Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-30

Fisher Investments Norden går igenom varför ledningen roterar

wysiwyg_image

Fisher Investments Norden granskar globala aktier med en top-down-metod, vilket innebär att vi klassificerar dem enligt breda attribut (t.ex. land eller sektor). Vi baserar investeringsbeslut främst på hur breda ekonomiska och politiska faktorer lär påverka de här kategorierna – och huruvida sentimentet ligger på en rimlig nivå med tanke på de här drivkrafterna – innan vi väljer enskilda värdepapper inom kategorierna. Den här metoden utgår från en grundläggande utgångspunkt som vi anser är A och O för långsiktiga investeringar: Inga kategorier, sektorer, länder, stilar eller bolagsstorlekar går bäst för jämnan. Ledningen roterar baserat på skiftande drivkrafter, och enligt oss kan det skapa möjligheter för aktiva investerare.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet tror många investerare att en viss del av marknaden – oavsett om det är en stil, sektor eller ett land –tenderar att ha permanenta eller inbyggda fördelar, och alltså har ett bestående övertag. Det ser vi ofta med kategorier som går bra just nu. Deras tidigare avkastning kan se imponerande ut och fresta en att jaga momentum – att köpa baserat på tidigare starka resultat. Men om man köper en aktie efter att den har stigit rejält kommer man naturligtvis inte få del av den uppgången. Ändå har vi märkt att detta är ett vanligt investeringsmisstag – girighet får ofta investerare att extrapolera tidigare vinster in i framtiden, utan hänsyn till framåtblickande fundamenta.

Fisher Investments Nordens granskningar av historiska data visar dock att ledartrender inte håller i sig. Till exempel är börshistorien full av bubblor – perioder då investerare blir irrationellt entusiastiska över en kategori eller trend. Vi såg detta under IT-vurmen i slutet av 1990-talet. Kommentatorer förutspådde oändliga vinster för de då nymodiga IT-bolagen, och många hävdade att detta var inledningen på en ny ekonomisk paradigm, som skulle göra konjunkturcykeln till ett minne blott. Men IT-bolagens tid på tronen slutade som bekant med en krasch, och sedan låg de på efterkälken på den efterföljande tjurmarknaden (längre period med allmänt stigande börs). Tekniksektorn var den sektor i MSCI World som gick sämst från 2000 till 2009. Vad var det som gick bäst under den perioden? Energi. Senare på 2010-talet tog teknik tillbaka ledartröjan, medan energi hamnade sist. Vi kan konstatera att under ett visst år – för att inte tala om ett årtionde – roterar de bäst och sämst presterande sektorerna och turas om i ledningen.

Hur kommer det sig? När Fisher Investments Norden ser på historien är det tydligt att ekonomiska trender och sentimentscykler förändras och utvecklas, och det får ledarskapet att rotera. Ta energisektorns dominans under 00-talet. Våra analyser visar att energibolagens inkomster är oljepriskänsliga, och de gynnades när priserna på Brent-råolja steg och låg högt för det mesta under hela decenniet. Baserat på vår analys innebar de höga oljepriserna att det lönade sig för amerikanska oljebolag att investera i ny teknik som hydraulisk spräckning och horisontell borrning. USA:s produktion blev den högsta på en generation.

Men så småningom kom förväntningarna på energi ikapp – och överträffade – verkligheten enligt oss. När OPEC ökade produktionen för att ta tillbaka marknadsandelar 2014 orsakade det ett oljeöverskott och priskollaps. Under de följande sex åren förde oljepriserna till stor del en tynande tillvaro, och energisektorn släpade mestadels efter. Spola fram till i dag, och energi var den bästa sektorn 2021 och första halvan av 2022. Enligt oss beror detta på att oljepriserna – och vinsterna i energisektorn – stigit de senaste åren när efterfrågan steg igen efter återöppningarna samtidigt som det var utbudsstörningar världen över, inte minst på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Men kommer energisektorns ledning hålla i sig? Enligt oss beror det på om intäkterna under de kommande 3 till 30 månaderna eller så kan överträffa vad som redan är inprisat i aktiekurserna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

När vinnarna och förlorarna byter plats granskar Fisher Investments Norden vad det är som driver dem. I stället för att tänka att en faktor eller kategori alltid kommer ha samma fördel – eller till och med att den senaste utvecklingen tyder på att den kommer ha fördel under överskådlig framtid – anser vi att det är bättre att fråga vilka underliggande förutsättningar ledarskapet beror på – och om de lär bestå. Ekonomitrender som gynnar vissa faktorer kan ju förändras – t.ex. dynamiken på den globala oljemarknaden och därmed oljepriset – och även investerarnas sentiment och förväntningar på de här faktorerna.

Klyftan mellan verkligheten och förväntningarna är det som enligt oss har störst inflytande på aktiernas långsiktiga utveckling. Vi anser att det är viktigt att utvärdera den klyftan löpande – på marknaden som helhet och inom dess olika kategorier – för att bedöma sannolikheten för positiva (eller negativa) överraskningar Kanske ritar ett oväntat valresultat om den politiska kartan totalt, och ökar risken för radikala reformer som skapar vinnare och förlorare. Eller så kommer ett tekniskt genombrott som förändrar bolagens affärsmodeller på nya och chockerande sätt. Den ekonomiska eller politiska utvecklingen kan ha starkt inflytande på sektorer, kategorier och regioner. Om sentimentet inte förändras i takt med denna utveckling kan det skapa möjligheter för investerare.

Fisher Investments Nordens genomgångar av marknadshistoriken visar att ingen enskild kategori leder för alltid. De ekonomiska förhållandena förändras, och investerarnas syn på dem anpassas. Vår erfarenhet är att investerarnas portföljer gynnas av att utvecklas tillsammans med den uppdaterade synen.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


Källa: FactSet, per 2022‑08‑11. Indexet MSCI World Information Technology, avkastning med nettoutdelning, 1994‑12‑31 till 1999‑12‑31 och 1999‑12‑31 till 2009‑12‑31.

Källa: FactSet, per 2022‑08‑11. Indexet MSCI World Energy, avkastning med nettoutdelning, 1999‑12‑31 till 2009‑12‑31.

Källa: FactSet, per 2022‑08‑11. Indexen MSCI World Information Technology och MSCI World Energy, avkastning med nettoutdelning, 2009‑12‑31 till 2019‑12‑31.

Källa: FactSet, per 2022‑08‑11. Pris per fat för Brent-råolja, 1999‑12‑31 till 2009‑12‑31.

Källa: US Energy Information Administration, per 2022‑08‑11. Veckovis produktion av råolja i USA, 1983‑01‑07 till 2022‑08‑05.

”Oil Prices Keep Plummeting as OPEC Starts a Price War With the US”, Brad Plumer, Vox, 2014‑11‑28.

Källa: FactSet, per 2022‑08‑11. Priset på Brent-råolja per fat och avkastning med nettoutdelningar från MSCI World Energy, 2013‑12‑31 till 2020‑12‑31.

Källa: FactSet, per 2022‑08‑11. Indexet MSCI World Energy, avkastning med nettoutdelning, 2020‑12‑31 till 2022‑06‑30.