Aktiespararna

Lägre värdering och geografisk positionering talar för Nordnet

Av Cristofer Andersson
3 augusti 20236 min lästid
Från vänster: Vd för Nordnet Lars-Åke Norling och vd för Avanza, Rikard Josefson (Har meddelat att han slutar 2024).  .
Kampen mellan Sveriges två största nätmäklare fortsätter. Under flera år har Avanza haft ett försprång relativt Nordnet, men sedan sin främsta konkurrents återkomst som noterat bolag har avståndet kraftigt minskat. Nu har båda bankerna presenterat sina halvårsrapporter och således finner vi det intressant att se hur utvecklingen fortgår – vilken bank har presterat bäst och vilken bedöms bäst positionerad för kommande år? 

Aktiespararnas analytiker Cristofer Andersson har gått igenom nätmäklarna Avanza och Nordnets siffror - och kommit fram till att Nordnet är favoriten.

Dock råder det långt ifrån fyndläge i aktien.

Både Avanza och Nordnet såg stigande såväl rörelseintäkter som rörelseresultat. Vidare steg rörelsemarginalerna jämfört med 2022 års andra kvartal, men ställd mot 2023 års första kvartal var det en liten likväl närvarande minskning. Vad som framför allt stärkte bolagens intäkter var de ökande räntenettona, framför allt driva av högre marknadsräntor, men, som hos Nordnet, ökad utlåning. Avanzas ökade med 239 %, medan Nordnets ökade med 164 %.

Något som skiljde de båda nätmäklarna åt var rörelsekostnaderna, som hos Avanza ökade med 6 % relativt andra kvartalet 2022, men som hos Nordnet minskade med 21 %. Anledningen till Avanzas ökande kostnader är att antalet anställda ökat samt att lönekostnaderna ökat, högst sannolikt till följd av inflationen.

Vad som sticker ut är de respektive nätmäklarnas resultat. Avanza ökade sitt till 472 miljoner kronor, motsvarande en procentuell ökning om 60 % jämfört samma period motsvarande år. Detta är dock lägre jämfört med första kvartalets 501 miljoner kronor. Hos Nordnet ökade detsamma till 596,4 miljoner kronor, en ökning om 152 % relativt 2022 års andra kvartals 236,8 miljoner kronor. Ävenledes detta var under det första kvartalet, då resultatet uppgick till 651,3 miljoner kronor.


Kundanskaffning och nettoinflöden

Det som driver nätmäklarna framåt är en expanderande kundbas och med det stigande nettoinflöden. Både Avanza och Nordnet såg en fortsatt tillströmning av kunder under det andra kvartalet. Förstnämnda fick 24 000 nya, medan sistnämnda fick 35 400 nya kunder.

Beträffande nettosparande från kunder hos Avanza uppgick nämnda till 16,1 (8,4) miljarder kronor, medan det hos Nordnet uppgick till 7 miljarder kronor, ned från 2022 års andra kvartals 8,3 miljarder kronor men på samma nivå som under 2023 års första kvartal.

Beroende på vilket tidsperspektiv som appliceras ändras den bild som framträder. Båda nätmäklarna ökar antalet kunder YoY, men om H1 2022 ställs mot H1 2023 är det lägre tillväxtsiffror för Avanza (-18 %), men ökande för Nordnet (9 %). Samma är gällande med nettoinflöden, där Avanza (33 %) såg ökande sådana, men Nordnet (-53 %) minskande sådana när H1 2022 ställs mot H1 2023.

Derivat av börsen

Såväl Nordnet som Avanza är ett derivat av börsen och hur den utvecklas. Vid goda tider tenderar antalet kunder och nettoinflödena öka, medan de i mindre bra tider tenderar att minska. I takt med att båda bankerna vuxit har också räntenettot kommit att spela en allt viktigare roll, vilket under 2023 har agerat som en sorts krockkudde när övriga intäkter, från framför allt från courtage-, valuta- och övriga transaktionsavgifter, minskat.

Vidare gynnas nätmärklarna av volatilitet, då det betyder en ökad transaktionsnivå och därmed courtageintäkter. Detta är en regel, men den kommer inte utan det obligatoriska undantagandet. Det senaste året har nämnda varit inflation och räntor, vilket har påverkat individers förmåga att spara och det kan förklara varför det syns tudelade siffror gällande kundanskaffning och nettosparande.

Jämt kvartal

Både Avanza och Nordnet levererar ett bra kvartal och att utse en tydlig vinnare är svårt. Det är solida siffror som presenteras och givet att inflationen och ränteläget inte, för dem negativt, ändras från de prognoser som föreligger torde den goda utvecklingen fortsätta.

Nordnet bedöms dock ha ett starkare momentum, inte minst då Avanzas plattform har haft många tekniska problem den senaste tiden, problem som skadar såväl förtroende som anseende. Dessutom har banken tappar flera framstående och viktiga nyckelpersoner, däribland sparekonomen Nicklas Andersson, vilket väcker frågor. Beträffande de tekniska problemen har vd kommunicerat vad som felats när sajten har legat nere, men frågan om banken kommer behöva investera mer, det vill säga öka sitt capex, i sin backlog är ändå adekvat att ställa.

I och med sin geografiska exponering i hela Norden har Nordnet en stor potentiell kundgrupp givet att nätmäklaren kan locka dem till sig. Detta har inte Avanza, som enbart är verksamma i Sverige. Emellertid har de år för år befäst sin marknadsposition, men vi bedömer att det kommer bli svårare för banken att fortsätta ha en hög kundtillväxt de kommande åren, givet den mer mättade marknaden i Sverige. Således kommer marginalerna spela en än viktigare roll.

Framtid och värdering

Båda bankerna har liknande marginaler, men Nordnet handlas till en lägre värdering och givet potentialen i den geografiska positioneringen bedömer vi att de är bäst positionerade inför 2023 års andra halvår. Det ska dock adderas att det inte rör sig om något fyndläge. Absolut är P/E 17,5 och EV/EBIT 14,4 (kurs 151,70kr/aktie) lägre än snittet för de senaste tre, fem och sju åren, likväl är det inte att betrakta som billigt, framför allt inte om banken inte kan leva upp till sina mål. Den långsiktiga och något riskvilliga investeraren som söker exponering mot nätmäklare bör titta närmare på Nordnet, men något fyndläge är det inte.

Dela med dig