Aktiespararna

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group offentliggör prospekt

Av Cision
13 juni 20175 min lästid

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada
eller något annat land där sådan publicering eller distribution
skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Prospektet avseende Sensys Gatso Group AB:s (publ) ("Sensys Gatso")
nyemission med företrädesrätt för Sensys Gatsos aktieägare om cirka
100 miljoner kronor har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan
erhållas från Sensys Gatso och Erik Penser Bank och hålls
tillgängliga på Sensys Gatso webbplats www.sensysgatso.com och på
Erik Penser Banks webbplats, Prospektet och
emissionsredovisning kommer även att skickas per post till Sensys
Gatso direktregistrerade aktieägare.

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hannes Snellman
advokatbyrå till legal rådgivare till Sensys Gatso i samband med
företrädesemissionen.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2017, kl
13.00.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Sensys Gatso. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Sensys Gatso kommer endast att
ske genom det prospekt som Sensys Gatso offentliggör genom detta
pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller
annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana
åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder
i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Sensys
Gatso har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities
Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts
av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon
delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte
heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Sensys Gatsos aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:
Claes Ödman, styrelsens ordförande
+46 70 852 85 12

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

Dela med dig