Aktiespararna

SenzaGen: Erbjudandet i SenzaGen kraftigt övertecknad inför listning på Nasdaq First North

Av Cision
14 september 20176 min lästid

Erbjudandet i SenzaGen AB (publ) ("SenzaGen" eller "Bolaget") inför
Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad.
Genom nyemissionen i erbjudandet tillförs Bolaget 90,1 MSEK före
emissionskostnader. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie
på Nasdaq First North är den 21 september 2017 under förutsättning
att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan.

Anmälningsperioden för SenzaGens erbjudande avslutades den 12
september 2017. Erbjudandet riktades till såväl institutionella och
professionella investerare som allmänheten i Sverige. När
nyemissionen i erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer
antalet aktier att öka med 4 645 000 till totalt 15 461 000 aktier.
Genom nyemissionen fick Bolaget över 1 000 nya aktieägare.

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjandes hade flertalet befintliga samt nya
institutionella och kvalificerade investerare på förhand åtagit sig
att teckna aktier för totalt cirka 75 miljoner SEK, vilket motsvarade
83 procent av erbjudandet. Bland de som på förhand åtagit sig att
teckna aktier kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Leif GW Persson,
Jörgen Book (tidigare globalt marknadsansvarig för strategi och
prissättning av respiratoriska produkter på AstraZeneca) och Per
Lindberg (tidigare global teknologianalytiker och numera
investerare).

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie
är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är
Nordnet Bank. FNCA Sweden är Certified Adviser till Bolaget.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen den 1 september 2017 med
anledning av nyemissionen i erbjudandet inför den planerade
noteringen på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats,
www.senzagen.com eller kontakta: Anki Malmborg Hager, vd för SenzaGen
AB (publ), e-post: anki.malmborg.hager@senzagen.com (mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.com), telefon: +46 76
828 48 22.

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta
djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de
kemikalier som vi kommer i kontakt med i vår vardag är
allergiframkallande. Det kan till exempel röra sig om kosmetika,
läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är
de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än
traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i
Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste
åren kommer Bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler
distributionspartners och lansera nya tester. SenzaGen har sitt
huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i San Francisco, USA. För mer
information, besök www.senzagen.com.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test,
genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till
90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är
djurtester på möss som endast har 70-75 % precision. SenzaGens test
har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och
kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas
till, USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,
Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan
spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra
åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte
och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att
registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt
Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har
lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna
kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland), ("Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och som innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Dela med dig