Malmbergs Elektriska till att utgöra 10,5 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna. I övrigt har det varit tyst kring Malmbergs efter att nyheten släpptes att Johan Folke tog över vd-skapet efter sin pappa.

Tre veckor innan årsstämman meddelades att huvudägaren och grundaren Jan Folke avgått som vd p g a sjukdom. Hans son, vice vd Johan Folke, hade iklätt sig rollen som t f vd. På årsstämman nämndes att Jan Folke säkert skulle återkomma framöver i någon roll i Malmbergs, dock inte i egenskap av vd. Beskedet att styrelsen hade utsett Johan Folke till vd kom först två dagar efter stämman.

Vid tidpunkten för årsstämman i april befann sig sålunda Malmbergs i ett prekärt läge med ett tufft år i ryggen och därtill en vakans på vd-posten.

Det resultat som skulle läggas fram för stämman, dvs. resultatet för verksamhetsåret 2017, innebar en halvering jämfört med året innan. Vinsten per aktie hade på årsbasis fallit från 10 kronor till 5 kronor, vilket föranlett att förslaget till utdelning ha de sänkts från 7,50 året innan till 5 kronor.

Efter många år av stabil lönsamhet backade resultatet kraftigt i fjol. Andan på årsstämman var trots det positiv, vilket gav intrycket att ledningen jobbade konstruktivt och målinriktat med att förbättra resultatet och utveckla verksamheten.

Tf vd Johan Folke redogjorde för de åtgärder som genomförts för att vända förra årets negativa trend. Den kvartalsrapport som presenterades på stämmodagen påvisade att de mått och steg som ledningen vidtagit hade gett viss effekt. Det gladde styrelse och ledning att man kunde skönja en vändning i resultatet, även om den var liten.

Satsningar i Europa hade kostat mer än vad ledningen hade tänkt sig bl a avseende Tyskland, berättade Johan Folke. Aktiespararna ställde för sin del frågor om de utmaningar som Malmbergs såg i Sverige. Föreningen tog även upp det kraftiga resultattappet i Danmark.

På frågor omkring centrallagret och revisorernas granskning fick Aktiespararna till svar att det arbetades frenetiskt inom bolaget med lagret, bland annat för att minska andelen ”trögrörliga” produkter. Vidare försökte Malmbergs samordna transporter och logistik så att det i så stor utsträckning som möjligt skulle vara fyllda bilar som gick ifrån centrallagret.

Malmbergs ledning fick beröm av Bo Lindström för åtgärdsprogrammet. Han lovordade också det lyft som årsredovisningen hade fått, inte minst i samband med att hållbarhetsredoviningen hade lagts in i dokumentet. Lindström konstaterade att även om hållbarhetsredovisningen kanske inte var särskilt upplyftande att läsa, så var den ärlig i sin beskrivning.

Aktiespararna framhöll även att Malmbergs genom en generös utdelning markerade att det klarade av att ge en god utdelning även under dåliga år. På grund av fjolårets positiva kassaflödet inom själva rörelsen uppgick kassan vid årsskiftet till 94 miljoner kronor och soliditeten låg därtill på betryggande 69 procent, noterade Bo Lindström.

Att valberedningen behöver knyta till sig ytterligare ägare för att bredda kontaktytorna var i övrigt en synpunkt som framfördes av Aktiespararna. Trots den rätt snäva besättningen hade emellertid valberedningen lyckats ta fram ett förslag som innebar en omfattande förnyelse av styrelsen.

Inte mindre än tre nya styrelsekandidater presenterades för stämman: Inger Carlsson - civilingenjör och revisor med erfarenhet från noterade bolag och bl a Malmbergs, Anders Jegerfalk - civilingenjör från Chalmers med branscherfarenhet och logistikkunnande, Ulf Gejhammar -civilingenjör med erfarenhet från byggbranschen, ASG/DHL samt logistik och lager, samt från att ha varit managementkonsult till flera styrelser.

Aktiespararna möttes av en positiv respons från ordföranden Björn Ogard gällande förslaget att ta in nya oberoende personer i valberedningen. Givet att några av de institutionella ägarna, såsom Nordea och Lannebo, deltar aktivt i valberedningsarbete i andra börsbolag, torde förutsättningarna för att engagera exempelvis institutionerna i Malmbergs valberedning vara goda. Chanserna för ett ökat institutionellt engagemang i valberedningen stärks rimligen också givet flaggningen från Lannebo Fonders sida i början av sommaren.

Avslutningsvis ställde Aktiespararna en fråga kring styrelseledamoten Pernilla Folkes fakturering för IT-tjänser till bolaget. Jan Folke framförde på årsstämman för två år sedan att Pernilla Folkes IT-insatser varit till nytta för Malmbergs. I år fick Aktiespararna svaret att Malmbergs hade utvecklat sin nya webbsida och infört ett beslutsstödsprogram. Delar av arbetet hade outsourcats för att Malmbergs inte skulle vara alltför beroende av en enda IT-leverantör.

Författare och bevakare: Bo Lindström

FAKTA OM MALMBERGS:

Malmbergs har under åren visat bra resultat och expanderat verksamheten sakta med genom en successiv uppbyggnad av butiknätet över landet som idag omfattar drygt 30 proffsbutiker. Centrallagret finns i Kumla och huvudmarknaden är Norden. Inköp av elartiklar sker i huvudsak från Asien och Östeuropa med levererans till huvudlagret och vidare ut till marknaden.

Dela med dig