Aktiespararna

Fyra faktorer som talar för nya börsrekord

Av Carl-Henrik Söderberg
4 april 20195 min lästid
Börsen har gått otroligt starkt sedan årsskiftet och är snart upp 20 procent inklusive utdelningar. Givet hur snabbt börsen sprungit iväg senaste dagarna är nog en paus och rekyl rimlig att vänta, men sedan finns det fog att hoppas på nya börsrekord.

Den långsiktigt fundamentala bilden ser visserligen fortsatt dyster ut, säsongsmönster är emot oss (börsen brukar gå bra fram till utdelningssäsongen) och orosmoln finns det i vanlig ordning gott om, men för tillfället finner undertecknad ett antal faktorer som kortsiktigt bör väga tyngre och som talar för att börsen ska kunna fortsätta stiga närmaste tiden.

Fyra faktorer som talar för nya börsrekord

  1. Kinesiska stimulanser verkar bita
  2. Dags för Europa att vakna till liv
  3. Börsvänliga Fed
  4. Fortfarande mycket pengar vid sidlinjen

Vändning i kinesisk makro skapar optimism

Den huvudsakliga triggern för veckans urstarka börs är de positiva makrosiffror vi fick från Kina. Än så länge är det bara en ”fiskekrok” i grafen men de stimulansåtgärder som sjösatts i kinesisk ekonomi under de senaste månader verkar nu bita och borgar för ett fortsatt positivt nyhetsflöde även framöver.

Kina är tillväxtnavet i global ekonomi varför deras ekonomiska välmående är av stor betydelse för övriga världen.

Ska Europa ta fart igen?

Europeisk ekonomi peakade för 18 månader sedan och har därefter enbart bjudit på deppiga signaler. Såväl hårddata som industriproduktion och BNP-tillväxt samt framåtblickande siffror som exempelvis inköpschefsindex har varit väldigt svaga. De senaste PMI-siffrorna var till och med nere på Euro-krisnivåer (Läs mer PMI och dess relation till börsen här (https://www.aktiespararna.se/nyheter/forsta-borsdrivaren)).

Men det ses nu som gamla nyheter hos marknaden. Botten tros vara nådd här, en tes som stärks av Kina-siffrorna och är en stor förklaring till de uppgångar vi sett i veckan bland de cykliska bolagen.

Europeisk industri är beroende av efterfrågan från den asiatiska kontinenten och korrelationen mellan kinesisk och europeisk PMI är således hög så rimligtvis borde vi se lite mer optimism även kring Europa framöver. Det är positivt för våra svenska utlandsberoende verkstadsbolag.

Vi kanske inte ska våga hoppas på några stora positiva förändringar i framtida tillväxtprognoser globalt men sannolikheten för att vi nu fått se slutet på den jobbiga nedrevideringstrend som varit har ökat. Det är positivt för börsen.

Börsens bästa kompisar - centralbankerna

Det protokoll som Fed bjöd oss på senast var oerhört börsvänligt. Till skillnad från förra året ser Feds ledamöter nu inte längre något behov av att höja räntan för att motverka risken för högre inflation. Den u-sväng som Fed faktiskt gjort ska inte underskattas.

Det blir svårt att kicka igång amerikansk ekonomi igen via finanspolitiska åtgärder då manöverutrymmet är begränsat men fortsatt låga räntor kommer att hjälpa till att dämpa den avtagande tillväxttakten i ekonomin och därmed ge stöd åt börsen. Att bantningen av balansräkningen dessutom ska pausas är väldigt positivt för aktiemarknaden.

En liknande återhållsam inställning ser vi hos flertalet andra stora centralbanker, vilket sammantaget medför att aktier fortsätter att se attraktivt ut relativt andra tillgångsslag.

Orsaken bakom centralbankernas agerande är givetvis svaga ekonomiska utsikter men TINA-mantrat (There Is No Alternative) är otvivelaktigt tillbaka på marknaden. Vi ska heller inte underskatta den psykologiska variabeln och för tillfället är det positivt tolkningsföreträde som råder.

Pengar som bränner i fickan

En cocktail med svag makrostatistik, hökaktiga centralbanker (främst FED) och kraftigt fallande börser fick många investerare att plocka bort marker från spelbordet under senhösten. Riskaversionen var extrem.

Trots senaste tidens kursuppgångar är det de facto fortsatt mycket kapital vid sidlinjen och när/om de ska in på börsen så kommer det att märkas. Med rådande FOMO-klimat (Fear Of Missing Out) börjar allt fler nästintill känna sig tvingade att gå in på börsen igen, något som borde ge ytterligare bränsle.

Börs och värdering

Vi har fortfarande en bit upp till nya rekord på OMXS30 (främst hänförligt till underpresterande banker som väger tungt i index) medan all time high är inom räckhåll om vi ser till det bredare indexet OMXSPI och verkstadsindex. Börsen är visserligen överköpt men värderingsmässigt sticker det inte ut med p/e-tal på dryga 14 gånger för OMXSPI.

Vi ska givetvis vara ödmjuka inför de många problem som alltjämt existerar på såväl den finansiella som politiska spelplanen men sammantaget får sannolikheten för fortsatta börsuppgångar ses som tämligen goda i nuläget.

Marknadsanalyser

Dela med dig