Aktiespararna

Sensys Gatso Group AB: Extra bolagsstämma i Sensys Gatso Group AB

Av Cision
25 september 20173 min lästid

Extra bolagsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 25
september 2017 i Jönköping.

Nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om
företrädesemission.

Enligt villkoren för företrädesemissionen berättigar varje existerande
aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 september 2017 till en
(1) teckningsrätt varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till
teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen är 0,55 kronor per
aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid
om cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från den 3 oktober till den 17 oktober 2017.

För ytterligare information avseende företrädesemissionen, vänligen se
tidigare pressmeddelanden av den 30 augusti 2017. Ytterligare
information avseende företrädesemissionen kommer att finnas i
prospektet som förväntas publiceras omkring den 28 september 2017.

Långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt
incitamentsprogram för bolagets tillträdande verkställande direktör
Ivo Mönnink.

Den verkställande direktören kommer under programmet vederlagsfritt
att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod
berättigar till förvärv av högst 6 000 000 aktier i bolaget. Priset
per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden
från och med den 28 september 2017 till och med den 11 oktober 2017.
Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande
av optionerna under programmet kommer att omfatta totalt högst 7 980
000 aktier (inklusive utnyttjande av s.k. hedge-teckningsoptioner för
att täcka kostnader för sociala avgifter), vilket motsvarar en
utspädning om cirka 1,2 procent.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2017, kl 16.20.

För mer information kontakta:
Claes Ödman, styrelsens ordförande
+46 70 852 85 12

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com (http://www.sensysgatso.com/)

--------------------------------------------------

Dela med dig