Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

"Bör uppfattas som positivt - pressade aktien lär stiga"

wysiwyg_image

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett halverat förvaltningsresultat i tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

”Det är ingen hemlighet att våra innehav i noterade tillgångar har minskat i värde. Det är inte heller okänt att hela marknaden oroar sig för högre bygg- och finansieringskostnader vilket i sin tur påverkar värden på vår byggrätts- och projektverksamhet”, skriver Ilija Batljan i vd-ordet.

I den inledande handeln är aktien upp cirka 5%. 
 

Aktiespararnas analytiker Robert Andersson kommenterar SBB:s kvartalsrapport så här:

"SBB har under lång tid erhållit kritik från marknaden för ologisk redovisning. Bolaget verkar ha tagit till sig kritiken och gör under kvartalet logiska förändringar när bolaget på sista raden vänder till förlust, men den underliggande verksamheten utvecklas starkt."

Han fortsätter:

"Till att börja med gör SBB betydande nedskrivningar av fastighetsbeståndet, att detta har varit något övervärderat med tanke på det nya ränteläget har varit uppenbart. Inför kvartalet har bolaget externvärderat hela beståndet och har då funnit lägre värderingar, en aktion som undertecknad tror kommer stärka marknadens förtroende för bolaget."

"Därefter gör SBB en nedskrivning av innehavet i JM. Även detta har varit efterfrågat från många aktörer på marknaden då JM:s aktiekurs har fallit med 60% sedan årsskiftet."

Robert Andersson igen:

"Sett till den underliggande verksamheten så utvecklas verksamheten väl. Förvaltningsresultatet uppgick till 1735 (2066) men inkluderar förtidslösen om lån på -1512 (-324). Beaktat detta så stiger förvaltningsresultatet starkt, trots de ökade räntekostnaderna som marknaden oroat sig för. Att VD dessutom både uppger att utdelningen kommer bibehållas samt att obligationsfinanseringen kommer kunna lösas utan att rulla obligationerna vid förfall bör uppfattas som positivt av marknaden och den pressade aktien lär stiga på rapporten."

Rapporten i siffror

Vad det gäller själva siffrorna, så uppgick hyresintäkterna till 1 888 miljoner kronor (1 459), en ökning med 29,4 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 1 333 miljoner kronor (1 088), en ökning med 22,5 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet uppgick till 397 miljoner kronor (873), en minskning med 54,5 procent mot föregående år. Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -2 507 miljoner kronor (4 578). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 630 miljoner kronor (115).

Ilija Batljan räknar med att kunna behålla utdelningen trots de stigande räntorna, enligt vd-ordet.

”Samtidigt bäddar leveransen från kärnaffären för uthålligheten att leverera minst oförändrad utdelning till våra cirka 350 000 aktieägare", säger han.

Resultatet före skatt var -2 566 miljoner kronor (5 687).

Resultatet efter skatt blev -2 081 miljoner kronor (4 003).

Resultat per aktie hamnade på -1,53 kronor (2,63).

Vd: "Av genomförda försäljningar återstår 2 miljarder att betalas ut"

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 884 miljoner kronor (608) i tredje kvartalet.

"Vi har varit tydliga med att vi ska genomföra försäljningar för att stärka vår balansräkning. Av genomförda försäljningar återstår cirka 2 miljarder kronor att betalas ut. Utöver detta har vi avtalat om ytterligare försäljningar för cirka 0,8 miljarder kronor som kommer att betalas ut under fjärde kvartalet samt annonserat avsiktsförklaring för cirka 9 miljarder kronor. Vi förväntas att under fjärde kvartalet realisera JV-andelar för cirka 2 miljarder kronor. Och vi kommer att fortsätta med försäljningar", kommenterar vd Ilija Batljan i delårsrapporten.

Batljan fortsätter:

"SBB har en nära och långsiktig relation med sina banker. Samtidigt jobbar SBB aktivt med att bredda finansieringskällorna. Det är också därför SBB efter kvartalets utgång signat en kreditfacilitet på 750 miljoner euro med en av världens största banker."

Vd:n igen:

"SBB annonserade idag på morgonen att SBB-koncernen överväger en transaktion varigenom en underkoncern till SBB med fokus på bostadsfastigheter delas ut till aktieägarna med tillämpning av de så kallade Lex Asea-reglerna och att bolaget därefter noteras på Nasdaq First North. Bostadsbolagets balansräkning kommer uppskattningsvis att uppgå till cirka 18 miljarder kronor. Bostadsbolaget kommer enbart att inneha bankfinansiering med en belåningsgrad på cirka 55 procent. Utdelningen möjliggör en ökad säkerställd belåning i SBB till följd av renodlingen".