Aktiespararna

Lär dig om självreglering

En stor del av reglerna på aktiemarknaden styrs inte av lagar och myndighetsföreskrifter utan har delegerats till den så kallade självregleringen.

Självregleringen är ett samlingsbegrepp för ett antal organ med olika uppgifter. Mest kända av dessa organ är kanske Aktiemarknadsnämnden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som båda finns under paraplyorganisationen Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

De olika organen har olika roller där Kollegiet för svensk bolagsstyrning närmast kan liknas vid en lagstiftare, som tar fram regelverken (och framförallt då Svensk Kod för bolagsstyrning, eller ”Koden”), medan Aktiemarknadsnämnden istället är att liknas vid en domstol som uttolkar reglerna och bedömer vad som är att anse som god sed utifrån fall till fall.

För Aktiespararna är det därför ofta lika viktigt att vara med och påverka utvecklingen av Koden som det är att påverka utformningen av nya lagar. Därför följer Aktiespararna noggrant med i utvecklingen av såväl regelverk som praxis inom självregleringen.

Dela med dig