Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-28

Investeringsläxor från 2022: ett trist år på marknaderna, enligt Fisher Investments Norden

wysiwyg_image

För många investerare var 2022 ett år man helst vill glömma. Hög inflation, det tragiska kriget mellan Ryssland och Ukraina, Kinas pandeminedstängningar, oro för penningpolitiken och för en lågkonjunktur vägde tungt på investerarnas sentimentet – vilket ledde till breda nedgångar på börserna världen över. Faktum är att vissa mått på investerarnas sentiment föll till nivåer som senast sågs under den globala finanskrisen, trots att den ekonomiska miljön ser helt annorlunda ut. Även om börsras är plågsamma för investerare, ger de ofta viktiga och varaktiga lärdomar om investering. I den här artikeln ska vi utforska tre viktiga läxor som Fisher Investments Norden anser kan vara värdefulla för långsiktiga investerare.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Trygga hamnar är inte alltid trygga

Under björnmarknader – långvariga börsnedgångar på minst 20 procent – går investerare ofta från aktier till tillgångar som anses vara ”trygga hamnar”, som obligationer, guld och kontanter. Men investerare som sökte sig till dessa trygga hamnar 2022 blev förmodligen besvikna.

Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet är investeringar i obligationer oftast mindre volatila än aktier på kort sikt, och kan fylla en viktig funktion i portföljen – beroende på vad man har för mål och ekonomiska förutsättningar. Men obligationskurserna – som rör sig omvänt mot räntorna – sjönk också avsevärt 2022 när räntorna steg. Därför fick vi den ovanliga – men inte unika – situationen att både aktier och obligationer backade samtidigt. Historiskt sett har detta bara hänt under 5 procent av alla 12-månadersperioder, vilket gör 2022 till ett extra smärtsamt år för både aktie- och obligationsinvesterare.[i]

Inte heller kontanter kunde räknas som en trygg hamn 2022. Visst, kontanter gick bättre än en del andra tillgångsklasser – som aktier eller obligationer – på absolut basis, men den höga inflationen gnagde på kontanternas köpkraft. Räntorna på löne-och sparkonton steg visserligen en smula under 2022 enligt Fisher Investments Nordens observationer, men de låg fortfarande långt under inflationstakten.

Guld är en annan populär tillflyktsort för vissa investerare. Med tanke på dess rykte som en säkring mot inflation och fallande börser borde guld ha gått exceptionellt bra 2022. Guldpriset steg faktiskt i början av 2022, men nådde snabbt en topp den 8 mars och backade 10,8 procent fram till årsskiftet – vilket översteg globala aktiers fall på 5,6 procent under samma tidsperiod.[ii]

På Fisher Investments Norden anser vi att den dåliga avkastningen från de ovan nämnda trygga hamnarna kan tyda på att den björnmarknaden inte kommer sluta med en traditionell ”kapitulation”. Många investerare har väntat på en kapitulation – en utbredd panikförsäljning som vanligtvis kommer kring bottnen på björnmarknader. Men en sådan här kapitulation kommer normalt bara när det finns alternativ till aktier. I dagens värld ser vi väldigt få alternativ.

Det har hänt förut att en ny tjurmarknad som smyger igång medan investerare väntar på kapitulation. Björnmarknaderna 1966 och 1982 hade ingen utbredd kapitulation. Även om det är för tidigt att säga, anser Fisher Investments Norden att det är mycket möjligt att nästa tjurmarknad kan starta på liknande sätt.

God diversifiering är avgörande

Tillväxtaktier har varit en populär investering i många år fram till 2022, eftersom de konsekvent överträffade värdeaktier. När en kategori leder under längre tid frestas investerare ofta att släppa på disciplinen och ”jaga momentum” – att sälja investeringar som gått dåligt på senare tid och köpa de som gått bättre. Men 2022 påminde om varför den strategin inte fungerar på lång sikt.

Som framgår av figur 1 gick värdeaktier (aktier vars kurs anses vara lägre än deras fundamenta och finansiella resultat tyder på att de borde vara värda) bättre under 2022 när energisektorn blomstrade och andra defensiva sektorer, som dagligvaror, allmännyttan och hälsovård stod sig relativt väl. Omvänt var tillväxtaktier (som är exponerade mot trender som gör att de kan växa snabbare än den bredare ekonomin – vanliga i sektorer som teknik, sällanköpsvaror och kommunikationstjänster), bland de som gick sämst 2022.

Figur 1: Ledningen skiftar från tillväxt till värde 2022

wysiwyg_image

Källa: FactSet, per 2023‑02‑02. MSCI World Growth och MSCI World Value med nettoutdelning, 2021‑12‑31 till 2022‑12‑30. Angivet i US-dollar. Indexerat till 100.

Skiftningar i ledarskap mellan stilar, sektorer och länder är vanligt på börsen, och tenderar att flöda fram och tillbaka med tiden. Fisher Investments Norden anser att den senaste växlingen i stilledarskapet är ytterligare en varning mot att bli överkoncentrerad inom en sektor, region eller stil, och en påminnelse om fördelarna med en väldiversifierad portfölj.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

En björnmarknad behöver inte sätta krokben för din investeringsstrategi

Ken Fisher har länge kallat börsen för ”den stora förnedraren” – en kraft som vill lura så många investerare som möjligt, så länge som möjligt och på så mycket pengar som möjligt. Björnmarknader kan vara en särskilt svår tid för investerare, och lockar även de mest orubbliga investerarna att göra dramatiska förändringar av strategin. På Fisher Investments Norden anser vi att investerare bör motstå denna frestelse och förbli fokuserade på sina långsiktiga finansiella mål. Det är inte lätt att hålla sig investerad genom en björnmarknad, men som framgår av figur 2 har globala aktier en genomsnittlig årlig avkastning på 8,9 procent, inklusive björnmarknader – vilket gör aktier till den tillgångsklass som har presterat bäst historiskt sett.

Figur 2: Aktier leder på lång sikt

wysiwyg_image

Källa: Global Financial Data, FactSet, per 2023‑01‑11. Angivet i dollar. Tidigare resultat utgör ingen garanti för framtida resultat.

Fisher Investments Norden vet att det kan kännas jobbigt att förbli investerad under en björnmarknad, men det kan hjälpa dig att hänga med på den starka, inledande rekyl som kommer i början av en ny tjurmarknad. Denna rekyl kommer vanligtvis när investerarna minst anar det, och kan vara viktig för din långsiktiga investeringsframgång. Man vill hänga med på så mycket av den inledande avkastningen på tjurmarknaden som möjligt, och det av goda skäl. I snitt kom nästan hälften av första årets avkastning under tjurmarknadens tre första månader. Som framgår av figur 3 är de första tre månadernas avkastning i snitt över 17 procent. Om man missar de stora tidiga avkastningarna kan det innebära en enorm alternativkostnad för portföljen.

Figur 3: Missa inte rekylen på nya tjurmarknader

wysiwyg_image

Källa: FactSet, per 2023‑01‑11. Kursavkastningsindexet MSCI World, månatligt1969‑12‑31 till 1975‑12‑31, dagligt 1976‑01‑01 till 2023‑01‑10. Angivet i dollar. Tidigare resultat utgör ingen garanti för framtida resultat.

Tjurmarknader varar längre och är starkare än björnmarknader. Långsiktig investering kräver mod, men marknaden tenderar att belöna investerare som håller på disciplinen. Fisher Investments Norden anser att investerare som följer dessa råd har bättre chans att hålla sig på rätt spår på vägen mot sina investeringsmål.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


[i] Källa: Global Financial Data, per 2023‑01‑24. Rullande 12-månaderskorrelationer mellan totalavkastningsindexen S&P 500 och US Treasury 10-Year Government Bond Yield, månatlig, 1926‑01‑31 till 2022‑12‑30. Angivet i dollar.

[ii] Källa: FactSet, per 2023‑01‑24. MSCI World, totalavkastning med nettoutdelning och guldprisavkastning (NYMEX), 2022‑03‑08 till 2022‑12‑31. Angivet i dollar.