Aktiespararna

Ferronordic Machines AB: Ferronordic offentliggör erbjudande i samband med notering av stamaktier på Nasdaq Stockholm

Av Cision
16 oktober 201710 min lästid

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion
där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är
föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Stockholm den 16 oktober 2017

Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 29 september 2017 sin avsikt att notera Bolagets
stamaktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen") samt sprida ägandet i
bolaget, dels genom en nyemission av stamaktier och dels genom en
försäljning av befintliga stamaktier ("Erbjudandet"). Ferronordic
offentliggör härmed villkoren för Erbjudandet. Prospektet för
Erbjudandet och Noteringen förväntas offentliggöras senare idag.

· Priset i Erbjudandet har fastställts till 150 kr per stamaktie,
motsvarande ett totalt marknadsvärde av stamaktierna i Ferronordic
efter genomförandet av Erbjudandet om 1 700 miljoner kronor
(exklusive stamaktier som tillkommer genom den tidigare
offentliggjorda konverteringen av preferensaktier).

· Erbjudandet omfattar totalt 3 002 821 stamaktier, varav 1 333 333
nya stamaktier som emitteras av Bolaget. Återstående 1 669 488
stamaktier erbjuds av de "Säljande Aktieägarna"[1]
Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive
stamaktier som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda
konverteringen av preferensaktier).

· För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med
Erbjudandet kommer vissa av de Säljande Aktieägarna åta sig att, på
begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), sälja
ytterligare högst 449 673 befintliga stamaktier
("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15 % av de stamaktier
som omfattas av Erbjudandet och 4 % av det totala antalet stamaktier
i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier
som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda konverteringen av
preferensaktier).

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer
Bolagets ledning sammanlagt sälja 1 017 718 stamaktier, vilket
motsvarar 35% av ledningens nuvarande innehav av stamaktier i
Bolaget.

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår
värdet av Erbjudandet till 518 miljoner kronor. Emissionen av nya
stamaktier i Erbjudandet förväntas tillföra Ferronordic cirka 200
miljoner kronor, före transaktionskostnader.

· Fyra ankarinvesterare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att
förvärva aktier i Erbjudandet för totalt 175 miljoner kronor,
motsvarande 34 % av de Stamaktier som ingår i Erbjudandet och 10 % av
stamaktierna i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive
stamaktier som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda
konverteringen av preferensaktier). Ankarinvesterarna är GLG Partners
LP via investeringsfonder som det förvaltar (75 miljoner kronor), LMK
Venture Partners AB (50 miljoner kronor), Grenspecialisten
Förvaltning AB (25 miljoner kronor) och Vätterleden Aktiebolag (25
miljoner kronor).

· Förutsatt fullt deltagande i Erbjudandet kommer antalet stamaktier
i Bolaget öka från 10 000 000 stamaktier till 11 333 333 stamaktier.
Därutöver har 366 544 A-preferensaktier anmälts för konvertering. När
dessa omvandlas till stamaktier, vilket förväntas ske omkring den 27
december 2017, kommer antalet stamaktier i Bolaget öka med
ytterligare 3 199 101 aktier.

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt
institutionella investerare i Sverige och utlandet.

· Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar
förväntas bli offentliggjort idag den 16 oktober.

· Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige påbörjas den 17
oktober 2017 och förväntas avslutas den 25 oktober 2017.

· Anmälningsperioden för institutionella investerare påbörjas den 17
oktober 2017 och förväntas avslutas den 26 oktober 2017.

· Beslut om tilldelning kommer att fattas av Bolagets och de
Säljande Aktieägarna i samråd med Carnegie, varvid målet är att uppnå
en bred spridning av aktierna. Ankarinvesterarna är dock garanterade
tilldelning överensstämmande med deras respektive åtaganden.

· Beräknad första handelsdag för Ferronordics stamaktier på Nasdaq
Stockholm är den 27 oktober 2017. Beräknad likviddag är den 31
oktober 2017.

· Stamaktierna kommer att handlas under kortnamnet "FNM".
Staffan Jufors, styrelseordförande Ferronordic kommenterar:

"Ledningen har gjort ett imponerande arbete för att utveckla bolaget
till en ledande distributör på den ryska marknaden för
anläggningsmaskiner. Den avsevärda lönsamhetsförbättring som bolaget
åstadkommit trots de senaste årens mycket svaga marknad kommer att
gynna oss framåt. Jag är övertygad om att bolaget har rätt strategi
och ledning för att tillvarata de möjligheter som skapas när
marknaden återhämtar sig. Vi går nu in i nästa fas och är
entusiastiska över att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp
aktieägare möjlighet att följa med oss på en spännande resa
framöver."

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar:

"Sedan starten 2010 har vi kontinuerligt förbättrat vårt nätverk och
vår verksamhet, bland annat genom ökad kundintegration och utökad
produktportfölj. Vi har en beprövad affärsmodell som stått sig väl
även under de mest utmanande omständigheter. Då marknaden för
anläggningsmaskiner i Ryssland nu börjat återhämta sig står
Ferronordic inför en ny fas i bolagets utveckling. Liksom tidigare
tror vi att behovet av maskiner kommer öka över hela landet, både
kort- och långsiktigt. Vi är väl förberedda för att tillvarata de
möjligheter som detta medför. Samtidigt ser vi goda möjligheter att
expandera verksamheten ytterligare, både vad gäller utbud av
produkter och tjänster, samt geografisk expansion. Genom att notera
stamaktierna förstärker bolaget sin balansräkning ytterligare, vilket
ger oss än bättre förutsättningar att förverkliga vår strategi och
tillvarata de tillväxtmöjligheter som föreligger."

Ferronordic i korthet

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex
Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av
landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare
för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta.
Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat
i snabb takt över Ryssland. Företaget är väl etablerat i samtliga
federala distrikt med verksamhet på 74 platser och över 800
anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande
service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

Trots de senaste årens lågkonjunktur och minskade efterfrågan på
anläggningsmaskiner i Ryssland har Ferronordic kontinuerligt
förbättrat sin lönsamhet samtidigt som företaget fortsatt att
utveckla sin verksamhet. Företaget har dels genomfört interna
effektivitetsförbättringar samtidigt som det fortsatt att stärka sitt
totala kunderbjudande, bl.a. genom ett starkt fokus på eftermarknaden
(försäljning av reservdelar och service). Under perioden 2014 till
2016 ökade justerad EBIT från 102 MSEK till

132 MSEK, trots en drastiskt sjunkande marknad för anläggningsmaskiner
i Ryssland. Under samma period ökade den justerade EBIT-marginalen
från 4,4 % till 7,9 % och eftermarknadens andel av nettoomsättningen
ökade från 22 % till 34 %. Under den 12-månadersperiod som avslutades
den 30 juni 2017, under vilken marknaden börjat återhämta sig,
uppgick intäkterna till 2 279 MSEK, justerad EBIT till 179 MSEK, och
den justerade EBIT-marginalen till 7,9 %.

Under de senaste åren har Ferronordic (https://old.aktiespararna.se/popin/3364577) dessutom fortsatt att
implementera sin strategi. Företaget har bl.a. utökat sitt
produkterbjudande med kompletterande produkter, såsom dumprar från
Terex Trucks, bulldozrar och rörläggare från Dressta, skogsmaskiner
från Rottne, samt grävlastare från Mecalac. Företaget har även
fortsatt sin strävan mot ökad kundintegration, bl.a. genom att
erbjuda s.k. contracting services inom gruvindustrin, där man
tillhandahåller maskiner med operatörer för att flytta jord och malm,
och där ersättningen är baserad på mängden flyttade jordmassor.
Därutöver har Ferronordic utvecklat ett system för digitaliserat
försäljningsstöd baserat på information från maskinernas
telematiksystem.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 LTM
Q2
2017
Anläggningar 12 57 69 75 75 64 73 74
Anställda 326 540 654 731 767 685 782 819
Nettoomsättning (MSEK) 1 1843 2 421 2 402 2 483 2 335 1 469 1 658 2 279

Justerad EBIT n.m. 3,9 2,8 3,6 4,4 5,9 7,9 7,9 %
-marginal[2] (Ferronordic

Styrkor och konkurrensfördelar:

· Ferronordic verkar på en ung marknad med starka underliggande
drivkrafter för tillväxt

· Attraktiv marknadsposition med starka partners
· Erfaren ledning och styrelse samt svensk bolagsstyrning
· Stark finansiell utveckling trots svåra marknadsförhållanden under
de senaste åren

· Goda expansionsmöjligheter
Finansiella mål:

Ferronordics styrelse har fastställt följande finansiella mål:

· Tredubblad omsättning från 2016 till 2021
· EBIT-marginal om 7-9 %
· Nettoskuld/EBITDA om 0-2 ggr (över en konjunkturcykel)

Vidare är styrelsens ambition att minst 25 % av resultatet efter skatt
(efter utdelning på preferensaktier) ska delas ut till
stamaktieägarna.

Bakgrund och motiv till Erb...

Dela med dig