Aktiespararna

Aktien har fallit 70% - detta blir avgörande för framtiden

Av Finwire/Redaktionen
5 juli 20235 min lästid
Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett lägre förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 553,0 miljoner kronor (492,4), en ökning med 12,3 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 413,0 miljoner kronor (357,6), en ökning med 15,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 201,0 miljoner kronor (286,7), en minskning med 29,9 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 503,4 miljoner kronor (865,3). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 16,4 miljoner kronor (-33,7).

Resultatet före skatt var -1 286,0 miljoner kronor (1 108,6).

Resultatet efter skatt blev -1 025,9 miljoner kronor (880,9).

Resultat per aktie hamnade på -5,71 kronor (4,72).

Det långsiktiga substansvärdet per A-aktie, NRV, uppgick till 99,00 kronor (106,70) per den 31 mars.

Fastpartner har som långsiktigt mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat på 1 100 miljoner kronor. Detta mål är oförändrat från föregående delårsrapport.

- Andra kvartalet har präglats av låg aktivitet på såväl transaktions- som på finansieringssidan. Det har fortfarande varit viss aktivitet vad gäller efterfrågan på lokaler men även här börjar vi märka av en viss inbromsning, kommenterar vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.

Intressanta vd-ord enligt Robert Andersson

Fastighetsmagnaten Sven-Olof Johanssons bolag Fastpartner blev under tisdagen första bolag att kicka igång rapportsäsongen. Fastpartner har precis som många andra fastighetsbolag haft ett tufft 2022 och en lika tuff första halva av 2023. Sedan toppen har aktien fallit drygt 70% och kostar idag ungefär 40 kronor. Anledningen är givetvis de högre räntorna, frågan är hur bolaget kommer att klara denna utmanande tid?

Sven-Olof Johansson är känd för sina intressanta Vd-ord. Ofta reflekterar han kring hur omvärlden har påverkat bolaget, så även i detta kvartal. De mest intressanta tankarna tycker undertecknad är hans reflektion om hur fastighetskraschen i Silicon Valley, där många kontor står helt outhyrda efter pandemin, har påverkat riskviljan hos amerikanska fastighetsinvesterare även i Sverige trots att de svenska vakansgraderna ser helt annorlunda ut. Sven-Olof Johansson tror även på att agerandet kan ha bidragit till att sänka den svenska kronan.

En annan intressant reflektion är att han tror att en räntesänkning både skulle kunna stärka kronan genom att utländska investerare uppfattar läget som mer under kontroll i Sverige, och på så vis även bekämpa inflationen. Reflektionen är intressant men sannolikt inget som riksbanksdirektionen kommer att testa i närtid.

En tuff rapport

Sett till bolagets prestation så presenteras, som väntat, en tuff rapport. Vad som är positivt är att bolaget framgångsrikt höjt hyrorna med minst inflationen och samtidigt bibehållit uthyrningsgraden. På så vis har driftsnettot ökat med hela 14,7% jämfört med Q2 2022.

Förvaltningsresultatet mäter bolagets verksamhet före värdeförändringar, faller dock med hela 27% mot jämförelseperioden. Resultatet är svagt men inte oväntat och är relaterat till de ökade räntekostnaderna som under kvartalet uppgick till 197 miljoner i jämförelse med 66 miljoner föregående år. Det innebär också att den mycket viktiga räntetäckningsgraden fallit ned till 2,0, vilket historiskt får beskrivas som en mycket låg kvot och vilket också var anledningen till sänkningarna av bolagets kreditbetyg som skett under kvartalet.

Ränteutvecklingen avgörande

Givet den låga räntetäckningsgraden får det dock beskrivas som positivt att många av de höjda räntorna redan slagigt igenom i bolagets resultaträkning och bolaget har nu en genomsnittlig ränta om 4,9%.

Bolaget levererar trots den tuffa tiden fortsatt ett betydande positivt kassaflöde vilket skapar trygghet. Enligt bolagsledningen är utsikterna för kommande räntesänkningar mycket goda men inte något som är nödvändigt för att undvika nyemission då första förfall som behöver täckas är först 2026. Det låter sannerligen bra men behöver samtidigt bevakas.

I Q2 rapporten gör bolaget en nedskrivning av fastighetsvärdena med drygt 4%. Det är aggressivt och slår såklart hårt i resultaträkningen då nedskrivningen i Q2 uppgår till 1,5 miljarder, att jämföra med förvaltningsresultatet om 200 miljoner. Trots nedskrivningen uppgår dock bara till 4,9% vilket kan innebära att det kommer nya nedskrivningar.

Om ränteutvecklingen därför inte vänder och på så vis både ger ett försämrat kassaflöde och ännu lägre fastighetsvärderingar, bör några av finansiärerna bli stressade vilket kan skada bolaget. För den investerare som likt Sven-Olof Johansson tror att ränteutvecklingen vänder nedåt redan under andra halvåret iår kan studera bolaget närmare som för tillfället handlas till drygt 11 gånger förvaltningsresultatet.

Dela med dig