Aktiespararna

Ordlista

FAQ.
Ordlista över ord som används inom ämnet aktier och fonder

A

A-aktie

Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman.


A-listan

Tidigare lista över de börsnoterade aktierna på Stockholmsbörsen. Ersatt av Nordiska listan.


Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag.


Aktiebok

Register över ägare i ett aktiebolag.


Aktiebolag

Företagsform som kännetecknas av att delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.


Aktiebrev

Värdepapper som är bevis på äganderätt till en eller flera aktier.


Aktiedepå

En tjänst som banker och andra fondkommissionärer erbjuder för hantering av aktier.


Aktiefond

En fond som man kan köpa andelar i. Fonden äger aktier.


Aktieindex

Ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av en grupp aktier.

Aktieindexobligation

En obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad.


Aktiekapital

Summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag.


Aktieoption

En option som ger innehavaren rätt att köpa en aktie till ett i förväg bestämt pris inom en viss tidsperiod (köp option).


Aktieportfölj

De aktier som man äger.


Aktiespararen

Medlemstidning för Aktiespararna.


Aktiespararna

Populärbenämning för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.


Aktietorget

En handelsplats för inofficiellt noterade aktier.


Aktieutdelning

Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.


Alfavärde

Visar hur en fond har överträffat eller underträffat den avkastning som den borde ha givit med hänsyn till fondens risktagande.


All time high

Den högsta noteringen för ett index eller en aktie.


Apportemission

När ett företag betalar genom att ge ut (nyemittera) egna aktier till säljaren.


Attract 40

En avdelning på börsens före detta O-lista för de mest omsatta aktierna.


Avkastning

Den vinst man gör på en placering. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar.


Avkastningsindex

Ett aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i värdeökningen.


Avkastningskonto

Det bankkonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto.


Avkastningskrav

Det krav på avkastning man har för sin placering.


Avknoppning

När ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag, ofta i samband med en börsnotering.


Avräkningsnota

Ett kvitto på en genomförd aktieaffär.


Avstämningsdag

Den dag som aktieboken stäms av. De som var aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämma, rätt till utdelning, vara med i nyemission etc.B

B-aktie

Ett aktieslag som oftast har lägre röstvärde än A-aktien.


Baisse

En börsterm som anger kraftigt fallande aktiekurser under stor handel.


Balansräkning

En sammanställning som visar företagets tillgångar och hur dessa har finansierats.


Betalkurs

Det pris som en aktieaffär (avslut) har gjorts till.


Betavärde

Visar hur mycket fondens värde i genomsnitt förändras när index förändras


Blandfond

En fond som innehåller aktier och räntebärande placeringar.


Blankning

Aktier/värdepapper som inte ägs säljs i förhoppning om att dessa ska kunna köpas till ett lägre pris vid ett senare tillfälle. De aktuella värdepapperna lånas, för en avgift via en bank/finansinstitut, av långsiktiga investerare, som exempelvis pensions- eller aktiefonder. Naken blankning innebär att värdepapper som man inte äger blankas/säljs utan att först ha lånats.


Bolagsordning

Överenskommelse (stadgar) mellan aktieägarna som reglerar vilken verksamhet företaget ska bedriva.

Bolagsrisk

Risken att en enskild aktie har en sämre utveckling.


Bolagsstämma

Sammanträde med aktieägarna i ett bolag. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.


Book building

Ett anbudsförfarande där placerare får ange hur många aktier de är villiga att köpa och till vilket pris.


Branschfond

Fond som placerar i aktier inom en viss sektor eller bransch. Fonden väljer aktier över hela världen om inget annat anges.


Branschindex

Aktieindex för en viss bransch.


BTA

BetaldTeckningsAktie, temporärt värdepapper efter en emission. Byts ut mot vanlig aktie utan åtgärd från aktieägaren.


Bäst möjligt

En instruktion vid köp eller försäljning av aktier att affären ska genomföras till det pris som råder på marknaden.


Börs

En organiserad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor.


Börsen

En vanlig benämning på Stockholmsbörsen (tidigare Stockholms Fondbörs).


Börshandlad fond

Handlas över börsen som en aktie.


Börsintroduktion

När ett nytt bolag inregistreras på en börs.


Börsnoterade aktier

Aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista eller på Nordic Growth Markets Equity-lista. Övriga noterade aktier är marknadsnoterade.


Börspost

Det minsta antal aktier i ett visst bolag som den ordinarie handeln görs i, t ex 50, 100 eller 200 aktier. Affärer med färre aktier sker sidoordnat i den så kallade småorderboken.


Börsstopp

Handeln med aktierna i ett visst företag stoppas i avvaktan på ny information.


Börsvärde

Ett företags börsvärde är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.C

Courtage

Provision som man betalar vid köp eller försäljning av värdepapper.Cykliska företag

Företag vars resultat påverkas kraftigt av konjunkturen.


D

Daytrader

En person som gör många och mycket kortsiktiga aktieaffärer.Delrätt

Ett värdepapper som ger rätt att delta i en emission.


Delårsrapport

Ekonomisk rapport från ett bolag med redovisning av vad som har hänt under en del av räkenskapsåret.


Depå

Se aktiedepå.


Depåbevis

När utländska aktier handlas på Stockholmsbörsen sker detta i form av depåbevis.

Aktierna förvaras i depå för de svenska ägarna.


Direkt aktieägande

Ägande av aktier, motsatsen är indirekt aktieägande när man är delägare i en aktiefond.


Direktavkastning

Aktieutdelningen uttryckt i procent av aktuell aktiekurs.


Diskretionär förvaltning

Förvaltningen av en värdepappersportfölj överlåts till en förvaltare som fattar placeringsbesluten.

Dow Jones

Amerikanskt företag som producerar ett flertal index för den amerikanska aktiemarknaden.


Dubbelbeskattning

När ett företags vinst beskattas i flera led innan aktieägaren kan använda beloppet.


E


Eget kapital

Aktiekapitalet i ett företag samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna utan finns kvar i bolaget.


Emission

Utgivande av aktier.


Emissionskurs

Priset som ska betalas för nyemitterade aktier.


Emissionsprospekt

Handling som ska ge aktieägarna beslutsunderlag för att avgöra om de vill delta i emissionen.


Emittera

När nya aktier utges.


ETF - Exchange traded fund

Se Börshandlad fond.


Etisk fond

Fond om gynnar något speciellt ändamål (miljö, biståndsarbete mm) eller som undviker vissa områden som betraktas som mindre etiska (krigsmaterial, tobak, sprit mm).


F


Fientligt bud

När någon lägger ett bud på aktierna i ett företag utan att ha budet förankrat av ägare och ledning i företaget.


Fill or kill

Instruktion i en order vid köp eller försäljning av aktier. Om inte samtliga de begärda aktierna kan säljas eller köpas, ska ordern inte utföras.


Finansinspektionen

Organ som bland annat övervakar banker och fondkommissionärer.


Fondbörs

Organiserad marknad för handel med värdepapper.


Fondemission

Aktiekapitalet och antalet aktier ökar utan att aktieägarna betalar in nya pengar till företaget.


Fondkommissionär

Bank eller särskilt fondkommissionsbolag som fått Finansinspektionens tillstånd att i eget namn handla med värdepapper för kunders räkning.


Frimärksaktier

En benämning på aktier som handlas till mycket låga kurser.


Fundamental aktieanalys

Bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, vinstkapacitet och framtidsutsikter.


Förmögenhetsvärde

Värdet som fastställs av skattemyndigheterna för till exempel en viss aktie, underlag för förmögenhetsskatten.


Förvaltarregistrerad

I företagets aktiebok är fondkommissionären registrerad i stället för aktieägaren.


G


Generalindex

Heter numera SAXindex.


Genomsnittsmetoden

Vid beräkning av reavinst (reaförlust) vid en aktieförsäljning används det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier av samma slag om de anskaffats till olika pris.


Globalfond

Fond med placeringar spridda över hela välden


H


Hausse

Börsterm som innebär kraftigt stigande aktiekurser under livlig handel.


Hedgefond

Fond som teoretiskt inte har några restriktioner. Fonden ger ofta ut endast ett begränsat antal fondandelar.


Hembudsklausul

Paragraf i ett avtal eller i en bolagsordning som säger att man inte får sälja tillgångar (vanligen avses aktier) till andra personer än de som anges i paragrafen.


Hävstångseffekt

Den effekt som kan åstadkommas vid belåning av aktierna.


I


Index

Ett jämförelsetal som an ger utvecklingen (till exempel för aktier) i förhållande till en basdag (starttidpunkt) som i allmänhet har värdet 100.


Indexfond

ond vars värdeutveckling ska följa ett visst index.

Indexoptioner

Option som avser utvecklingen för de största börsföretagen (som ingår i OMXindex).


Indirekt aktieägande

Delägarskap till exempel i aktiefonder som i sin tur äger aktier.


Inköpsrätt

Ger innehavaren rätt att köpa en aktie. Inköpsrätt kan exempelvis utfärdas vid en avknoppning när moderbolagets aktieägare får rätt att köpa aktier i ett dotterbolag.


Inofficiell notering

Aktie som inte noteras på Stockholmsbörsen.


Inregistreringskontrakt

Avtal mellan börsen och ett företag, en förutsättning för börsnotering eller marknadsnotering.


Insider

En person (med närstående) som genom anställning, uppdrag eller annan befattning har information och kunskap som har betydelse för kursen på ett värdepapper.


Instrument

Ett finansiellt instrument är ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång och skuld. T.ex. en aktie, andel i värdepappersfond, obligation eller option.


Investmentbolag

Företag som äger och förvaltar andra aktier (främst börsnoterade aktier).


J


JEK

Se justerat eget kapital.


Juridiska personer

Sammanfattande benämning på olika typer av företag.

Justerat eget kapital

Företagets egna kapital (aktiekapital samt tidigare års vinster) med tillägg för andra övervärden som finns i ett företag.


K

Kapitalförsäkring

En placeringsform som har egna skatteregler.


Kassaflödesmodell

En vanlig analysmodell för att bedöma en akties rimliga värde. Kallas även DCF, från discounted cash flow.


Klagomålsansvarig

Den person som alla banker och fondkommissionärer är skyldiga att ha för att hantera klagomål från kunder.


Kombinerad emission

En nyemission kan ofta kombineras med en fondemission och genomföras samtidigt.


Konkurs

När ett företag tvingas upphöra med verksamheten sedan aktiekapitalet förbrukats.


Kontantemission

En nyemission där aktieägarna tillför pengar i motsats till apportemission.


Konvertering

Utbyte av konvertibel till aktier.

Konverteringskurs

Den kurs som de nya aktierna avräknas mot vid konverteringen.


Konvertibelt skuldebrev

Räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att byta ut sin fordran mot aktier i företaget till en i förväg bestämd kurs.


Kurs

Priset på en aktie.


Köpkurs

Det som högsta pris som en köpare vid ett visst tillfälle är villig att betala för en aktie.


Köpnota

Avräkningsnota som avser ett aktieköp.


Köpoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tid köpa något (till exempel en aktie) till ett i förväg bestämt pris.


Köporder

Order från kund till fondkommission är att köpa aktier eller andra värdepapper.


L


Landsfond

Fond med placeringar i aktier från ett visst land

Likvidation

När ett företags ägare beslutar att företaget ska upphöra med verksamheten och det egna kapitalet ska återbetalas till företagets aktieägare.


Likviddag

Betalningsdag. Vid köp eller försäljning av aktier är likviddagen ett par dagar efter avslutet. Äganderätten övergår dock omedelbart till den nye ägaren.


Limit

Från engelskans gräns, se limitering.


Limitering

En instruktion i en köpeller säljorder om det högsta respektive lägsta pris till vilket kunden vill genomföra affären.


Lock up

En tidsperiod när större aktieägare i ett nytt börsbolag inte kommer att sälja några aktier.


Lösenpris

Priset som innehavaren till en option har rätt att köpa/sälja den aktie som optionen avser.


M


Marginal

Lönsamhetsmått i förhållande till företagets omsättning.


Marknadsrisk

Risken att hela aktiemarknaden utvecklas dåligt.

Mest omsatta

En särskild avdelning på A-listan som avser de mest omsatta (handlade) aktierna. Jämför Attract 40 som avser O-listan.


Minimicourtage

Den lägsta avgift som tas ut vid köp eller försäljning av aktier.


Mäklarfirma

Sammanfattande benämning på fondkommissionärer som inte är banker.


N


NAV

Net asset value, en fonds samlade värde delat med antalet fondandelar.


NGM

Sveriges andra börs. NGM står för Nordic Growth Market och hette tidigare SBI-listan.


Nollkupongare

En obligation där räntan betalas ut först när obligationen löses in.


Nominellt belopp

Det värde som aktien bidrar med till företagets aktiekapital.


Nordiska listan

OMX börslista för nordiska aktier. Har ersatt Stockholmsbörsens A-lista och O-lista.


Nya Marknaden

Stockholmsbörsens tidigare handelsplats för onoterade aktier. Heter numer First North.


Nyemission

När ett företag utger nya aktier.


Nyemitterad aktie

Aktie som erhålls vid en nyemission.


O

O-listan

Tidigare lista över aktier som handlades över Stockholmsbörsen, men som inte tillhörde A-listan. Ersatt av Nordiska listan.


Obligationsfond

Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med längre löptid.


Observationslista

Noteringslista för aktier där särskild utredning pågår.


Omsättning

Omsättning är ett företags totala försäljning under en viss period. Oftast formuleras omsättningen i en viss valuta, men den kan även anges i mängd, vikt, volym med mera. I redovisningar skrivs ett företags omsättning i en viss valuta (exklusive moms).


Omvänd split

Sammanläggning av flera aktier till en aktie.

OMX-index

Ett index där de 30 mest omsatta aktierna ingår.


Orderdjup

Visar hur många aktier köpare respektive säljare vill handla med och till vilka kurser de vill göra affärerna.


Outperform

Bättre än index.


P

P/e-tal

Från engelska price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinst per aktie.


Penningmarknadsfond

Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid.


Placerarindex

Ett index där alla aktier har samma vikt, en förändring för ett företag med lågt börsvärde får samma påverkan som förändringen för ett stort företag.


Portföljtänkande

Regler för fördelning av olika placeringar.


Preferensaktie

En aktie som har företräde framför andra aktier, vanligen rätt högre utdelning.


Premieobligation

Obligation som ges ut av staten där räntan delas ut i form av utlottning.


Price earnings ratio

Se p/e-tal.


Private placement

Köp eller nyteckning av aktier i ett företag som inte är marknadsnoterat.


Privatobligation

Obligation till mindre belopp, främst avsedda för privatpersoner.


Projektbolag

Sammanfattande benämning på företag i en tidig utvecklingsfas och med en produkt eller tjänst som inte finns på marknaden ännu.


Prospekt

Se emissionsprospekt.


R

Reaförlust

Realisationsförlust. Se förklaring på reavinst.


Realränta

Räntan exklusive ersättning för inflation.


Realränteobligation

Obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid.


Reavinst

Realisationsvinst. Vinst som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. Den som yrkesmässigt bedriver handel med tillgångar redovisar i stället en rörelsevinst.


Regionsfond

Fond med placeringar i en viss region


Resultaträkning

Visar hur ett företags resultat (vinst eller förlust) har uppkommit under en period.


Riktad emission

En nyemission som riktas mot en viss grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna.


Riktkurs

Riktkurs är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie bör stå i, det vill säga vad en viss aktie bör vara värd.


Riskaversion

Motstånd mot risk.


Riskpremie

Det avdrag som en placerare gör för risken i en placering.


RSI (Relative Strength Index)

Indikator inom teknisk analys (TA) av till exempel aktier.


Räkenskapsår

Den tid som ett bolags redovisning omfattar, vanligen kalenderår.


Räntabilitet

Lönsamhet, avkastningsförmåga.


Röstlängd

Den förteckning på en bolagsstämma som visar hur många röster deltagarna har och hur de är fördelade.


Röstvärde

Det antal röster som en aktie har på en bolagsstämma.


S

SAX

Stockholm Automated Exchange. Det datoriserade handelssystemet vid Stockholmsbörsen.


SAX-index

SAX-index visade tidigare utvecklingen för Stockholmsbörsen i sin helhet. Ännu tidigare benämningar var Generalindex och Total index, som visade samma förändringar. Efter att Nordiska listan infördes kallas indexet för OMXS, där S står för Stockholm.


SBI-listan

SBI-listan heter numera NGM, Nordic Growth Market, och har blivit Sveriges andra börs.


Schablonmetoden

En förenklad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration.


Sektorisering

Tendensen att större aktieplacerare väljer aktier inom en viss sektor oavsett i vilket land aktierna noteras.


Senast betalt

Den sista (senaste) betalkursen som noterats för en aktie efter en handelsdag.


Sharpe-kvot

Mäter hur hög avkastning som en förvaltare uppnått i förhållande till risk.


Skatteplanering

Anpassning av till exempel aktieaffärer med hänsyn till de mest förmånliga skatteutfallet.


Slutkurser

De köp- och säljkurser som gäller när börshandeln slutar för dagen.


Småorderbok

Handeln med färre aktier än en hel börspost hanteras i den så kallade småorderboken.


Soliditet

Det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka.


Specialfonder

Fond med en viss speciell inriktning.Split

Aktieuppdelning. En aktie delas upp på flera aktier.


Stamaktie

De ”vanliga” aktierna, således både A-aktier och Baktier. Motsatsen är preferensaktier.


Stockholms Fondbörs

Tidigare namn på Stockholmsbörsen.Stop loss

En latent säljorder som automatiskt aktiveras vid en förutbestämd nivå. Den är utformad för att säkra investerarens position.


Sverigefond

Fond med placeringar i svenska aktier.


Sveriges Aktiesparares Riksförbund

En oberoende intresseorganisation för privatpersoner, vill främja sparande i aktier och andra värdepapper.Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

Aktiespararnas organisation för yngre sparare, har till uppgift att öka kunskaperna och förståelsen för aktier, värdepapper och sparande i stort bland ungdomar.


Säljkurs

Det lägsta pris som någon är villig att sälja en aktie för vid ett visst tillfälle.


Säljnota

Avräkningsnota som avser en försäljning.


Säljoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (till exempel en aktie) till ett visst bestämt pris.Säljorder

De instruktioner som lämnat i samband med en försäljning.


T


Teckningskurs

Det pris som ska betalas för varje ny aktie i en nyemission.


Teckningsoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid teckna en aktie till ett bestämt pris.Teckningsrätt

Värdepapper som ger rätt att teckna aktier i en ny emission.Teckningstid

Den tid man har rätt att teckna nya aktier i en nyemission eller teckna sig för aktier i en börsintroduktion.Teknisk aktieanalys

Bedömning av en aktie genom att enbart studera kursutveckling och aktieomsättning.


Tendens

Allmän kursutveckling på börsen.


TIA

Tvångsinlösenaktie

Tillväxtföretag

Företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags.


Timing

Val av (rätt) tidpunkt för köp eller försäljning av aktier.


Totalindex

En annan använd beteckning på Generalindex, mått på den allmänna börsutvecklingen.


Tunn handel

En aktie som endast sporadiskt handlas på börsen.


Tvångsinlösen

När en aktieägare har mer än 90 procent av aktierna i ett bolag kan tvångsinlösen av de andra aktierna begäras.


U

Udda aktier

Aktiepost som är mindre än en hel börspost.


Underliggande vara

Den vara (till exempel aktie) som ligger till grund för en option.


Underperform

Sämre än index.


Uppköpsbud

När någon lägger ett bud på samtliga aktier i ett företag.

Utdelning

Den del av företagets vinst som lämnas till aktieägarna.


Utlandsregistrerad fond

Fond som av skattskäl är registrerad i annat land.


Utländskt depåbevis

Se depåbevis.


V


VP-avi

Meddelande från VPC till aktieägaren om förändringar på VP-kontot.


VP-konto

Konto (värdepapperskonto) där aktieägarens innehav är registrerat.


VP-systemet

Det papperslösa, konto baserade, värdepapperssystem som infördes 1990 i Sverige.


VPC

Värdepapperscentralen.


Värdepapper

Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner etc.


Värdepapperscentralen

Bolag som sköter aktieböckerna åt de företag som är anslutna till VP-systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, förmedlar aktieutdelningar etc.


W

Warranter

Skräddarsydda optioner som ställs ut av banker eller mäklarfirmor.


X

Xact-OMX

Börshandlad fond som följer förändringar av OMX-index. Xact-OMX handlas som en vanlig aktie. Se även Börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund).


Å

Årsredovisning

Rapport från ett bolag över det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


Återköp

Företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.Dela med dig