Aktiespararna

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Groups företrädesemission fulltecknad

Av Cision
20 oktober 20177 min lästid

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada
eller något annat land där sådan publicering eller distribution
skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig
information i slutet av detta pressmeddelande.

Sensys Gatso Group AB:s (publ) ("Sensys Gatso" eller "Bolaget")
nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har
fulltecknats. Teckningsperioden i emissionen avslutades den 17
oktober 2017. I emissionen har 170 478 748 aktier, motsvarande cirka
90,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av
teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 73 586
538 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter,
vilket motsvarar cirka 39,2 procent av antalet aktier i emissionen.
Emissionen har därmed övertecknats med cirka 30,0 procent och Gatso
Special Products BV:s emissionsgaranti kommer inte att utnyttjas.
Gatso Special Products BV:s teckning av sin pro rata del, motsvarande
33 120 218 aktier, var, som tidigare offentliggjorts, villkorad av
betalning genom kvittning av fordringar vilket styrelsen har beslutat
att tillåta. Genom emissionen kommer Sensys Gatso att tillföras cirka
103,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt
som offentliggjordes den 28 september 2017. Besked om tilldelning
till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter
beräknas distribueras den 23 oktober 2017. Tecknade och tilldelade
aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 25 oktober
2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom emissionen kommer Sensys Gatsos aktiekapital öka med 9 387
929,65 kronor från 32 857 753,85 kronor till 42 245 683,50 kronor och
det totala antalet aktier kommer öka med 187 758 593 aktier från 657
155 077 aktier till 844 913 670 aktier när emissionen har
registrerats hos Bolagsverket.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq Stockholm fram till
dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och
kommer därefter att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas
bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm i början på november 2017.

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hannes Snellman
advokatbyrå är legal rådgivare till Sensys Gatso i samband med
företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
oktober 2017, kl 16.35.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Sensys Gatso. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Sensys Gatso kommer endast att
ske genom det prospekt som Sensys Gatso offentliggjorde den 28
september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller
annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana
åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder
i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Sensys
Gatso har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities
Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts
av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon
delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte
heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Sensys Gatsos aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:
Claes Ödman, styrelsens ordförande
+46 70 852 85 12

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com (http://www.sensysgatso.com/)

Dela med dig