Aktiespararna

Köpläge - om du vågar ta risk och är långsiktig

Av Cristofer Andersson
7 september 20237 min lästid
Cristofer Andersson är analytiker på Aktiespararna. .
Byggbolaget har haft det tufft på börsen och aktien är ned cirka 24,9 % sedan årsskiftet. Senast bolagets P/E-tal var på de här nivåerna var under finanskrisen 2008. För den som är riskvillig och långsiktig kan det vara läge att börja bygga en position nu - men för er andra är det bättre att stå vid sidlinjen.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Under det första halvåret minskade koncernens nettoomsättning med 3,2 % och uppgick till 28 446 mkr (29 402). Under samma period minskade rörelseresultatet från tidigare 895 mkr till 534 mkr, motsvarande en procentuell minskning om 40,3 %, och gällande rörelsemarginalen minskade den med 1,1 procentenheter, från tidigare 3 % till 1,9 %. Resultat per aktie nådde 1,14 kr, vilket är en markant nedgång jämfört med H1 2022, då densamma var 2,4 kr.

Ovan siffror är dock något missvisande, men allt annat än irrelevanta. Den 30 juni kom domen i skiljemålet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield gällande entreprenaden Mall of Scandinavia (MoS), där domen föll till förstnämndas favör. Beslutet ledde till att Peab fick göra en omvänd vinstvarning efter att resultatet till stor del skulle komma påverkas positivt. Med utfallet från domstolen inberäknat blir siffrorna likt nedan. Det ska dock adderas att Svea hovrätt, sedan den 10 augusti, har beviljat inhibition för Unibail Rodamco Westfield, med vilket menas den tidigare domen tills vidare inte kommer verkställas.


Nyckeltal
Peab
Nettoomsättning 28 446 (29 402)
Rörelseresultat 934 mkr (895)
Rörelsemarginal 3,3 % (3)
Resultat efter skatt 956 mkr (707)
Resultat per aktie 3,32 kr (2,4)
Kassaflöde före finansiering -3 229 mkr (-1 863)

Två av fyra verksamhetsben ökade omsättningen

Peab delar upp sin verksamhet i fyra ben. Två av dessa är Bygg samt Anläggning, som under det första halvåret ökade sina respektive nettoomsättningar med 4 % samt 3 %. Dock minskade såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen, exklusive MoS, inom Bygg med 10 % respektive 0,3 procentenheter för att uppgå till 2 % (2,3). Segmentet Anläggning ökade däremot sitt rörelseresultat med 4,9 %, som därmed uppgick till 211 mkr (201) med en oförändrad rörelsemarginal om 2,9 %.

Beträffande övriga två delar, Industri samt Projektutveckling, minskade omsättningen med 6 % respektive 23 %. Vidare minskade de båda segmentens rörelseresultat och gällande den viktiga rörelsemarginalen i respektive segment uppgick Industris sådana till -1,3 % (-0,6), medan densamma för Projektutveckling uppgick till 6,5 % (11,2). 

I rapporten framkommer det tydligt att det är det Projektutveckling som är Peabs svartaste får under H1 2023 – det får som för bara ett par år sedan var helvitt, då det gynnades av de låga och under en viss tid negativa räntorna. Jesper Göransson, anställd inom Peab sedan 1996 och vd sedan 2013, skriver att det är en svag efterfrågan på bostäder i hela Norden. ”Få sålda bostäder och mycket låg igångsättning av egenutvecklade bostadsprojekt bidrog till det lägre rörelseresultatet.” Orden ges mer substans när siffrorna studeras. Under det första halvåret var verksamhetens igångsatta, egenutvecklade bostäder 483 (1 552) stycken och gällande antalet sålda bostäder uppgick de till 451 (1 245) stycken.

Marknad och framtidsutsikter

Att det råder återhållsamhet och avvaktande från kunder är något som alla bygg- och entreprenadsbolag har kommunicerat. Detta syns även i Peabs rapport och på orderingången, som under 2023 års första sex månader minskade till 23,5 mdkr (29,7). Främst är det den minskade efterfrågan inom bostäder som drar ned siffran, men faktum är att orderingången för samtliga affärsområden minskar.

Inte ser det heller ut att bli bättre under de kommande sex månaderna. Göransson hänvisar till externa bedömare, vilka bedömer att marknadsutsikterna inom bygg och anläggning i Norden, med undantag för Norge, pekar nedåt. Emellertid bedömer Göransson att det inom områden som offentligt husbyggande, anläggning och investeringar kopplade till grön omställning bör vara en mer stabil efterfrågan.

Fokus framgent är att hantera kvarvarande kostnadsökningar efter Rysslands invasion av Ukraina, det vill säga kostnadsfokus, samt att vara aktsamma och noggrant kalkylerande när koncernen bedömer orders. ”… är det viktigt att vi tar oss an projekt där prissättning och risk balanserar”, betonar Göransson.

Peab står och faller med bostadsmarknaden

För Peab, som är en stor aktör inom projektutveckling och bostadsbyggande, betyder den svala bostadsmarknaden att koncernen har svårt att parera och kompensera med andra typer av projekt. Förvisso har Peab en väldimensionerad byggrättsportfölj, men efterfrågan är icke desto mindre låg. När den vänder tvister de lärda, men fram tills att vi kan se att räntorna tycks toppa och att visibiliteten ökar kommer Peabs aktie mer handlas likt ett derivat av makro, än av mikro.

Genom att få bostäder säljs betyder det att mycket kapital binds upp. Adderar vi dessutom den växande skulden, som per sista juni och enligt IFRS uppgick till 19 743 mkr (15 869), och den sjunkande soliditeten blir utsikterna inte ljusare. Beträffande soliditeten har den kontinuerligt minskat sedan 2019 års nivå om 31,7 % för att per sista juni uppgå till 25,9 %.

Aktien har tagit mycket stryk under årets första sex månader och absolut finns mycket negativt redan inprisat, men av erfarenhet vet vi att marknaden sällan är effektiv. Till en kurs om 44,42 kr handlas Peab till P/E 5,3 och EV/EBIT 10,9. Senast P/E-talet var så lågt var vid finanskrisen 2008, men nuvarande kris är av en annan karaktär. Då minskade såväl inflation som räntor, medan fallet nu är det omvända. Addera till detta att många svenskars bolån löper ut under hösten, där nya räntor kommer sättas - hur höga klarar Svensson av?

Risken bedöms vara fortsatt hög och riskaverta investerare gör klokt i att stå vid sidlinjen. För de som har en mer långsiktig placeringshorisont samt är mer riskbenägna bedömer vi nuvarande kurser vara attraktiva att påbörja byggandet av en position. Risken att det blir värre innan det blir bättre finns dock där. 

LÄS MER: Analys: Köp aktien - nu på samma nivå som vid börsnoteringen

LÄS MER: Sanningen bakom Nilars krasch på börsen

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Dela med dig