Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-20

Fisher Investments Norden: När diversifiering kan bli ett problem

wysiwyg_image

En diversifierad investeringsportfölj är en viktig del av en framgångsrik investeringsstrategi. Diversifiering innebär, lite enkelt sagt, att man blandar olika typer av värdepapper för att sprida ut riskerna i portföljen.  Helst ska inga enskilda värdepapper, sektorer, länder eller tillgångsklasser skapa en potentiellt katastrofal sårbarhet i portföljen. När innehav i ett företag, en sektor eller ett land backar kan de övriga innehaven i en diversifierad portfölj bidra till att stabilisera portföljen, eftersom de inte utvecklas på exakt samma vis.

Men bortom en viss gräns är mer diversifiering inte alltid bättre. Kontraproduktiv diversifiering kan leda till ineffektivitet, sämre avkastning eller ökade kostnader.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Orsaken

Ett av de allra vanligaste investeringsverktygen har en tendens att skapa suboptimal diversifiering: fonder. Fonder erbjuder investerare ett enkelt sätt att diversifiera portföljen, men varje fond följer sin egen strategi. Varje fondförvaltare tolkar marknaden på sitt sätt och genomför investeringsstrategin baserat på den specifika tolkningen.

Det betyder att även om man äger flera fonder så har man inte nödvändigtvis rätt nivå på diversifieringen. En del investerare tror att om man lägger till fler fonder till portföljen så ökar man diversifieringen. Men om man investerar i flera olika fonder kan det utsätta portföljen och ens pensionssparande för oavsiktliga finansiella risker.

Riskerna

Överkoncentration
- Överkoncentration uppstår när man har högre exponering mot specifika värdepapper, sektorer eller länder än vad som är lämpligt för ens långsiktiga investeringsstrategi. Detta kan inträffa när investerare äger flera fonder med överlappande innehav. Tänk dig att du äger tre fonder, och var och en av dem är investerade i tekniksektorn i USA – kanske till och med i samma företag. Det innebär att din portfölj totalt sett kan vara överkoncentrerad i den sektorn och den handfull av företag som varje fond har investerat i. Även om planen var att bygga en väldiversifierad portfölj kan resultatet bli raka motsatsen.

Ofokuserad strategi
- En ofokuserad strategi inträffar när olika fondförvaltare fattar beslut som går åt motsatta håll. Tänk dig att du har investerat i två fonder som förvaltas av olika personer. Förvaltaren av den ena fonden bestämmer sig för att köpa fler aktier i land A, eftersom hon tror att de kommer gå bra. Samtidigt bestämmer sig förvaltaren av den andra fonden att sälja av aktierna i land A eftersom han tror att de kommer gå dåligt. Du får betala transaktionskostnader för osammanhängande beslut som i slutändan kanske inte ens gör någon skillnad i din portfölj.

Potentiellt högre transaktionskostnader
- Överdriven diversifiering via fonder kan innebära högre transaktionskostnader sett till innehaven totalt. Om du till exempel äger ett dussin fonder, och varje fond äger 300 aktier, kan du ha upp till 3 600 olika aktier utan att ens ana det. Och när var och en av fondförvaltarna köper och säljer aktier är det du och de andra som har investerat i de fonderna som får dras med de direkta och indirekta transaktionskostnaderna.

Flera olika avgifter och kostnader
- De flesta investerare är medvetna om de olika förvaltningsavgifterna som fonder tar ut. Men inte alla är medvetna om de andra kostnaderna – avgifter för marknadsföring och administration, transaktionskostnader och andra driftskostnader – som många fonder har. Om du tittar närmare på den årliga avgiften för fonden, som omfattar alla kostnader som fonden tar ut för att täcka driften, kan du se hur mycket alla dessa avgifter kan urholka din vinst – i synnerhet när man har många fonder.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Lösningen

Fisher Investments Norden anser att olika slags investerare kan ha mer eller mindre nytta av fonder. Investerare med relativt små portföljer kan till exempel behöva göra gemensam sak med andra investerare för att få tillräcklig diversifiering – då kan fonder vara ett bra alternativ.

Å andra sidan har förmögna investerare förmodligen mer flexibilitet att skräddarsy en effektiv portfölj genom att direktinvestera i aktier eller räntepapper.

Det kan finnas flera fördelar med att diversifiera via direktinvestering i aktier:

  • Minskad ineffektivitet på grund av omsättning i fonderna (och skatterna som hör till detta), samt fondernas förvaltningsavgifter och driftskostnader.
  • Minskad risk för överkoncentration i en viss kategori eller sektor.
  • Minskad risk för att olika fondförvaltare följer motsatta investeringsstrategier.
  • Framför allt kan direktinvestering i aktier ge förmögna investerare ett mer transparent, anpassningsbart och kostnadseffektivt sätt att diversifiera portföljen.

Fisher Investments Norden anser att de som sparar till pensionen eller andra långsiktiga mål bör fundera noga på hur de använder fonder i sina investeringsstrategier. För vissa investerare kan direktinvestering i aktier ha fördelar som gör att de kan nå sina investeringsmål på ett effektivare sätt.

Investeringar på aktiemarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.  Detta dokument är Fisher Investments Nordens allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av företagets eller kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan när som helst komma att ändras på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.