Aktiespararna
Annons

Fisher Investments Nordens omdöme om vad man behöver veta innan man köper bitcoin

5 juni 202411 min lästid
Bitcoins uppsving den senaste tiden har väckt nytt liv i entusiasmen för världens största kryptovaluta. Avkastningen från bitcoin har utan tvekan varit robust – nyligen med stöd från flera ”framsteg” på regelverksområdet som nu tillåter bredare användning av bitcoinfonder. Men innebär den starka avkastningen i sig att bitcoin nu förtjänar en plats i långsiktiga investerares portföljer?

Enligt Fisher Investments Nordens omdöme bör investerare se bortom bitcoins senaste avkastning för att fullt ut förstå vad de investerar i. I den här artikeln går vi igenom bitcoins grundläggande drivkrafter, volatilitetsprofil och andra viktiga faktorer som du kanske vill fundera på innan du satsar någon betydande del av dina surt förvärvade besparingar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Fisher Investments Nordens omdöme om vad som driver kursen för bitcoin: till stor del sentimentet

Enligt bitcoin-entusiaster finns det en del som talar för att kursen bör fortsätta stiga som en raket. Till exempel är det totala utbudet av bitcoin begränsat, och allt färre nya mynt skapas. Det här ska enligt entusiasterna driva upp kursen på lång sikt. Det lär man sig ju redan i en grundkurs i ekonomi: lägre utbud, allt annat lika , leder normalt till högre priser. Det finns dock goda skäl att ifrågasätta om allt annat kommer förbli lika på bitcoin-marknaden.

För det första verkar drivkrafterna bakom efterfrågan på bitcoin vara ostadiga. Enligt Fisher Investments Nordenserfarenhet är efterfrågan på bitcoin inte förankrad i några utbredda användningsområden bland konsumenter eller näringslivet, till skillnad från guld eller andra råvaror. Bitcoin ger inte upphov till kassaflöde eller intäkter, som obligationer eller aktier. Den är heller inte något allmänt använt bytesmedel, som vanliga valutor är. Efterfrågan verkar främst drivas av spekulationer om att andra kommer vilja köpa bitcoin till högre kurs i framtiden. Eftersom efterfrågan till stor del verkar styras av rena känslor kan den förändras snabbt. Om efterfrågan minskar snabbare än utbudet kan kursen sjunka.

För det andra verkar argumentet om ”begränsat utbud” blunda för hur många andra kryptotillgångar det finns där ute. Enligt olika uppskattningar finns det tusentals eller till och med miljontals kryptotillgångar som kämpar om investerarnas uppmärksamhet. (Figur 1.) De mer konservativa uppskattningarna fokuserar på mer traditionella kryptomynt som det fortfarande handlas med aktivt, medan de högre uppskattningarna kan omfatta tokens som kortlivade meme-mynt och nedlagda mynt som inte längre är tillgängliga. Det är inte alla kryptokonkurrenter som är tillräckligt populära eller uthålliga för att utmana bitcoins grepp om marknaden, men själva volymen av alternativ kan visa sig vara tillräckligt för att splittra efterfrågan på världens första kryptovaluta med tiden. Enligt Fisher Investments Nordens omdöme är det inte säkert att bitcoin kommer behålla sin dominerande ställning på kryptomarknaden under många år framöver, även om bitcoin hittills har varit den mest framträdande kryptovalutan.

Slutligen kan det bredare kryptoutbudet växa mycket snabbt för att möta – och potentiellt överträffa – efterfrågan, och det utgör en risk för bitcoininvesterare. Utbudet av aktier växer långsamt eftersom det måste finnas kvalificerade onoterade bolag först, och processen för att börsnotera ett bolag är dessutom dyr och omständlig. Hindren för att komma in på kryptomarknaden är däremot små eller obefintliga, så det går snabbt att lansera nya kryptovalutor för att möta efterfrågan. Fisher Investments Norden anser att detta är en underskattad risk för investerare som satsar på att bitcoins begränsade tillgång kommer hålla kursen hög.

Figur 1: Det finns miljontals kryptotokens

Källa: CoinGecko Research, per 2024-04-17. Antal kryptovalutor som skapats varje månad och totalt enligt CoinGecko Research. I CoinGeckos analyser används begreppen ”kryptovalutor”, ”tokens” och ”mynt” synonymt.

Bitcoins relativt korta historik – och varför det spelar roll

Bitcoins korta historik på 14 år gör det svårt att förstå hur den kan komma att utvecklas i olika marknads- och konjunkturmiljöer. Som framgår av figur 2 bleknar bitcoins historik i jämförelse med längden på tillförlitliga och robusta dataserier för mer traditionella tillgångsklasser, som aktier och obligationer.

Jämför till exempel bitcoins historik med de nästan 100 år av historiska data som används för Fisher Investments Nordens omdöme om aktier. Under denna period har aktier genomlevt lågkonjunkturer, krig, naturkatastrofer, penningpolitiska chocker, råvarubrister, pandemier med mera. Vi kan använda dessa data för att utvärdera hur aktierna reagerade på dessa händelser, analysera den rådande ekonomiska miljön, och utnyttja denna information för att – tillsammans med en mängd andra faktorer – bygga upp en prognos. Som Fisher Investments Nordens grundare, exekutiva ordförande och investeringsdirektör, Ken Fisher, brukar säga: ”Historien upprepar sig inte. Men den brukar rimma.”

Figur 2: Bitcoins datahistorik jämfört med andra tillgångar

Källa: Fisher Investments analysavdelning, per 2024-04-15. Figuren ovan illustrerar tillgången till tillförlitliga, brett refererade uppgifter från olika datakällor för olika investeringstillgångar.

Alla investeringar innebär en avvägning mellan risk och avkastning, men eftersom bitcoin har så kort historik är risk- och avkastningsegenskaperna är i stort sett okända. Därför är det svårt att avgöra med någon grad av säkerhet huruvida det kan vara lämpligt att ha med bitcoin i en brett diversifierad, långsiktig investeringsstrategi.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Fisher Investments Nordens omdöme om bitcoins volatilitet: extrem

Som investerare får man räkna med en viss volatilitet, oavsett vad man väljer att investerar i, men volatiliteten för bitcoin har varit extrem, med spektakulära upp- och nedgångar. Uppsving kan måla upp en rosenskimrande bild av enorma vinster för potentiella investerare, men i ett sådant här läge är det lätt att glömma hur påfrestande det också kan vara att hantera bitcoins dramatiska kurssvängningar.

Det är notoriskt svårt att försöka förutspå bitcoins kursrörelser med någorlunda precision, eftersom kursen skiftar så ofta och intensivt. Till exempel har bitcoin backat mer än 5 procent på en enda dag över 180 gånger sedan början av 2017. (Figur 3.) Vissa investerare tycker att volatiliteten på börsen är jobbig nog, men under samma tidsperiod var det bara fyra dagar med nedgångar av samma magnitud på de globala börserna. Djupet i bitcoins nedgångar kan också skaka om investerare. Det är nog få investerare som har disciplin nog att klara en nedgång på 93 procent (2011), 83 procent (2017) eller 77 procent (2022) i en investering, som bitcoin hade under dessa år.[i] Även om vissa investerare har tjänat på bitcoins uppgång, och kanske fortsätter göra det, har Fisher Investments Norden funnit att investerare kan vara benägna att fatta förhastade, kontraproduktiva investeringsbeslut när de ställs inför extrem volatilitet.

Figur 3: Bitcoins radikala kortsiktiga volatilitet

Källa: Global Financial Data och FactSet, per 2024-04-08. GFD bitcoin per dollar, dagligen, 2017-01-01 till 2024-03-31. Angivet i dollar.

Är bitcoin ett lämpligt val för en långsiktig portfölj? Fisher Investment Nordens omdöme i detalj

Trots de frågetecken vi har tagit upp vill vi inte förkasta bitcoin, eller någon annan kryptovaluta heller för den delen. Rent konceptuellt finns det intressanta utsikter för krypto och kryptorelaterad teknik. Enligt Fisher Investments Nordensomdöme bör investerare dock fundera länge och väl på vad de vet om risk/avkastningsdynamiken för bitcoin och jämföra den med andra tillgängliga investeringar innan de fattar ett långsiktigt investeringsbeslut.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:


Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


[i] Källa: Global Financial Data, per 2023‑03‑22. GFD bitcoin per dollar, dagligen, 2011‑05‑13 till 2024‑03‑20. Angivet i dollar.

Dela med dig