Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-08

Kassaflödesanalys för nybörjare

wysiwyg_image

Alla börsnoterade företag skapar en kassaflödesanalys som en del av sin ekonomiska rapportering, men vad säger den egentligen? Och hur kan du använda denna information i dina investeringar?

KASSAFLÖDESANALYSEN kan förklaras som en specifikation av företagets betalningsströmmar uppdelat i tre olika sektorer. Om du läser en årsredovisning kommer du därför att finna tre olika typer av kassaflöde; kassaflöde från den löpande verksamheten,
kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten. För att analysera ett företag ur kassaflödessynpunkt är det viktigt att vi förstår vart och ett av dessa och vad som påverkar dem. Om vi kan förstå dessa tre element av kassaflödesanalysen kan vi också förstå mer avancerade aspekter kring företaget. Saker som kanske inte kan utläsas ur resultat- och balansräkningen, så som lagernivåer, underhållskostnader, kostnader för forskning och utveckling kostnad för räntor, skatter med mera.

Raka puckar

ATT KUNNA GÖRA en kassaflödesanalys kan således hjälpa dig som investerare att se de kapitalflöden som rör sig inom företaget och företagets förmåga överleva och därmed även dess förmåga att skuldsätta sig. Denna information kan i sin tur fungera som ett sätt att värdera företag.

DET KASSAFLÖDESANALYSEN visar är dels vilka kontanta medel verksamheten tjänat in, men också hur dessa medel tillförts, det vill säga om de till exempel kommer från försäljning av företagets produkter eller dess anläggningstillgångar. Den talar också om vart kontanta medel kommer ifrån; externt, långivare eller ägare. Du kan utläsa om företaget behöver ta upp lån för att betala utdelning, samt visar förändringen i likvida medel uppdelat på sektorerna nedan. Kassaflödesanalys kan anses vara mer objektiv än en resultaträkning eftersom de olika posterna inte är öppna för samma typ av tolkning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten: Hit räknas pengar som kom in i företaget eller som förlorades på grund av företagets interna affärsverksamhet. Det inkluderar kontant intjäning plus förändring i sysselsatt kapital. Denna siffra måste under ett längre perspektiv vara positiv annars riskerar företaget att bli insolvent, det vill säga inte längre kan betala sina skulder. Kassaflödet från den löpande verksamheten är ett mått på den framtida utdelningskapaciteten.

Kassaflöde från investeringsverksamheten: Denna del av kassaflödet visar pengar som används till eller härstammar från försäljning eller köp av långlivade tillgångar eller pengar som satsats på "captial expenditure" (investeringar, företagsköp, långlivade tillgångar) såsom förvärv eller försäljning av maskiner, fastigheter och/eller värdepapper. Det gör att vi får skillnad mellan ingående och utgående balans med hänsyn till avskrivningar, nedskrivningar, uppskrivningar samt realisationsvinster och förluster. För att räkna ut nettoinvesteringar använder man sig av poster i Resultaträkningen och Balansräkningen. Det blir nettoinvesteringar (inköpen minus försäljningar) eller nettoförsäljningarna (då försäljningarna och inköpen) sker genom att man utgår från resultaträkningen och balansräkningen vid årets början och slut och rekonstruerar respektive konto i sammandrag.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Här visas pengar som antingen kommit in eller försvunnit genom ökad skuldsättning, alternativt försäljning av värdepapper, betalda utdelningar, återköp av aktier eller avbetalningar på skulder.

TILLSAMMANS BLIR DET dessa tre nettokassaflöden som avgör hur mycket pengar företaget har vid slutet av året. Viktigt är också att titta på företagets löpande kassa.

 

 

 

 

wysiwyg_image

Ingen komplett bild

KASSAFLÖDESANALYSEN I SIG själv säger kanske inte så mycket för en investerare som bara har årsredovisningen framför sig, men med hjälp av en metod som kallas fritt kassaflöde kan även de som är nybörjare använda sig av siffrorna på ett begripligt sätt. Själva definitionen av fritt kassaflöde kan räknas ut på olika sätt men vi håller oss till den enklaste. Om man vill kan man lägga in egna variabler i uträkningen.

Fritt kassaflöde = Kassaflöde från den löpande verksamheten - Kassaflöde från investeringsverksamheten

DE SOM ARGUMENTERAR för att använda sig av fritt kassaflöde som analysmetod hävdar att man kan bortse från finansieringsverksamheten, eftersom den mestadels består av aspekter som är positiva för aktieägarna som exempelvis utdelningar, återköp av aktier eller avbetalning av skulder.

Gissningar är tillåtna

DET FINNS EN SPECIALGREN inom kassaflödesanalys som kallas för Discounted Cash Flow, DCF. På svenska blir detta diskonterat kassaflöde eller nuvärdesmetod för kassaflödesanalys. Metoden går i korthet ut på att man räknar ut ett pris på de förväntade framtida kassaflödena från en aktie. Man förvandlar framtida intäkter och uppskattar på så sätt ett nuvärde. Dels uppskattas det kapital som behöver betalas ut samt det kapital du beräknas få tillbaka och tidsramen för hur lång tid detta kan ta. Varje kontant transaktion måste därefter räknas om, genom att subtrahera alternativkostnaden för kapitalet från nu till det ögonblick då du kommer att få betala eller mottaga kapital. DCF modellen tar hänsyn till två mycket viktiga saker, riskpremie och tidsvärdet av pengar.

Manipulation är möjligt

KASSAFLÖDESANALYS ÄR kraftfullt, men det är som så många andra analyser inte vattentät. Ett vanligt sätt för ett företag att manipulera sitt kassaflöde är genom att betala sina räkningar sent, vilket leder till en förbättrad ställning temporärt. Alternativt att man låter företaget få negativ balans på sina konton vid betalning. Ett annat sätt är att sälja fakturor till tredje part och få in kontanta medel med en gång. Det är sant att tiden mellan det att tjänsten utförs och man får betalt är kortare, men samtidigt erhåller företaget också mindre betalt eftersom bolaget som köper kundfodringarna inte betalar fullpris för dem. Detta är vanligt när företag har akuta likviditetsproblem. En annan sak man ska se upp med är pengar från icke kärnverksamhet, det kan vara till exempel från handel med derivat och liknande, då denna är beroende av marknaden och svårare för bolaget att förutse förväntad avkastning för bland annat.

VISSA FÖRETAG är mer generösa när det kommer till information om kassaflödet än andra. Många företag har denna information tydligt rapporterad i sin årsredovisning, andra har det inte. Vissa företag har även en mycket omfattande historik där man kan följa företagets kassaflöde över decennier, ett exempel på detta är AB Volvo som redovisar kassaflöden för 10 år bakåt i tiden. Att redovisa kassaflöde för så lång tid är varken krav eller speciellt vanligt. Många väljer därför helt enkelt att låta bli.

Mätning av kassaflöde

DET FINNS TVÅ olika sätt att mäta kassaflöde. Antingen kan man göra det som en procent av aktiens värde på samma sätt som man gör med utdelningar, alltså till exempel om man har ett fritt kassaflöde på 8 kronor och ett aktiepris på 100 blir fritt kassaflöde per aktie en procentsats av 8 procent. Du kan också få det till en multipel. Hur många gånger kassaflödet är aktiepriset? I detta fall 100/8 alltså 12,5.

LIKT SÅ MYCKET annat i finansvärlden är kassaflödesanalyser inte helt okomplicerade. Investeraren måste även förstå vilket beroende företaget har till kapitalmarknaderna, det vill säga tillgång till nya pengar utifrån, genom till exempel lån eller nyemissioner, och till vilken grad de bygger verksamheten på pengar från rörelsen. Kassaflödesanalysen kan ge en ny vinkel relativt P/E-tal eller andra resultaträkningsbaserade nyckeltal. Det betyder inte att det är det enda man behöver kolla på, det finns mängder av möjligheter i företag med negativt kassaflöde, det är snarare en viktig bit i pusslet. Var noga här, så slipper du lägga dina pengar i ett företag som faller offer för likviditetsbrist. Som Peter Lynch sa, den som vänder på flest stenar, vinner spelet.

Artikelförfattare
André Heggli & Emil Lärke Bredung