Aktiespararna

Småspararna styr åter Nordic Mines

Av Bolagsbevakningen
5 mars 20182 min lästid

BOLAGSSTÄMMA. Småspararna vann herraväldet i Nordic Mines AB genom att tillsätta majoriteten av styrelseplatserna på stämman i förra veckan. Den nya styrelsen hoppas kunna återta sådana värden som gått förlorade under perioden då småspararna tappat kontroll över bolaget.

Redan i december stod en ny styrelse beredd att ta över, men decemberstämman blåstes av. Därefter, sedan revisorn avgått i januari, inkallades en ny extra bolagsstämma. I kallelsen till den nya extrastämman ställde samtliga dåvarande styrelseledamöter sina platser till förfogande.

I styrelsens frånvaro (!) nyvaldes enhälligt Håkan Gustafsson, Jan Caletka och Henrik Hilmand. I valet av den en fjärde styrelseledamoten, Pranay Panda, var stämman oenig. Anneli Önneby, som hade en lång rad fullmakter med sig på stämman, röstade mot Pandas kandidatur och ifrågasatte det ägande han har ansetts representera. Önneby satte press på den nya styrelsen att offentliggöra data i den sistnämnda frågan.

Håkan Gustafsson ifrågasatte i sin tur sådana eventuella ändringar som gjorts av JV-avtalet med Firesteel sedan det presenterats för aktieägarna på den extra bolagsstämman som var i september. Uppgörelsen med Firesteel kommer, av allt att döma, att nagelfaras av den nyvalda styrelsen.

I stämmolokalen återfanns ekonomiska siffror över den finansiella ställningen i Nordic Mines AB. Inget tyder på att dessa siffror var reviderade. Som ny revisor valdes Finnhammars Revisionsbyrå.

Genom att kontakta Bolagsverket under pågående stämma fick stämmodeltagarna bekräftat de uppgifter som florerat om att Nordic Mines revisor hade avgått självmant i förtid. Motivet till varför revisorn hade avgått kände dock stämman inte till.

Aktiespararnas ombud på stämman, Åsa Wesshagen, beklagade den bristande kontinuiteten i revisionsarbetet. Så sent som vid årsstämman den 30 juni 2017 så ersattes PWC av KPMG. Aktiespararna hade föredragit att KPMG hade kvarstått i rollen som revisor för Nordic Mines.

Att byta revisor är kostsamt i ett så komplext revisionsuppdrag som Nordic Mines, menar Wesshagen. Hon konstaterar att kostnaden för den tid det tar för en ny revisor att sätta sig in i de många turer som varit, den får Nordic Mines aktieägare stå för.

Dela med dig