Aktiespararna

Karolinska Development – Delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommunikén för 2015

Av Redaktionen
23 februari 201611 min lästid

Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) ? Del?rsrapport f?r fj?rde kvartalet och
bokslutskommunik?n f?r 2015

STOCKHOLM - den 23 Februari 2016. Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin del?rsrapport f?r fj?rde kvartalet och
bokslutskommunik? f?r 2015. Bolaget kommer att h?lla en telekonferens och
webbpresentation idag kl 14.30 - se ytterligare information nedan. Den fulla
rapporten ?r tillg?nglig p? bolagets hemsida

Jim Van heusden, VD, kommenterar: ?Under 2015 har vi gjort betydande framsteg
n?r det g?ller att implementera v?r nya strategi, vilken syftar till att
omvandla Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) till ett framg?ngsrikt nordiskt
riskkapitalf?retag som levererar attraktiv avkastning till v?ra aktie?gare.
Under 2015 har vi fokuserat v?r portf?lj och effektiviserat v?r egen
organisation I enlighet d?rmed. Jag serf ram emot att kunna informera om
framsteg under 2016 n?r vi bygger framtida v?rde genom nya investeringar.?

2015 ? V?sentliga h?ndelser under ?ret

-- Jim Van heusden uts?gs till VD i mars 2015

-- En ny strategi lanserades med fokus p? att omvandla Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595)
till ett ledande nordiskt riskkapitalbolag

-- Ny organisation implementerades f?r att st?dja strategin och omvandlingen
till riskkapitalbolag

-- ?ndrat deal flow-avtal med Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) g?r det
m?jligt f?r Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) att investera i mer mogna bolag och
skapa en mer balanserad nordisk-centrerad investeringsportf?lj

-- Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595)s portf?lj har stramats ?t f?r att m?jligg?ra
fokusering av resurser p? de bolag som har de b?sta m?jligheterna att
leverera attraktiv avkastning till aktie?garna

-- Implementering av en mer representativ metod f?r att rapportera verkligt
v?rde i enlighet med International Private Equitys och Venture Capitals
(IPEV) riktlinjer f?r v?rdering

-- Det investerades totalt MSEK 204 i portf?ljbolagen, varav MSEK 131 kommer
fr?n Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) och 73 miljoner kronor fr?n externa
investerare. Detta ?r i linje med Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595)s nya strategi att
attrahera tredjepartsinvesterare f?r att st?dja utvecklingen av
portf?ljbolagen. Ytterligare 70 miljoner restes fr?n ett tredjepartsyndikat
f?r de avyttrade bolagen Pharmanest, XSpray Microparticles och Athera
Biotechnologies.

-- Nuvarande finansiering inneb?r en tillr?cklig f?ruts?ttning f?r att
genomf?ra strategin och f?r att realisera det potentiella v?rdet av
portf?ljen

Q4 V?sentliga h?ndelser

-- Den r?dande besv?rliga marknadssituationen har ocks? f?tt genomslag p?
v?rderingen av v?r portf?lj och resulterat i en ej realiserad minskning av
verkligt v?rde. I linje med v?ra v?rderingsprinciper uppgick totalt
verkligt v?rde i portf?ljen till MSEK 591,7 per 31 december 2015, vilket ?r
en minskning med MSEK 130,8 under det fj?rde kvartalet. Verkligt nettov?rde
i portf?ljen var vid ?rets slut MSEK 267,7, vilket ??r en minskning med MSEK
83,3 under fj?rde kvartalet

-- Fortsatt implementering av v?r strategi inriktad p? att omvandla Karolinska
Development till ett ledande nordiskt riskkapitalbolag

-- Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) och Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB)
tillk?nnagav i december tecknandet av ett nytt icke-exklusivt deal
flow-avtal. Det nya avtalet g?r det m?jligt f?r Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) att
investera i mer mogna bolag och att ?ka sitt fokus p? att bygga en mer
balanserad investeringsportf?lj genom ett fl?de av investeringsm?jligheter
fr?n Karolinska Institutet och andra akademiska institutioner i Norden

-- I december uts?g bolaget Viktor Drvota, M.D. PhD till Chief Investment
Officer. Dr Drvota ??r en erfaren life science-investerare och kommer
n?rmast fr?n SEB Venture Capital, d?r han varit chef f?r Life Science sedan
2002. Samtidigt meddelades att Terje Kalland, M.D. PhD, bolagets vice VD
och Chief Scientific Officer kommer att g? i pension och l?mna b?da sina
uppdrag den 31 december 2015

-- Ytterligare fokusering av investeringsportf?ljen genom avyttring av
bolagets samtliga aktier i Athera Biotechnologies AB genom ett avtal med
till?ggsk?peskilling tecknats med ett konsortium lett av ?stersj?stiftelsen
och Industrifonden

Portf?ljutveckling - V?sentliga h?ndelser under fj?rde kvartalet

-- Dilaforette inledde i oktober en klinisk fas II-pr?vning med sevuparin hos
patienter med sicklecellanemi (SCD) och vaso-ocklusiva kriser. Resultaten
fr?n studien f?rv?ntas under andra halv?ret 2016

-- I oktober tecknade Promimic ett strategiskt avtal med Amendia Inc. (US)
vilket ger Amendia r?tt att utveckla Promimics HA nano Surface teknologi
f?r anv?ndning med deras patientfokuserade ryggradsimplantat

-- I oktober presenterade Aprea uppdaterade prelimin?ra data fr?n sin
p?g?ende kliniska fas Ib/II-studie av ?ggstockscancer vid ESGOs (European
Society for Gynaecological Oncology) kongress i Nice i Frankrike. De data
som presenterades tyder p? att APR-246 kan kombineras med
standardkemoterapi och att prelimin?ra effektdata indikerar att
kombinationsbehandlingen ?r aktiv i behandlingen av ?terkommande
??ggstockscancer

-- OssDsign genomf?rde en kapitalresning p? MSEK 93 i en finansiering ledd av
de nya investerarna SEB Venture Capital och Fouriertransform, med fortsatta
investering fr?n Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595). Medlen kommer att anv?ndas f?r
marknadsexpansion av OssDsigns produktlinje med unik kraniofaciala
implantat

H?ndelser efter periodens utg?ng

-- I januari meddelade Akinion Pharmaceuticals AB utn?mningen av Dr Richard
Jones som verkst?llande direkt?r. Dr Jones tj?nstgjorde nyligen p? Novartis
och GSK som VP, Global Haematology Medicines Commercialization Leader

-- I januari meddelade Promimic att dess strategiska partner Sistema de
Implante Nacional (SIN) hade inlett lanseringen av det f?rsta
tandimplantatet belagt med Promimics yta HA nano Surface. Implantatet
lanserades p? CIOSP (Sao Paolo International Dental Meeting), v?rldens n?st
st?rsta tandv?rdsm?ssa

-- I februari tecknade Dilaforette ett avtal med Arabian Gulf University om
att st?dja bolagets p?g?ende fas II-studie med Sevuparin i patienter med
SCD

Finansiell uppdatering

-- Investeringar i portf?ljbolagen under det fj?rde kvartalet uppgick till
MSEK 15,7 (MSEK 27,5 fj?rde kvartalet 2014). Totalt investerades MSEK 130,8
i portf?ljbolag under 2015 (MSEK 92,6 under 2014)

-- Nettof?rlusten uppgick till MSEK -121,6 under det fj?rde kvartalet (MSEK
-46,8 under fj?rde kvartalet 2014)

-- Likvida medel och kortsiktiga placeringar minskade med MSEK 31,2 miljoner
under fj?rde kvartalet och uppgick till MSEK 297,2 per 31 december 2015.
Per 31 december 2014 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar
till MSEK 141,3

-- Den r?dande besv?rliga marknadssituationen har ocks? f?tt genomslag p?
v?rderingen av v?r portf?lj och resulterat i en ej realiserad minskning av
verkligt v?rde. I linje med v?ra v?rderingsprinciper uppgick totalt
verkligt v?rde i portf?ljen till MSEK 591,7 per 31 december 2015, vilket ?r
en minskning med MSEK 130,8 under det fj?rde kvartalet. Verkligt nettov?rde
i portf?ljen var vid ?rets slut MSEK 267,7, vilket ?r en minskning med MSEK
83,3 under fj?rde kvartalet.

-- Ny organisation f?rv?ntas reducera de operationella kostnaderna 2016 med i
storleksordningen 30%

Telekonferens och webbpresentation

V?nligen ring in p? n?got av f?ljande telefonnummer n?gra minuter f?re
telefonkonferensens start:

-- Fr?n Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
-- Fr?n USA: +1 855 753 22 30
-- Fr?n Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt n?s fr?n:
http://edge.media-server.com/m/p/3p7pt5hb (http://edge.media-server.com/m/p/3p7pt5hb)

Presentat?r: Jim Van heusden, VD.

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:
Jim Van heusden, VD, Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com (mailto:jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com)

Christian Tange, finansdirekt?r, Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com (mailto:christian.tange@karolinskadevelopment.com)

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk (mailto:KDev@citigatedr.co.uk)

TILL REDAKT?RERNA

Om Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) AB
Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) AB ?r ett investmentbolag som fokuserar p? att
identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillv?xt av
bolag som utvecklar sina tillg?ngar till nya produkter som g?r skillnad i
patienters liv och ger en attraktiv avkastning p? investerat kapital.

Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595) har tillg?ng till medicinsk forskning i v?rldsklass fr?n
Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner
i Norden. Bolagets m?ls?ttning ?r att bygga nya bolag runt ledande forskare
inom respektive vetenskapsomr?de med st?d fr?n erfarna ledningsgrupper och
r?dgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som
?r specialiserade inom sektorn f?r att ge st?rst m?jlighet till framg?ng.

Karolinska Development (https://old.aktiespararna.se/popin/196595)s portf?lj best?r av 12 bolag inriktade mot innovativa
behandlingar f?r livshotande och funktionsneds?ttande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team best?ende av professionella investerare med l?ng
erfarenhet inom riskkapital, erfarna f?retagsbyggare och entrepren?rer, med
tillg?ng till ett starkt globalt n?tverk.

Dela med dig