Aktiespararna

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport april-juni 2017

Av Redaktionen
21 juli 20177 min lästid

årsrapport april-juni 2017

Andra kvartalet 2017:
*

· Intäkterna uppgick till 823,4 Mkr (1 666,1), en minskning med 51 %
jämfört med andra kvartalet 2016

· Bruttomarginalen uppgick till 36 % (49)

· Rörelseresultatet uppgick till 72,0 Mkr (675,1) och
rörelsemarginalen till 9 % (41)

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,10 Kr (1,72)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 528,0 Mkr
(530,4)

Första halvåret 2017:
*

· Intäkterna uppgick till 1 509,3 Mkr (3 157,3), en minskning 52 %
jämfört med samma period 2016

· Bruttomarginalen uppgick till 39 % (49)

· Rörelseresultatet uppgick till 142,8 Mkr (1 293,7) och
rörelsemarginalen minskade till 9 % (41)

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,28 Kr (3,16)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 203,9 Mkr
(809,8)
VD-kommentar
Normaliserade lagernivåer och positivt kassaflöde
Under slutet av kvartalet normaliserades lagernivåerna i värdekedjan som
förväntat vilket de flesta av våra kunder och samarbetspartners också
bekräftade. Som en följd av detta minskade vårt eget lager och samtliga av
våra stora kunder beställde sensorer från oss. Vi har tagit viktiga affärer
vilket kommer att leda till ökande marknadsandelar hos några betydande
kunder.

Årets andra kvartal påverkades av den tidigare lageruppbyggnaden i värdekedjan
och lägre marknadsandelar hos några större kunder. Sammantaget resulterade
det i väsentligt lägre intäkter än motsvarande kvartal föregående år även om
de ökade sekventiellt med 20 procent. Kvartalets intäkter blev 823 Mkr och
rörelseresultatet blev 72 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 9 procent.
Bruttomarginalen, exklusive en avsättning till en inkuransreserv, var
fortsatt god om 42 procent. Vårt kassaflöde var i linje med föregående år och
blev 528 Mkr tack vare att vi minskade vårt eget lager och
rörelsefordringarna. Trots att vi har finansierat en stor del av köpet av
Delta ID med egna medel, uppgår nu våra likvida medel till 934 Mkr.

Under kvartalet lanserades 19 nya mobila enheter med våra sensorer. Vi
offentliggjorde nya viktiga samarbeten med både modulhus och distributörer
som gör det möjligt att nå nya kunder och marknadssegment. Det gäller också i
allra högsta grad det annonserade samarbetet med Qualcomm, som innebär att
vår sensor FPC1028 förintegreras i utvalda Snapdragon mobilplattformar.

När det gäller nya marknadssegment har vi även kunnat berätta om projekt och
samarbeten med Zwipe och Kona-I som visar att marknaden för smartcards
utvecklas så som vi har förväntat oss. Vi har i och med detta lyckats
positionera oss väl för framtida tillväxt inom smartcards, men det kommer att
ta ännu några år innan marknadsvolymerna förväntas vara jämförbara med de vi
ser inom smartphones. Även inom PC-området har vi sett framsteg, med en
produktlansering från Huawei och en från Microsoft.

I och med att vi nu har slutfört förvärvet av Delta ID, kan vi som enda
leverantör erbjuda biometriska lösningar baserade både på
fingeravtryckssensorer och irisigenkänning. Förvärvet är ett viktigt steg i
vår strategi att bredda vårt erbjudande och det har väckt stort intresse hos
flera av våra större kunder.

Christian Fredrikson, Vd

För ytterligare information, kontakta gärna:

Christian Fredrikson, vd, Fingerprint Cards (https://old.aktiespararna.se/popin/2700) AB (publ),
031-60 78 20, investrel@fingerprints.com (mailto:investrel@fingerprints.com)

Välkommen till Fingerprints presentation av delårsrapport för andra kvartalet
2017 den 21 juli kl. 15.00 CEST. Presentationen sänds via webcast, och
deltagare kan registrera sig genom nedanstående länk.


För media och analytiker:
Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller
08 506 921 80 (svenska deltagare). Uppge konferens-ID 44797154

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli kl. 07.00 CEST.

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med
svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk
interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan
bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av
användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch.
Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer,
programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på
produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i
världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda.
Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och
kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där
bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska
lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler
biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i
andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade
enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en
rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns
i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon
Valley.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Delårsrapport april-juni 2017

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire


Dela med dig