Aktiespararna

K-Fastigheter minskar förvaltningsresultatet

Av Finwire
25 juli 20233 min lästid
Fastighetsbolaget K-Fastigheter redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 117,1 miljoner kronor (93,9), en ökning med 24,7 procent mot föregående år.

Intäkterna för projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 527,0 miljoner kronor (505,0), varav 347,4 miljoner (204,1) avsåg koncerninterna projekt.

Driftnettot uppgick till 78,1 miljoner kronor (67,4), en ökning med 15,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 33 miljoner kronor (41,3), en minskning med 20,1 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 40,5 miljoner kronor (316,4). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 39,2 miljoner kronor (125,4).

Resultatet före skatt var 105,3 miljoner kronor (476,6).

Resultatet efter skatt blev 92,3 miljoner kronor (379,6), en minskning med 75,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,23 kronor (1,71), vilket innebär en minskning med 86,5 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 26,17 kronor (25,93).

Skuldsättningsgrad var 58,9 procent (53).

K-Fastigheter byggstartade 199 lägenheter under det första halvåret (545). Företaget har totalt 1 962 lägenheter i pågående byggnation (2 009). Merparten av byggstarter under året kommer att ske i det fjärde kvartalet.

"Något nytt normalläge för branschen har ännu inte etablerats och prognoserna för antalet byggstarter tydliggör detta. Prognoserna pekar på kring 21 000 byggstarter för bostäder under 2023 men personligen tror jag det kommer hamna kring 15 000. Med vår målsättning om att byggstarta 1 000 lägenheter under 2023 ser jag att vi kommer att vara en offensiv aktör på marknaden. Behovet av nya bostäder är fortsatt stort och hyresrätter är en viktig del av bostadsmarknaden. Min tro på hyresrätten som bostadsform och det kloka i att långsiktigt äga och förvalta hyresfastigheter är orubblig", uppger vd Jacob Karlsson i en kommentar.

Han kommenterar också finansieringen.

"76 procent av räntebärande skulder relaterade till förvärvsfinansiering och färdigställda förvaltnings- och rörelsefastigheter var vid kvartalets utgång räntesäkrade med en snittränta på 3,20 procent. Räntebindningstiden uppgick till 2,9 år vilket ger oss trygghet att kunna överbrygga högre räntenivåer till dess att någon form av nytt normalläge infinner sig räntemässigt."

Dela med dig