Aktiespararna

East Capital Explorer AB: ECEX och East Capital avser avsluta investeringsavtalet

Av Redaktionen
11 februari 20163 min lästid

East Capital Explorer ("ECEX") och East Capital är överens om att
investeringsavtalet företagen emellan bör sägas upp för att ECEX ska
kunna bli ett fullt ut självständigt investmentbolag.

Styrelsen fär East Capital Explorer kommer att kalla till en extra
bolagsstämma fär att besluta om en avtalsuppsägning. I samband med
kallelsen presenteras ett mer detaljerat förslag som inkluderar
villkoren för uppsägning. Kallelsen med förslag till beslut ber?knas
s?ndas ut senast i slutet av februari.

Den gemensamma slutsatsen ?r en f?ljd av den ?versyn av
investeringsavtalet som initierades av East Capital och inleddes
under h?sten 2015, vilket tidigare meddelats. Att s?ga upp avtalet
och skapa en egen intern f?rvaltningsorganisation skulle ge ?kad
kostnadseffektivitet och transparens. Detta, i kombination med den
p?g?ende renodlingen mot private equity och fastigheter i framf?r
allt Baltikum, och en fortsatt anv?ndning av tillg?ngliga verktyg
s?som aktieinl?sen och -?terk?p, bed?ms sammantaget skapa ?kat
aktie?garv?rde.

Investeringsavtalet som uppr?ttades 2007 och som l?per till 2032
beskriver villkoren som styr investeringsaktiviteterna inom East
Capital Explorer. Avtalet f?reskriver f?rdelningen av skyldigheter
och ansvar mellan East Capital och East Capital Explorer, liksom
niv?n av samt tidpunkten och basen f?r den ers?ttning som East
Capital erh?ller f?r att f?rvalta East Capital Explorers
investeringsportf?lj.

Kontaktinformation

Lars O Gr?nstedt, Styrelseordf?rande, East Capital Explorer, 070 590
55 19

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) ?r ett svenskt investmentbolag som
erbjuder unika investeringsm?jligheter i ?steuropa till en bredare
m?lgrupp. Bolaget g?r direktinvesteringar i framf?r allt onoterade
bolag och inom fastighetssegmentet, men har ?ven investerat via East
Capitals alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers
huvudsakliga investeringstema ?r inhemsk tillv?xt och bolaget
fokuserar p? snabbv?xande sektorer s?som detaljhandel, telekom och
fastigheter. East Capital Explorer ?r noterat p? Nasdaq Stockholm,
Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN:
SE0002158568 -

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity
Informationen offentligg?rs enligt lagen om v?rdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav st?llda i
noteringsavtal. Information l?mnades f?r offentligg?rande den 11
februari 2016 klockan 08:00 CET.

Dela med dig