Aktiespararna

"Kommer inte nå mål – på grund av marknadsläge"

Av Nyhetsbyrån Direkt
28 november 20174 min lästid

Tobin Properties kommer inte nå tillväxtmålen om en försäljningsvolym om 2 miljarder kronor och 500 byggstartade bostäder under 2017, som sattes i samband med börsnoteringen hösten 2016.

Anledningen är bland annat det rådande marknadsläget.

Det framgår av delårsrapporten.

Tobins utveckling under det tredje kvartalet präglades av det avvaktande marknadsläget för nyproducerade bostäder i Stockholm, vilket bolaget aviserade i början av oktober.

"Vår syn på efterfrågan har inte förändrats därefter", säger vd Erik Karlin i delårsrapporten.

Som Tobin kommenterade i oktober sålde bolaget 22 lägenheter på bindande avtal under det tredje kvartalet, vilket var en viss ökning jämfört med samma period förra året. Försäljningsvärdet sjönk dock något då de lägenheter som sålts var mindre till ytan. Därutöver hade Tobin under kvartalet ingen inplanerad säljstart. Bolaget har under kvartalet också slutfört, och därmed fasat ut, fyra projekt ur projektportföljen vilket har reducerat nyckeltalet andel sålda lägenheter i pågående produktion.

Resultatet efter skatt landade på 2,2 miljoner kronor under tredje kvartalet, och påverkades negativt av en kostnadsökning i samma projekt som även belastade resultatet för första kvartalet 2017. Detta projekt är nu färdigställt och inflyttat. Kvartalet påverkades även av säsongseffekt med lägre produktionstakt under juli månad.

"I det avvaktande marknadsläget har vi valt att agera snabbt för att vara väl positionerade om en mer avmattad efterfrågan skulle bestå. Efter kvartalets utgång beslutade vi att inte tillträda projektet Fjärdingen i Uppsala. Säljaren, Region Uppsala, avser att inte betala tillbaka handpenningen om 22 miljoner kronor men vi jobbar på en lösning för att minimera resultatpåverkan i vårt fjärde kvartal", säger Erik Karlin.

Bolaget har också beslutat att tills vidare hyra ut och förvalta de befintliga fastigheterna i projektet Örtagården i Uppsala, som hade planerad byggstart i det fjärde kvartalet 2017.

"Kopplat till senarelagda projektstarter och ökat fokus på genomförandeorganisationen så har vi genomfört vissa organisatoriska effektiviseringar, både i form av uppsägningar och rekryteringar", säger vd.

Tobins soliditet vid kvartalsskiftet uppgick till 36,3 procent och likviditet var 203 miljoner kronor, varav 62,7 miljoner är tillgängligt och 140 miljoner är på spärrkonton (i huvudsak de medel som var avsedda för tillträdet i Fjärdingen).

"Ålderskurvan på vår projektportfölj innebär att vi under slutet av 2018 och 2019 kommer att färdigställa ett antal påbörjade, och i hög utsträckning redan sålda projekt. Det bör leda till starkt kassaflöde och väsentligt stärka vår balansräkning. Då cirka 70 procent av våra idag pågående projekt redan är sålda på kontrakt känner vi oss också trygga med lönsamheten i dessa projektet, även i en fortsatt svag marknad", säger vd.

Vad gäller framtida finansiering har Tobin förhållandevis begränsade åtaganden under 2018.

"I en mer nervös finansieringsmarknad så är vi därför bekväma med vår projektportfölj som innehåller förvaltningsfastigheter, markanvisningar eller joint-venture projekt med attraktiva ingångsvärden. Vid dagens aktiekurs så blir den omräknade förvärvskostnaden för våra byggrätter väsentligt lägre än aktuellt marknadspris på dessa byggrätter, även beaktat att dessa justerats ned ordentligt den senaste tiden", heter det.

En stärkt finansiell ställning skulle dock öka Tobins framtida handlingsutrymme och bolaget har därför initierat ett flertal diskussioner som bland annat innefattar avyttringar av orealiserade värden i projektportföljen eller andra åtgärder av strukturell karaktär för att säkerställa god framtida likviditet.

Dela med dig