Aktiespararna

Hexatronic rasar på börsen efter rapport

Av Finwire
15 augusti 20232 min lästid
Till höger: Hexatronics vd Henrik Larsson Lyon. .
Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Bolaget flaggar dock för lägre tillväxt framåt och aktien rasar över 13% i den inledande handeln. 

Omsättningen steg 35,9 procent till 2 258 miljoner kronor (1 662). Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent (60).

I Nordamerika var försäljningstillväxten 58 procent. Investeringen i en fjärde duktfabrik i Utah löper på enligt plan och produktionen bedöms starta upp i början av tredje kvartalet nästa år.

Orderboken minskade 29 procent organiskt jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

"I kvartal två har vi en orderbok som är ca tre månaders försäljning och vi förväntar oss att den under året minskar till ca två månaders försäljning som var normalt före pandemin", skriver bolaget i rapporten.

Rapporten i siffror

Ebita-resultatet blev 405 miljoner kronor (278), med en ebita-marginal på 17,9 procent (16,7).

Rörelseresultatet blev 377 miljoner kronor (264), med en rörelsemarginal på 16,7 procent (15,9).

Resultatet efter skatt blev 259 miljoner kronor (189), en ökning med 37,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,27 kronor (0,93), vilket innebär en ökning med 36,6 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 348 miljoner kronor (176).

"I linje med vårt fokus förbättrades kassaflödet under kvartalet. En förbättrad lönsamhet samt ett aktivt arbete med att minska våra lager innebar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 348 MSEK. Vi har fortsatt fokus på att minska våra lager under det andra halvåret", kommenterar vd Henrik Larsson Lyon.

Flaggar för lägre tillväxt

Under kvartalet har bolaget noterat att tillväxten i flera av dess geografiska marknader har påverkats av ökade räntor och inflation. Det har inneburit att kunderna har varit mer avvaktande i sina investeringsbeslut.

"Vår bedömning är därmed att flera av marknaderna under det andra halvåret kommer ha en svag eller ingen tillväxt. Den lägre tillväxttakten bedömer vi är temporär då det finns betydande strukturellt behov av att bygga ut och förstärka kommunikationsnäten i många länder. Genom vår geografiska spridning, vår diversifiering och de förvärv vi genomfört är vi väl positionerade att fortsätta växa under det andra halvåret om än i en lägre takt än under det första halvåret", uppger Hexatronic-chefen.

Dela med dig