Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-30

Fisher Investments Norden: Lämna politiken utanför investeringsstrategin

wysiwyg_image

Obs: Våra politiska kommentarer är avsiktligt opartiska. Vi främjar inte något politiskt parti eller någon kandidat och bedömer den politiska utvecklingen enbart med avseende på potentiella ekonomiska och marknadsmässiga effekter. Enligt oss löper man annars risk för investeringsmisstag på grund av förutfattade politiska meningar.

Vi på Fisher Investments Norden är medvetna om att politik kan färga av sig på våra känslor, beslut och till och med vårt omdöme när det gäller investeringar. Många investerare blandar ihop sin syn på ekonomin eller börsen med sina politiska åsikter. Det blir allt vanligare i dagens politiskt polariserade värld – men kan vara ett misstag.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Hur svårt det än kan vara är det sannolikt bättre för investerare att lägga sina personliga politiska uppfattningar åt sidan när det är dags att fatta beslut om investeringarna. Politisk partiskhet kan skapa risker och ge ett allt för ensidigt perspektiv på investeringsmöjligheterna. I den här artikeln utforskar Fisher Investments Norden sambandet mellan politik och aktier och de risker som politisk partiskhet kan innebära för investering.

Föredrar börsen ett visst politiskt parti?

Politik kan och har ofta ha en effekt på börsen – men inte på det sätt som många tror. Vissa investerare tror till exempel att börsen går bättre när ett visst politiskt parti är i regeringsställning – oavsett om det är med egen majoritet eller i koalition. Fisher Investments Nordens analyser visar dock att det inte finns något samband mellan vem som sitter vid makten och hur börsen går på lång sikt. Samvariationen mellan avkastning och politiskt ledarskap är i själva verket snudd på obefintlig.

Storbritannien är ett bra exempel på hur likgiltig marknaden är inför politiken. På lång sikt har börserna stigit oavsett vilket parti som suttit vid makten. Från 1970 till 2020 har brittiska aktier gett en årlig avkastning på i snitt 12,1 procent när De konservativa styrt, och 12,7 procent under Labour – rejält positiva siffror för båda.[i]  Den marginella skillnaden verkar till stor del bero på konjunktur- och marknadsfaktorer bortom politikernas kontroll. Liknande mönster förekommer på andra utvecklade aktiemarknader. Faktum är att marknader på lång sikt vanligtvis går uppåt oftare än de går nedåt – oavsett vem som sitter vid makten.

Amerikansk politik kan ha global räckvidd

Fisher Investments Norden har observerat historiska mönster kring vissa händelser i amerikansk politik som är tillräckligt tydliga för att vara övertygande indikatorer för börsavkastningen.

Två exempel på detta är presidentval och mellanårsval i USA. De får ofta världsomspännande effekt eftersom USA utgör omkring 70 procent av indexet MSCI World[ii] – ett ofta använt mått på den globala utvecklade aktiemarknaden – och har stor inverkan på den globala börsavkastningen. Så när en trend påverkar börserna i USA har den vanligtvis liknande effekt på utvecklade marknader utanför USA.

Det omvända motsatsförhållandet

Begreppet ”det omvända motsatsförhållandet” myntades av Fisher Investments grundare och investeringsdirektör Ken Fisher för att beskriva den kontraintuitiva reaktion som marknaderna har på amerikanska presidentval. Marknadsaktörer tenderar att se republikaner som mer ”marknadsvänliga” än demokrater, vilket vissa investerare tolkar som att avkastningen borde bli större när en republikan vinner presidentvalet. Men i figur 1 kan man dock se att det är tvärtom – det första året i presidentens mandatperiod är vanligtvis starkare när en demokrat vinner.

Figur 1: USA:s presidentval och resultat för MSCI World – ett omvänt motsatsförhållande

 

Valår

Tillträdesår

Republikan vals till president i USA

12,2 %

7,5 %

Demokrat vals till president i USA

2,1 %

19,6 %

 

Källa: FactSet, per 2022‑10‑11, genomsnittlig årlig totalavkastning från MSCI World under val- och tillträdesår, 1970 till 2021. Angivet i dollar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Fisher Investments Norden anser att det omvända motsatsförhållandet beror på att investerare överskattar politikers inverkan på marknaden. Marknaderna tenderar att röra sig utifrån glappet mellan verkligheten och förväntningarna, och politiker får sällan lika mycket gjort som folk hoppas eller fruktar. När det verkar som att en republikan kommer vinna presidentvalet jublar börsen under valåret. Men när investerarna till sist blir besvikna över att regeringen inte kan leverera många av sina näringslivsvänliga vallöften dämpas börsen under året efter. Å andra sidan möts demokratiska presidenter med en hel del skepsis under ett valår, då investerare oroar sig (befogat eller obefogat) för näringslivsfientliga vallöften, men när farhågorna inte besannas repar sig börsen.

Ett annat politiskt fenomen i USA att hålla koll på rör mellanårsvalen som hålls i november under presidentens andra ämbetsår. Börserna tenderar att reagera överväldigande positivt efter mellanårsval, oavsett vad resultatet blir. Det beror på att den sittande presidentens parti vanligtvis förlorar relativ makt i mellanårsvalen, vilket cementerar det politiska dödläge som främjar aktier. Vi ska strax förklara varför. Politiskt dödläge är en miljö där politiker inte kan få särskilt mycket gjort.

Från och med 1925, då tillförlitliga börsdata börjar, är de tre kvartal som börjar med fjärde kvartalet under ett mellanårsval de mest framgångsrika trekvartalssekvenserna genom historien! Avkastningen från S&P 500 under det niomånadersspannet är i genomsnitt 19,6 procent, och är positivt 91,7 procent av gångerna sedan 1925.[iii] Vi ser liknande trender globalt. Under samma niomånadersperioder har MSCI World en genomsnittlig avkastning på 18,5 procent och är positivt 87,1 procent av gångerna sedan 1970.[iv]

Varför är ett politiskt dödläge bra för börsen?

Fisher Investments Norden förstår att väljarna kanske inte gillar politiska dödlägen, men börsen gillar dem eftersom de minskar den politiska ovissheten. I en miljö med politiskt dödläge är det svårt att genomdriva omfattande reformer, eller så har reformerna vattnats ur när de så småningom klubbas igenom. Det begränsar de potentiella effekterna för företag och marknader. Alla debatter och förhandlingar bland politiker i ett politiskt dödläge förtar även politikens överraskningsförmåga eftersom marknaden får tillräckligt med tid för att smälta de möjliga konsekvenserna av reformerna innan de klubbas igenom.

Politiskt dödläge gör det möjligt för företag att i lugn och ro kunna ta fram och genomföra investeringsplaner, utan rädsla för att omfattande förändringar kan vara på väg. Med minimerade politiska risker kan företag och investerare fokusera på annat.

Håll isär din investeringsstrategi och din politiska åskådning

Aktier är till största del opolitiska på lång sikt. Fisher Investments Norden anser att investerare som låter sina politiska övertygelser påverka investeringsbesluten bör tänka ett varv till. Att fatta känslomässiga beslut för investeringsportföljen utifrån ett valresultat eller ett lagförslag kan få negativa konsekvenser som sträcker sig långt bortom politikernas mandatperioder. Fokusera i stället på aktiernas genomsnittliga avkastning på lång sikt och anamma en kylig, politiskt obunden inställning till det politiska landskapet för att utvärdera sannolikheten för nya, svepande reformer som kan störa börsen.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


[i] Källa: FactSet, per 2021‑02‑03; totalavkastningsindexet MSCI United Kingdom, månatligt, 1969‑12‑31 till 2020‑12‑31. Angivet i pund.

[ii] Källa: FactSet, per 2022‑09‑30. USA utgör 69,74 procent av indexet MSCI World. Indexet MSCI World mäter resultaten för utvalda aktier i 23 i-länder. Värdena är avrundade, vilket gör att summan kanske inte blir exakt 100 procent.

[iii] Källa: Global Financial Data, Inc., per 2022‑09‑28. Genomsnittlig totalavkastning från S&P 500 och frekvens positiv avkastning från 30 september under år med mellanårsval till 30 juni nästa år, 1926 till 2021.

[iv] Källa: FactSet, per 2022‑10‑11; totalavkastning från MSCI World, månatlig, 1969‑12‑31 till 2022‑09‑30. Årlig totalavkastning för MSCI World under tredje ämbetsåret, 1970–2021. Angivet i dollar.