Aktiespararna

Hoppet kvar för Nordic Mines

Av Redaktionen
13 september 20178 min lästid

Trots att det är osäkert om NOMI någonsin kommer alstra vinster som kompenserar för delar av de 100-tals miljoner kronor som plöjts ner i Laiva-gruvan så har småspararna inte gett upp. Hoppet står nu till den till del nyvalda styrelsen som ska företräda de drygt 14 000 ägarnas intressen i det med Firesteel samägda bolaget.

Efter fredagens stämmobeslut (8/9-2017) så ska ett samägt bolag, så kallat JV (joint venture), upprättas dit NOMIs tillgångar förs och till vilket Firesteel Resources Inc. blir ägare av 60 procent.

I utbyte mot den stora utspädningen får NOMIs aktieägare, som tillsammans äger resterande 40 procent i JV-bolaget, betalt genom att 20 miljoner kanadensiska dollar tillskjuts av Firesteel till det gemensamägda bolaget som får namnet Nordic Mines Market. Pengarna ska investeras i verksamheten i syfte att starta upp gruvan i Finland. Några pengar på bordet åt NOMIs aktieägare är det inte fråga om, i alla fall inte i nuläget.

Pranay Panda, ombud på stämman för huvudägaren Lau Su Holding, lät sig under stämmans gång övertygas om att ställa sig bakom ett JV med Firesteel.

”Min enda fråga till mig själv är: Vad är de resterande 40 procenten av min investering värda?”, frågade Pranay Panda sig själv retoriskt där han på stämman satt i valet och kvalet mellan att stödja förslaget om ett JV med Firesteel eller ej.

Två timmar innan stämman inleddes hade Pranay Panda skrivit på en avsiktsförklaring att rösta för förslaget. Men enligt Panda så var det löftet inte bindande.

Väl på stämman sade Panda först nej till förslaget, varpå styrelseordförande i NOMI, Fredrik Zettergren, uttalade; ”Jag lämnar min plats i styrelsen. Vi har gått fram och tillbaka. Jag lämnar min plats”. Därefter tågade Firesteels representanter ut ur stämmolokalen med orden: ”Detta är ett nej”.

Efter en kort paus röstade stämman och nu hade Lau Su ändrat sig. Eftersom Lau Su hade egen majoritet så godkändes ett JV med Firesteel av stämman i samma stund som Lau Su avlade sin slutgiltiga röst.

Om än förslaget gillades av huvudägarens så ifrågasattes JV-lösningen alltjämt av många småsparare.

Aktiespararnas ombud på stämman, Åsa Wesshagen, konstaterade att JV-upplägget ger Firesteel hela 60 procent av NOMIs tillgångar utan att Firesteel behöver bjuda på hela bolaget. Transparensen kring köparen är i det här fallet långt lägre än vid ett budpliktsbud givet det faktum att ett budprospekt inte måste upprättas, påpekade Wesshagen.

Mot denna bakgrund ställde Aktiespararna fem frågor till Firesteel. Exempelvis ville Aktiespararna veta varifrån de pengar skulle komma som Firesteel hade lovat att tillskjuta. Firesteel svarade att det kommer vara lånade pengar där framtida vinster från guldverksamheten används som säkerhet. Långivaren är en, enligt Firesteel, ett amerikanskregistrerat finansbolag; Pandion Mine Finance.

Pranay Panda ställde flera följdfrågor till Aktiespararnas fråga om finansiering. Panda ville exempelvis veta hur finansieringen skulle säkerställas om guldintäkterna inte skulle generera vinst. Firesteel svarade att åtagandet att tillskjuta pengar till JV-bolaget Nordic Mines Market inte undkom Firesteel oavsett vad som än händer. ”Åtagandet är upptaget i vår balansräkning”.

Firesteel betalar ränta till långivaren genom att rabattera guld, med andra ord genom att ge ifrån sig delar av den egna vinsten till långivaren. Det framgick att rabatten är hög. Pranay Pandas slutsats var att Firesteel härmed löper stora risker i sin NOMI-investering. Han ansåg att överenskommelsen som NOMI-styrelsen träffat med Firesteel gällande ett joint venture borde offentliggöras så att alla aktieägare fick ta del av den. Han ansåg också att NOMI snarast borde listas på en börs.

Dagen innan stämman togs NOMI-aktien bort från börshandeln ett efter beslut i börsens disciplinkommitté om omedelbar avlistning. Många aktieägare skyllde styrelsen för avnoteringen. Styrelseordförande Fredrik Zettergren hävdade å sin sida att sittande styrelse inte hade kunnat göra ”ett dugg” för att förhindra att bli utkastad från börsen.

NOMIs styrelse företräddes på stämman av ordförande Fredrik Zettergren och avgående ledamoten Torsten Börjesson. Hans Andreasson, som till stor del förde styrelsens talan vid årsstämman i somras, uppgavs ha avgått från sitt uppdrag några dagar innan den extra bolagsstämman. Ledamoten Christer Söderholm var inte närvarande på stämman, men var – enligt uppgift - tillgänglig för omval.

Det var inte NOMI-styrelsen utan Firesteel som presenterade förslaget om ett JV för stämman.

Argumenten för förslaget framlades av Firesteel i form av hot och utsagor som ”Ni (aktieägare i NOMI) har inget annat val”. En olustig, nästintill respektlös ton präglade diskussionen under denna del av stämman. Småspararna i NOMI var inte mottagliga för Firesteels aggressiva retorik utan gav svar på tal och ifrågasatte ”sanningar” som Firesteel uttalade om NOMI. Att småspararna i NOMI var mycket väl pålästa gick inte att ta miste på.

Påståendet från den finländska advokatbyrån Krogerus ombud på stämman att det finländska dotterbolaget Nordic Mines Oy skulle stå inför konkurs om inte affären med Firesteel genomfördes hörde till en av märkligheterna på stämman. Ett ackord löper sedan 2014 gällande den finländska dottern och det kan förvisso återkallas om betalningsskyldigheter inte fullgörs enligt ackordsplanerna. Men givet att moderbolaget NOMIs årsstämma i juni fattade beslut om nyemission som torde täcka samtliga betalningsåtaganden enligt ackordsplanen så har NOMI ett kort i rockärmen som kunde utnyttjas om konkurshotet skulle bli överhängande och affären med Firesteel hade röstats ner av stämman eller skulle rinna ut i sanden.

Genom att Firesteel – efter den extra bolagsstämmans beslut – blir huvudägare i dotterbolaget Nordic Mines Market som är överordnat Nordic Mines Oy, får Firesteel indirekt ett intresse av att det finländska ackordet inte upphör. På frågan; Hur mycket pengar kommer att användas för att förhindra en konkurs (i det finländska bolaget)?, svarade Firesteel (!) att Firesteel kommer att ge ett lån för att tillförsäkra att konkurs kan undvikas. Enligt Firesteel ska detta lån kvarstå till dess dotterbolaget Nordic Mines Market börjar tjäna pengar.

Huruvida NOMI, efter uppgörelsen med Firesteel, för sin del aktivt kommer engagera sig i syfte att säkerställa att villkoren för det finländska ackordet fullföljs gavs det ingen information om på stämman. Det är en fråga för den nya styrelsen i NOMI, liksom frågan om att trygga värdet i det 40 procentiga innehavet i det samägda Nordic Mines Market.

Nyvaldes till NOMI-styrelsen gjorde Fred H. Boman och Claes Jansson. Styrelsen består därefter av Fredrik Zettergren, (Zettergren stod vid slutet av den extra bolagsstämman till förfogande för omval), Christer Söderholm, Fred H. Boman och Claes Jansson.

Dela med dig