Aktiespararna

Gaming Corps: Kommuniké från årsstämma i Gaming Corps AB

Av Cision
15 juni 201711 min lästid

Vid årsstämma i Gaming Corps AB ("Bolaget") den 14 juni 2017 fattades
följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Gaming Corps AB beslutade att fastställa resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2016 samt balansera, av till
årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Vidare
beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter skall vara fem ledamöter utan suppleanter. Jonas
Forsman, Göran Lundsten och Magnus Kolaas omvaldes som ledamöter.
Daniel Borth och John Balestrieri valdes till nya styrelseledamöter.
Jonas Forsman valdes till ordförande. Det redogjordes för de nya
ledamöternas bakgrund och andra engagemang. Daniel Borth är en av
grundarna till förvärvade Red Fly Studio Inc med ca 20 års erfarenhet
från spelbranschen och har tidigare jobbat som spelutvecklare på
bolag som Sony Online och Ion Storm. John Balestrieri är verksam som
VD på Vavel Game Studio Inc och har ca 10 års erfarenhet från ledande
befattningar på den tekniska sidan från amerikanska spelbolag som
Kabam och Scopely.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja den auktoriserade revisorn
Thomas Lindgren till revisor för tiden intill att nästa årsstämma har
hållits. Thomas Lindgren är verksam på Grant Thornton i Uppsala.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250.000 kronor
till styrelsens ordförande, samt med 125.000 kronor vardera till
ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det
beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd
löpande räkning.

Ändring av bolagsordningen.
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i
bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier. Därtill
beslöts att ändra Bolagets säte till Stockholm. Den nya
bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter
registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om
nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner,
sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande
gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om
emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att
besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten
för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde
vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att
öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i
samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att
genomföra.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt beslut om
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 4 500 000
teckningsoptioner, där varje teckningsoption berättigar till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet
vid fullt utnyttjande om högst ca 412 088 kronor. För beslutet skall
i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna teckningsoptionerna
skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
Gaming Corps Förvaltning AB ("Dotterbolaget"). Teckning av
teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista senast den
21 juni 2017. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
Styrelsen i Bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta
teckningsoptionerna till den verkställande direktören,
nyckelmedarbetare i Bolagets koncernbolag samt övriga anställda i
Bolagets koncernbolag (tillsammans "Deltagarna") enligt följande:

A. VD får erbjudas och tilldelas totalt högst 3 000 000
teckningsoptioner eller det mindre antal som VD väljer att teckna. B.
Nyckelmedarbetare får erbjudas och tilldelas totalt högst 1 000 000
teckningsoptioner, med tilldelning om högst 250 000 teckningsoptioner
per person eller det mindre antal som enskild nyckelmedarbetare
väljer att teckna. C. Övriga anställda får erbjudas och tilldelas
totalt högst 500 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 50
000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild
anställd väljer att teckna.

Om samtliga teckningsoptioner inom en kategori (A-C ovan) inte
överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke
överlåtna teckningsoptioner erbjudas Deltagare i andra kategorier.
Maxtaket per person skall ej kunna överskridas för någon enskild
person. Deltagare får ej överlåta eller pantsätta förvärvade
teckningsoptioner. För de teckningsoptioner Dotterbolaget överlåter
skall Deltagarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för
teckningsoptionerna vid respektive överlåtelsedatum beräknat av
oberoende expert med tillämpning av värderingsmodellen Black &
Scholes. Teckningsoptionerna skall förvärvas av Deltagarna senast den
28 juni 2017 mot samtidig kontant betalning. Styrelsen för Bolaget
skall emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning
av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om
högst cirka 8 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget
vid tidpunkten för bolagsstämman, efter det att optionsprogrammet
genomförts. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall
kunna ske under perioden från och med den 1 augusti 2017 till och med
den 28 juni 2019. Den kurs, till vilken teckning av aktie skall kunna
ske, skall uppgå till 1,00 kronor per aktie. De nytecknade aktierna
medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har
registrerats hos Bolagsverket. Såsom skäl för avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får Styrelsen anföra följande. Styrelsen
bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa
delaktighet för Deltagarna i Bolaget vad avser Bolagets utveckling
samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera
värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna, som överlåts till
marknadsvärde, betraktas ej knutna till anställningen på ett sådant
sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för
sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av
optionsprogrammet. De externa kostnader som uppstår i anledning av
optionsprogrammet är framförallt kostnader för värdering, rådgivning
samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Det
föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna optionsprogrammet
och beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor
och godkännande av Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner
till Deltagarna. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt
att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av
styrelsens ordförande, oavsett antal innehavda aktier, samt
ytterligare tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt
största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av
Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare
per den 31 augusti året före årsstämman. Den aktieägare som inte är
registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i
valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast
den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens
ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla
de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen.
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt
att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska
offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens
uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall,
extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode,
styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och
revisorsarvoden.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com (mailto:info@gamingcorps.com)

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com (mailto:ir@gamingcorps.com)

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna
IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas
på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified
Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 14.50 CET.

Dela med dig