Aktiespararna

Oerhört starkt från Investor - en bra grundbult i portföljen

Av Cristofer Andersson
20 januari 20235 min lästid
Wallenberg, Forsell - Investor.
Under en rapporttät fredagsmorgon, med bland annat rapporter från Sandvik och Ericsson, var även investmentbolaget Investor en av de som öppnade sina räkenskapsböcker. Bolaget omnämns ofta som en del av den grund varje småsparare ska ha i sin portfölj och med beakatande att 2022 var det sämsta året sedan finanskrisen var det nu upp till bevis för familjen Wallenberg och VD, Johan Forsell.
  • Investor presenterade starka resultat med 16% avkastning i det fjärde kvartalet, överträffade jämförelseindex.
  • Trots en minskning i resultat efter skatt (EBIT), föreslår de en höjd utdelning på 4,4 kronor per aktie.
  • Investor visar sig vara en stabil och kvalitativ aktör på marknaden under svåra ekonomiska förhållanden, och deras resultat stärker deras rykte som en grundsten i investerarnas portföljer.

För det fjärde och sista kvartalet för räkenskapsåret 2022 redovisar Investor en totalavkastning om 16 procent, vilket är fem procentenheter bättre än jämförelseindex, SIXRX. I investmentbolag är det intressanta och viktiga hur innehaven i portföljen utvecklas, det vill säga substansen. Nämnda ökade sin tillväxt med sju procent mellan den första oktober och sista december och mätt i substansvärde per aktie, inklusive erlagt utdelning, var det 220 kronor vid periodens utgång.

Beträffande resultatet efter skatt – EBIT – uppgick det till 51 567 miljoner kronor, vilket är 36,4 procent lägre än vid utgången av 2021, då resultatet slutade på 81 091 miljoner kronor. Mätt per aktie motsvarade årets sista kvartals resultat 16,82 kronor, vilket även det är under förra årets 26,47 kronor.

Oavsett om det är en renodlat bolag eller ett investmentbolag är skuldsituationen alltid viktigt att följa, vilket verkligen blivit allt fler investerare och småsparare uppmärksammat under 2022. Investor har en stabil finansiell ställning med en nettoskuldsättningsgrad om 1,5 procent per den 31 december. Detta är 0,4 procentenheter lägre än vid utgången av 2021, då den var 1,9 procent.

Bruttokassan uppgick till 28 533 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investors skuldportfölj uppgick till 11,8 år per den 31 december 2022.

Helår och utdelningsförlag

Även under helåret 2022 hade Investor en bättre totalavkastning. Medan SIXRX minskade med 23 procent minskade Investor med femton procent, vilket är inget annat än ett styrkebesked. Styrkebesked är även förslaget om höjd utdelning, från tidigare 4 kronor per aktie till 4,4 kronor per aktie. Höjningen motsvarar en procentuell ökning om 10 procent, vilket är cirka 1,5 procentenheter över tioårssnittet om 8,56 procents höjning.

Vad som gör utdelningsförslaget möjligt är det starka kassaflödet om 4 404 miljoner kronor, som under 2022 nådde rekord.

Utdelningsförslaget symboliserar inte minst styrka och ett bevis på att ledningen har utfört ett hårt och bra jobb under 2022. Via sund investeringsfilosofi, kostnadskontroll, låg skuldsättning med bra låneavtal et cetera står Investor starkt medan detsamma inte gäller alla andra bolag på Stockholmsbörsen.

Innehaven under det fjärde kvartalet stod de noterade bolagen, dit bland annat det idag rapporterade Ericsson tillhör, för en totalavkastning om 12 procent, medan de onoterade innehaven tillsammans med värdeförändringen på investeringar i EQT stod för de resterande fyra procentenheterna av kvartalets totalavkastning.

Under 2022 års första tre kvartal hade Mölnlycke stora utmaningar, men till glädje för familjen Wallenberg och övriga aktieägare fanns tecken i dagens rapport att det har börjat vända till det bättre. Under det fjärde kvartalet ökade den organiska omsättningstillväxten med nio procent, dock med en minskad EBITA-marginal om tre procentenheter. Orsaken till sistnämnda negativt påverkad av en omorganisation av strukturen inom Customer Care och produktionsstörningar i Wound Cares amerikanska fabrik.

Det var dock inte alla onoterade innehav som utvecklades positivt under kvartalet. Patricia Industries uppnådde en totalavkastning om minus fyra procent, främst driven av multipelkontraktion samt valutaeffekter.

"Osäkerheten är stor"

Utsikter Som VD för Investor, med innehav såsom Ericsson, SEB, Astra Zeneca, ABB och Atlas Copco, har Forsell en bred och även djup insikt i hur Sveriges och världens ekonomier utvecklas. Forsell är ödmjuk och konstaterar att mycket av det vi upplevde under 2022 också kommer vara centrala och därmed påverka hela 2023. ”Osäkerheten är stor, men Investor och våra företag är väl förberedda för att hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som vi har framför oss. Oavsett marknadsläge gynnas våra företag av att de är branschledare med god lönsamhet och exponering mot långsiktga [sic!] tillväxtsegment.”

Reflektioner

Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som man får se vem som har badat naken. Utlåtandet kan te sig något opassande och mindre lämpligt i en text likt denna, men inget kunde vara mer fel. Det är nu, när det verkligen råder kaos i världens ekonomier och på världens börser, som bolag sätts på sitt yttersta prov. Vilka är kvalitativa och vilka är inte det? Ett bolag har i alla fall bevisat vilken falang det tillhör. Investor har gång på gång visat att de är ett kvalitativt bolag som inte bara överlever under svåra tider, utan även växer och därmed blir starkare. Det finns en anledning att bolaget alltid nämns som förslag som grundbult i investerares portföljer. Hatten av för Wallenberg, Forsell och övriga anställda!

InvestorAktieanalyser

Dela med dig