Aktiespararna

Begrepp och ord inom aktiehandel

Det finns många svåra ord och begrepp inom aktiehandel. Här är en guide som förklarar några av dem:

Vad är Courtage?

När du handlar med aktier betalar du förutom aktiens pris också en avgift för att få handla på börsen, även kallat courtage. Courtage betalar du alltså både när du köper och säljer aktier.

Det finns olika typer av courtage där nedan tre alternativ är de vanligaste:

Fast courtage: Du betalar samma avgift oavsett hur mycket du köper aktier för. Generellt är detta oftast bäst för de som gör stora aktieaffärer och är som regel inte lika fördelaktigt för de som handlar för mindre belopp.

Rörligt courtage: Här spelar plötsligt storleken roll. Rörligt courtage är alltså en procentuell avgift, exempelvis 0,1 procent.


Vad menas med NAV-kurser?

För aktier använder vi oss köp- eller säljkurs, för fonder däremot finns någonting som kallas för fondkurs, eller andelskurs. Fondkursen kallas även för NAV-kurs och den beräknas varje gång fonden handlas.

Kursen sammanställs genom att fondens tillgångar läggs ihop och sedan dras fondavgiften av. Fondförmögenheten delas med antalet fondandelar som finns för att sedan få fram den slutliga NAV-kursen.


Vad är P/e-tal?


P/e-talet (Price to earnings) visar på förhållandet mellan företagets aktiekurs och dess vinst per aktie (earnings per share). Det ger investerare och analytiker en uppfattning om hur mycket investerarna är villiga att betala per enhet av företagets vinst. Ett högt p/e-tal indikerar att investerare förväntar sig hög tillväxt och är beredda att betala mer för varje enhet av företagets vinst. Å andra sidan indikerar en låg P/E-tal att investerare inte har höga förväntningar på framtida tillväxt eller att aktien kan vara undervärderad.


Det är viktigt att notera att användningen av p/e-tal är en del av en bredare analys av ett företags finansiella hälsa och värde. Andra faktorer såsom branschgenomsnitt, tillväxtutsikter, konkurrenssituation, skuldsättning och framtida potentiella risker bör också beaktas för att få en mer omfattande bild av företagets värdering.

Peg-talet


Peg-talet är också ett flitigt använt värderingsmått. Peg-talet kan ses som en form av vidareutveckling av p/e-talet och visar på relationen mellan en akties p/e-tal och vinsttillväxt med syftet att se om en aktie är billig eller dyr i relation till hur snabbt bolagets vinst stiger.


P/Ek-talet?


Förkortningen står för aktiepriset dividerat med bolagets eget kapital. På engelska kallas nyckeltalet för P/b (Price/book value). Talet ger oss en bild av hur mycket man betalar för bokföringsposten Eget kapital i företaget. Eget kapital består av aktiekapital som stoppats in i företaget samt tidigare års vinster. Det är helt enkelt aktieägarnas pengar i företaget. För att se hur mycket eget kapital varje aktie har representerat i företaget så delar man eget kapital på antalet utestående aktier.


Detta kan vara användbart för att bedöma hur mycket investerarna är villiga att betala för företagets vinst i förhållande till dess eget kapital. Det kan indikera hur effektivt företaget genererar vinst i förhållande till den egna kapitalbasen eller hur mycket investerare är villiga att sätta ett värde på den egna kapitalstrukturen.


P/s-tal?


P/s (Price to sales) är en finansiell term som visar på förhållandet mellan företagets aktiekurs och dess försäljning per aktie (sales per share).


P/s-talet beräknas genom att dela aktiekursen med försäljningen per aktie. Det ger investerare och analytiker en uppfattning om hur mycket investerarna är villiga att betala per enhet av företagets försäljning. Ett högt p/s-tal indikerar att investerare är villiga att betala mer för varje enhet av företagets försäljning, vilket kan tyda på att investerare förväntar sig hög tillväxt eller ser potential i företagets intäkter. Å andra sidan indikerar ett lågt p/s-tal att investerare inte har höga förväntningar på framtida tillväxt eller att aktien kan vara undervärderad.


P/s-talet är mer relevant för företag som ännu inte har nått lönsamhet eller har negativa vinstmarginaler, eftersom det ger en alternativ värderingsmetod baserad på försäljning snarare än vinst. Precis som för övriga värderingsmått är det viktigt att notera att användningen av p/s-tal är en del av en bredare analys av ett företags finansiella hälsa och värde.


Vad menas med nyckeltal?


Nyckeltal fyller den funktionen att det gör det lättare för dig som investerare att jämföra olika aktier med varandra eller med egna historiska siffror. Det går att få fram nyckeltal på det mesta. Lönsamhet, tillväxt, skuldsättning och kassaflöden, bara för att nämna några poster i bolagens räkenskaper. Oftast översätts också nyckeltalen per aktie istället för den totala siffran som ofta är stora belopp på miljoner eller miljarder som är svårare att förhålla sig till.

Vad menas med För- och efterhandel?


För/efterhandel på börsen innebär att aktieaffärer sker direkt mellan två parter utan att läggas ut på marknaden som i det här fallet är börsen. Oftast sker sådan här handel mellan en bank/mäklare och sedan direkt till deras kunder. Det är vanligen rapporter, där besked kommer innan börsöppningen som kan locka till förhandel. Även kraftiga förändringar på USA börsen, eller omvärldshändelser kan locka aktörer att försöka finna varandra även när börsen är stängd.


Vad är Pro rata?


Pro rata är en latinfras som betyder "i förhållande till" eller "i proportion till". Begreppet används ofta i samband med fördelning av resurser eller förmåner, t.ex. vinstutdelning , rösträtter eller aktieinnehav.


Vad menas med Volym inom aktiehandel?

Volym är det totala antalet aktier som handlas under en viss tidsperiod. En hög volym kan indikera stark efterfrågan på aktien.


Vad menas med avkastning?


Avkastning är den procentuella ökningen eller minskningen av värdet på en aktie eller ett annat finansiellt instrument.


Vad betyder SMA (simple moving average)?

SMA är ett tekniskt analysverktyg som räknar ut medelvärdet av aktiekursen under en viss tidsperiod.


Vad är Volatilitet?


Volatilitet är måtten på hur stora rörelserna i aktiekursen är. En aktie med hög volatilitet kan ha stora kursrörelser både uppåt och nedåt, medan en aktie med låg volatilitet har mindre kursrörelser.


Vad innebär en Bullmarknad?


En bullmarknad är en period då aktiekurserna generellt stiger. Det sägs att bullmarknader är förenade med optimism och ökat förtroende för ekonomin.


Vad innebär Bearmarknad?


En bearmarknad är en period då aktiekurserna generellt faller. Det sägs att bearmarknader är förenade med pessimism och sjunkande förtroende för ekonomin.


Vad menas med Inflationsskyddade obligationer?

Inflationsskyddade obligationer är obligationer som ger en ränta som är kopplad till prisstegringen (inflationen). Detta innebär att räntan höjs när inflationen ökar, så att du får mer pengar tillbaka när du löser in obligationen.


Vad innebär begreppet Shorta?


Att shorta är att sälja aktier du inte äger i hopp om att kunna köpa dem tillbaka till ett lägre pris och därmed tjäna pengar på prisfall. Det är en form av spekulation.


Vad är Dividend?


Dividend är en del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Dividenden kan vara i form av pengar eller aktier.Vad är Beta?

Beta är ett mått på hur mycket en aktie förväntas svänga i takt med marknaden. En beta på 1 innebär att aktien förväntas svänga ungefär lika mycket som marknaden, medan en beta på 2 innebär att aktien förväntas svänga dubbelt så mycket som marknaden.


Vad är Blue chip?


Blue chip är en beteckning på starka, väl etablerade företag med hög lönsamhet och stabil tillväxt.


Vad innebär begreppet Stop loss?


Stop loss är en order som sätts på en aktie för att begränsa förlusterna om aktien sjunker i värde. När aktien når den prisnivå du har satt för stop loss triggas ordern automatiskt och säljer aktien.


Vad innebär Day trading?


Day trading innebär att man köper och säljer aktier under samma dag. Många day traders använder teknisk analys och snabba affärsbeslut för att försöka tjäna pengar på korta prisrörelser.Vad är Margin trading?


Margin trading innebär att man lånar pengar av en mäklare för att köpa aktier. Man kan tjäna (eller förlora) pengar både på att aktiekursen stiger och faller, beroende på om man har rätt eller fel i sin bedömning av prisrörelserna.
Vad är en Portfölj?


En portfölj är samlingen av alla de finansiella instrument (t.ex. aktier, obligationer, fonder mm) som en person eller ett företag äger.


Vad menas med Split?


Split är en företagsbeslutad förändring av antalet aktier i ett företag. Det kan ske på olika sätt, men den vanligaste formen av split är en så kallad "aktiekurs-split", där antalet aktier fördubblas (2:1-split), tripplas (3:1-split) eller fyrdubblas (4:1-split) medan aktiekursen halveras, tredubblas eller fyrdubblas.


Exempel:

Om ett företag har en 2:1-split och du äger 10 aktier i företaget innan spliten, kommer du att äga 20 aktier efter spliten, men varje aktie kommer att ha en lägre kurs (halva ursprungskursen).


Om ett företag har en 4:1-split och du äger 100 aktier innan spliten, kommer du att äga 400 aktier efter spliten, men varje aktie kommer att ha en lägre kurs (en fjärdedel av ursprungskursen).


Skulle ett företag istället vilja öka sin aktiekurs kan de göra vad man kallar för en omvänd aktiesplit. Det är den raka motsatsen till en vanlig split. I stället för att dela på en aktie så för man ihop flera aktier.

Ett bolag kan exempelvis göra en 3:1 omvänd split. Det betyder att alla aktier blir tre gånger dyrare samtidigt som antalet aktier minskar med tre gånger och allt värde behålls.

Dela med dig