Aktiespararna

Gruvbolagsstämma i grevens tid

Av Bolagsbevakningen
28 december 20184 min lästid

Ett tidspressat Nordic Mines höll årsstämma strax innan december månads utgång, det vill säga ett halvår för sent. Före detta vd och styrelsemedlemmen Claes Jansson och de tidigare styrelseledamöterna Saradhi Rajan och Vinod Sethi beviljades inte ansvarsfrihet.

Under hot om tvångslikvidation på Bolagsverkets initiativ hade Nordic Mines styrelse kallat till årsstämma i midvintertid. Efter stämman sågs styrelsen försvinna i riktning mot närmaste brevlåda. Ordföranden Håkan Cox bar på de handlingar, klara att postas, som Bolagsverket behövde få in per omgående.

Den stora skrällen på årsstämman var när storägaren Lau Su genom ombud Pranay Panda uttalade att man avsåg rösta för ansvarsfrihet för sju av de totalt tio personer för vilka beslut om ansvarsfrihet var uppe för stämmans behandling.

Lau Su hade mer än 80 procent av de närvarande rösterna. Därmed hade det ingen betydelse för röstutfallet att ett stort antal småsparare röstade nej till ansvarfrihet för flertalet styrelseledamöter, såsom revisorn för övrigt hade förespråkat med ett undantag: Pranay Panda.

Det var en väl genomarbetad årsredovisning som lades fram på årsstämman. Styrelsen var mån om att vara transparent i sin informationsgivning till aktieägarna. I det hänseendet var årsredovisningen nydanande.

En nyhet var exempelvis att det, insprängt i den löpande texten i verksamhetsberättelsen, bjöds på styrelsens iakttagelser kring de händelser och företeelser som präglat verksamhetsåret 2017.

Även den revisionsberättelse som framlades var unik i sitt slag. Häri uttalade revisorn Håkan Fjelner bland annat att det inte gick att utesluta att det skulle kunna finnas ett direkt orsakssamband mellan uteblivna emissioner samt att överlåtelser av dotterbolagsaktier ej skett till ett marknadsmässigt pris.

Revisorn fanns inte på plats. Så sent som dagen innan stämman levde styrelsen, enligt ordföranden Håkan Cox, i tron att revisorn skulle närvara. I sista stund hade emellertid revisorn meddelat stämmoordföranden att han skulle på begravning vid tidpunkten för stämman.

Till ny revisor valdes Stefan Hällberg från Revisorskompaniet. Att Fjelner hade bett om att få bli entledigad som revisor för Nordic Mines berodde på hälsoskäl.

Någon kontrollbalansräkning lades inte fram på årsstämman, trots att det egna kapitalet bevisligen understeg hälften av aktiekapitalet redan per årsskiftet 2017/2018. Att styrelsen inte skyndsammast hade sammankallat en kontrollstämma kritiserades av Aktiespararna.

Aktiespararnas ombud Åsa Wesshagen påtalade att styrelsen först hade bort efterhöra med aktieägarna hur de såg på alternativet att träda i likvidation innan den satte alla sina krafter på att förhindra att Bolagsverket skulle inleda en tvångslikvidation.

Aktiespararna hade också synpunkter på valberedningen som numera består av styrelsens tre ledamöter. "Det handlar om att förstå valberedningsinstitutet"*, var Åsa Wesshagens kommentar till detta udda stämmobeslut.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

*Enligt svensk bolagsstyrningspraxis bereds inte styrelseförslaget av ett utskott till styrelsen utan av en valberedning som är oavhängig styrelsen. Den svenska bolagsstyrningskoden föreskriver att majoriteten av valberedningens ledamöter inte får utgöras av styrelseledamöter.

Dela med dig