Aktiespararna

Lär dig om multipelvärdering

Inför ett köp- eller säljbeslut är det viktigt att värdera de aktier man ska handla i. En bra metod är att använda multipelvärdering.

Inför ett köp- eller säljbeslut är det viktigt att värdera de aktier man ska handla i. En bra metod är att använda multipelvärdering, som kan ge en indikation på hur prisvärd aktien är. Metoden går snabbt att utföra och ger en bra överblick.

Multipelvärdering är enkelt att förstå och en bra grundplåt innan man lär sig mer om värdering. Metoden bygger på att man för varje aktie eller företag jämför relativa värden, så kallade multiplar, även kallat nyckeltal.

Den vanligaste multipelvärderingen är vinstmultiplar som uttrycker ett företags förväntade vinst, oftast för nästkommande år, i relation till dess börs- eller företagsvärde. Omsättningsmultiplar sätter företagets förväntade omsättning i relation till dess börsvärde. Vi ska nu titta på de viktigaste multiplarna och gå igenom hur man använder sig av dem.

”Den vanligaste multipelvärderingen är vinstmultiplar som uttrycker ett företags förväntade vinst, oftast för nästkommande år, i relation till dess börs- eller företagsvärde.”

P/E-talet kommer från engelskans price/earning och definieras som aktuell aktiekurs (P) dividerat med vinst per aktie (E). Multipeln anger hur många årsvinster företaget värderas till, och anger hur pass högt värderat företaget är i förhållande till dess vinst.

P/E-talet är bra vid värderingen av företag i samma bransch med likartade tillväxtutsikter och jämförbara resultatsiffror. Företagets förmåga att generera framtida vinster är avgörande för ”rimligheten” i P/E-talet, varför ett högt P/E-tal antyder om höga förväntningar på framtida vinster.

Stockholmsbörsen ligger kring P/E 17

Vanligtvis ligger P/E-talet i relation till företagets vinstutveckling, det vill säga ett företag med ett P/E-tal på 16 bör ha en vinsttillväxt på närmare 16% årligen. Under de senaste tio åren har P/E-talet på Stockholmsbörsen i genomsnitt legat kring 17, men variationerna mellan olika bolag är förstås stora.

En enkel tumregel är att köpa aktier med ett P/E-tal som är lägre än dess förväntade vinsttillväxt. Aktier med ett P/E-tal överstigande den förväntade vinsttillväxten bör alltså granskas mer noggrant.

Vissa aktier förtjänar ett högre P/E-tal än genomsnittet (eller lägre) beroende på företagets kvalitet. Ett företag med goda framtidsutsikter, ökade marknadsandelar och ökande vinster ska rimligen ha ett högre P/E-tal än konkurrenterna eftersom vinstutsikterna är bättre. Det omvända gäller för ett företag som växer långsammare än konkurrenterna och av olika anledningar är förknippat med högre risk.

Företag i omvandling kan ha högt P/E-tal

De viktigaste kriterierna för att motivera ett högt P/E-tal är:

  • Företaget uppvisar en hög tillväxttakt i vinst som väntas hålla i sig under en längre tid.
  • Företaget har omstrukturerats och förväntas därmed uppvisa högre framtida vinster (Exempelvis ett företag som renodlats och avyttrat olönsamma verksamheter).
  • Företagets risk är lägre än genomsnittet, det kan bero både på branschen bolaget befinner sig i samt hur välskött och därmed stabilt företaget är. Ytterligare faktorer är kvaliteten på management och hur bolagets ägarbild ser ut.

Med detta i åtanke hittar vi aktier med höga P/E-tal bland framgångsrika tillväxtföretag, kortsiktigt kan även cykliska företag och företag i en vändningssituation uppvisa höga P/E-tal. Under perioder, i synnerhet när räntan har varit låg och investerarnas riskaptit hög, har även mindre välskötta företag med svårbedömd vinsttillväxt värderats till skyhöga P/E-tal. Internetbubblan kring milleniumskiftet och nollräntemiljön de senaste åren är exempel på det.

En variant är EV (Börsvärde + Nettoskuldsättning) genom EBIT (Resultat före räntekostnader och skatter) där hänsyn tas även till bolagets nettoskuld.

En annan vinstmultipel är PEG-talet som visar relationen mellan P/E-tal och vinsttillväxt. PEG kommer från engelskans P/E/Growth. Multipeln får man genom att dividera P/E-talet med tillväxten. Ett företag med 12% vinsttillväxt och ett P/E-tal på 12 får därför ett PEG-tal på 1.

Ett annat företag med vinsttillväxt på 10% och ett P/E-tal på 20 har följaktligen ett PEG-tal på 2. Det första företaget är därmed lägre värderat och kan vara en bättre investering, eftersom det har ett lägre PEG-tal.

P/S-tal om företaget går med förlust

Företag som ännu inte uppvisar vinst, som alltså går med förlust, kan inte värderas med måttet P/E-tal, då detta blir negativt. Då kan P/S-talet vara en bra multipel att titta på. P/S-talet kommer från engelskans price/sales och definieras som aktuell aktiekurs dividerat med företagets omsättning.

P/S-talet anger hur mycket varje omsättningskrona i företaget värderas till i relation till dess aktievärde, det vill säga ett P/S-tal på 2 anger att varje omsatt krona i företaget värderas till två kronor. P/S-talet är bra då omsättningen i ett företag normalt sätt är stabilare än resultatmåttet och svårare att manipulera bokföringsmässigt.

Viktigt även här vid jämförelser är att bolagen man relaterar till uppvisar likartad struktur, bransch och tillväxt. Ju högre omsättningstillväxt, desto högre P/S-tal är rimligt.

En av flera faktorer för ett investeringsbeslut

All multipelvärdering bygger på marknadens förväntade värden, alltså prognoser om framtida vinster eller omsättning, och utfallet kan bli ett annat. Ett tips är därför att alltid själv fundera på om de underliggande prognoserna är rimliga när du tittar på nyckeltalen. Multipelvärdering ska också ses som en faktor av flera när man gör ett investeringsbeslut, att köpa en aktie på endast ett lågt P/E-tal är en allt för grund bedömning, siffrorna måste ses i ett sammanhang.

Dela med dig