Aktiespararna

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Av Redaktionen
20 oktober 20172 min lästid

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556154-2381 Fingerprint Cards AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-10-19
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 17 913 863
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 17 913 863
Andel
- aktier 5,71 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,87 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,87 % 17 913 863
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,13 % 486 986

TOTALT 5 % 18 400 849

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 18 400 849
- andel av rösträtter 5 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Lexmark
- telefon 08-40942107
- mejljonas.lexmark@avanza.se (mailto:jonas.lexmark@avanza.se)

Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade
innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§
första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§
första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det
är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella
värdepapprena.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation (http://www.fi.se/borsinformation).

Dela med dig