Aktiespararna

Analytikern: "Begränsad uppsida i verkstadsjätten"

Av Carl-Henrik Söderberg
13 mars 20186 min lästid

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 2 2018.

Trots många fina egenskaper är uppsidan i Assa Abloy-aktien begränsad givet rådande värdering. Avvakta blir rådet.

Assa Abloy är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder ett komplett utbud av produkter, lösningar och tjänster för lås- och dörröppningar.

Bolaget är i dag ledande vad gäller elektronik, digitalisering och mobilitet och tar marknadsandelar inte minst tack vare de senaste årens satsningar på innovation, produktutveckling, hållbarhet och en ökad närvaro bland världens tillväxtmarknader. I det accelererande teknikskiftet som råder på marknaden är Assa Abloy väl positionerade vilket borgar för en fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt.

Vi finner ett antal attraktiva attribut i Assa Abloy som bolag betraktat. Marknadspositionen är stark samtidigt som såväl försäljning som marginaler är stabila. Bolaget har också en god förvärvshistorik, något som tillsammans med utrymme i balansräkningen, öppnar upp för värdeskapande förvärv framgent.

Den underliggande strukturella tillväxten i verksamheten drivs av ett flertal faktorer. I takt med att den globala ekonomin fortsätter att växa samtidigt som urbaniseringstrenden fortgår ökar behovet av säkerhet och trygghet kraftigt.

Över en miljard människor väntas flytta in till städer de kommande åren vilket ökar behovet av nya bostäder, arbetsplatser och butiker, vilket i sin tur kommer innebära en ökad efterfrågan på låsprodukter. Dessutom upplever vi en digitaliseringsvåg som skapar en enorm potential för smart säkerhet, uppkopplade dörrlösningar, styrning och kontroll av in- och utpasseringar i såväl hem som på arbetsplatser.

För Assa Abloys del har elektroniska lås andel av den totala försäljningen ökat markant under senare år och står nu för över hälften av försäljningen medan mekaniska produkters totala påverkan på intjäningen blir allt mindre och utgör i dag omkring en tredjedel av försäljningen.

Innovationsförmågan är, liksom produktutvecklingen, vital för bolagets framtid. Investeringarna inom dessa områden har därför under den senaste tioårsperioden varit stora där investeringar kring just produktutveckling ökat markant. Det hämmar givetvis marginalutveckling på kort sikt men är samtidigt en absolut nödvändighet för att den nuvarande starka marknadspositionen behålls intakt.

Bolagets största marknader, Europa och USA som tillsammans står för 80 procent av omsättningen, uppvisar god efterfrågan och tillväxt vilket givetvis är positivt. Fokus har ökat på att stärka marknadsnärvaron i världens tillväxtländer, där försäljningen stigit kraftigt under det senaste decenniet. I Asien, inklusive Indien och i Afrika expanderas distributionen kraftigt.

Utvecklingen i Brasilien börjar så sakteliga piggna till efter några tuffa år och den kinesiska marknaden, som länge hämmat tillväxten i bolaget, ser nu ut att ha stabiliserats. En av styrkorna med Assa Abloys verksamhet är dess breda marknadsnärvaro vilket balanserar riskerna inom koncernen som helhet och medför en mindre sårbarhet för svag utveckling på enskilda marknader.

Den globala marknadstäckningen samt bolagets stora bas av lås- och dörrlösningar har lett till att eftermarknaden, som består av renoveringar, utbyten och uppgraderingar av de lås som installerats, står för omkring två tredjedelar av den totala omsättningen.

Eftermarknaden är väldigt stabil och mindre känslig för konjunktursvängningar än den andra delen av verksamheten inom nybyggnation. Den övergång till mer digitala låslösningar som pågår har även en positiv inverkan på tillväxten på eftermarknaden då livscykeln där är kortare än för mer traditionella lås.

Assa Abloy har en stark historik av förvärvsdriven tillväxt. Att växa via förvärv är en uttalad del av bolagets strategi. De många förvärven leder visserligen till marginalutspädning, men kompenseras genom rationaliseringsprogram samt ökad kostnadseffektivitet. Marginalutvecklingen i bolaget har varit stabil och har utvecklats i nivå med målet om en rörelsemarginal på 16–17 procent över en konjunkturcykel.

Det långsiktiga caset i Assa Abloy drivs av en stabil försäljning och höga marginaler och att bolaget fortsätter klara av att vara i framkant vad gäller innovation och produktutveckling. Även fler förvärv kommer långsiktigt vara en drivkraft i bolaget.

Balansräkningen är stark och är inget hot för en fortsatt konsolidering av en alltjämt fragmenterad marknad. Men även om bolagets balansräkning är stark och förvärvsutrymmet stort så har prislappen på potentiella förvärv kommit upp ordentligt och verkar ha föranlett en lite mer försiktig hållning från ledningshåll vad gäller stora förvärv på kort sikt.

Med en i princip stillastående aktiekurs senaste åren tillsammans med att vinsterna fortsatt växa har värderingen kommit ner en aning och handlas nu till p/e 20 på 2018 års estimerade vinst. Det är inte lika dyrt som tidigare men alltjämt långt ifrån billigt.

I vanlig ordning handlas Assa Abloy-aktien till en premie gentemot övriga sektorkollegor (p/e-tal) men den har kommit ner ordentligt senaste tiden i takt med att många andra cykliska bolag har gått riktigt starkt på börsen medan Assa Abloy inte riktigt hängt med.

Dock ligger premien alltjämt runt 20 procent och även om snittpremien historiskt ligger däromkring så har vi svårt att se någon direkt uppsida i aktien för tillfället. Då dessutom frågetecken kring nya större förvärv föreligger samtidigt som tillväxten är relativt blygsam finner vi inte risken kontra avkastning tillräckligt attraktiv på tolv månaders sikt. Rådet blir därmed avvakta

Källa: Aktiespararen nummer 2 2018.

Dela med dig