Aktiespararna

Gör avyttring – aktien stiger

Av Redaktionen
12 februari 20183 min lästid

Ratos har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i dotterföretaget J ø tul A/S (J øtul) , en norsk marknadsledande tillverkare av braskaminer med global distribution,
till OpenGate Capital till ett företagsvärde om ca 360 MNOK (enterprise value). F örsäljningen ger en beräknad positiv resultateffekt om ca 40 Mkr. Investeringen har medfört en negativ genomsnittlig årlig avkastning (IRR).

Jøtul grundades 1853 och tillverkar braskaminer och kassetter. Jøtul är ett världsledande varumärke med global distribution och starka marknadspositioner. Tillverkningen sker huvudsakligen i egen regi i Norge, Danmark, USA och till viss del via partners.

Fokus de senaste åren har varit att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten, vilket givit resultat under 2017, då bolaget uppvisade tillväxt och en förbättring av det operativa EBITA-resultatet. Jøtuls omsättning och operativa EBITA uppgick till 898 MNOK respektive 11 MNOK för rullande 12 månader per den 30 september 2017.

- Det är glädjande att se att den positiva trenden med förbättrat operativt resultat som inleddes 2014 har fortsatt under 2017 och att bolaget under VD Nils Agnar Brunborgs ledning har en bra grund att utvecklas vidare från. Marknadsefterfrågan har varit volatil och haft en negativ utveckling under Ratos ägarperiod och mot bakgrund av detta har bolaget haft en omsättning- och resultatutveckling som vi inte varit nöjda med. De åtgärder som genomförts under de tre senaste åren har förbättrat produktionseffektiviteten och sänkt kostnadsbasen, samtidigt har satsningar på produktutveckling stärkt
bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Ratos har ägt Jøtul sedan 2006 och vi tycker att tidpunkten är lämplig för bolaget att utvecklas vidare med en ny ägare, säger Johan Rydmark, Investment Director på Ratos.

Avtal har ingåtts om försäljning av samtliga aktier, vilket för Ratos del motsvarar en ägarandel om 93%. Företagsvärdet (enterprise value) uppgår till cirka 360 MNOK. Försäljningen ger en beräknad positiv resultateffekt om cirka 40 Mkr. Investeringen har medfört en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR). Försäljningen förväntas slutföras under första kvartalet 2018.

Lyfter uppåt

Ratos får se sin aktie klättra med besked på börsen. Vid 10.30-tiden är kursen upp klart över 5 procent.

Dela med dig