Aktiespararna

Södra rapporterar kraftig resultatnedgång

Av Finwire/Redaktionen
16 februari 20243 min lästid
Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.
Skogsägarföreningen Södra redovisar lägre omsättning i fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade kraftigt

Nettoomsättningen sjönk 13,7% till 7 028 miljoner kronor (8 147).

Ebitda-resultatet blev 676 miljoner kronor (1 368), med en ebitda-marginal på 9,6% (16,8).

Rörelseresultatet blev 267 miljoner kronor (1 026), med en rörelsemarginal på 3,8% (12,6).

Resultatet före skatt var 320 miljoner kronor (1 018).

Resultatet efter skatt blev 551 miljoner kronor (1 156), en minskning med 52,3% mot föregående år.

Inflationstakten minskar stadigt, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå. Södra ser fortsatt osäkerhet framåt även om en ytterligare minskning av inflationen ligger i korten, räntorna förväntas också börja minska under året. Detta borde påverka den ekonomiska tillväxten positivt, men från en låg nivå. Elpriset har varit lägre denna vinter men osäkerhet finns om och i vilken takt priserna kommer förändras.

Osäkerheten är stor när det gäller efterfrågan på sågade trävaror framåt. På kort sikt påverkas efterfrågan framförallt av avmattningen inom byggnadssektorn, dock är bedömningen en marknad mer i balans då utbudet också minskats. Efterfrågan på massa har ökat under senare tid, speciellt i Europa och priserna på massa har börjat ökat igen. Tendensen är att efterfrågan under året ökar men i vilken takt och utsträckning detta sker är osäkert.

Helåret 2024 väntas bli ett utmanande år med osäkerhet i efterfrågan och en stärkt SEK-valuta, vilket motverkas till viss del av högre massapriser i dollar. I det långa perspektivet bedöms utsikterna för Södras huvudprodukter vara goda. Den underliggande efterfrågan på hållbara skogsbaserade produkter gynnas av den globala ekonomins tillväxt. Skärpta klimatmål driver också på omställningen mot en mer hållbar bioekonomi

"Jag kan konstatera att Södra gör ett stabilt resultat i en utmanande tid. Det visar kooperationens styrka att jobba på kort och lång sikt med uppdraget att stärka skogsgårdens värden. Södras industrier är medlet för att skapa detta värde och vårt uppdrag är att göra det på bästa och mest hållbara sätt i varje affär. Vår tyngdpunkt ligger på att stärka konkurrenskraften genom ökad effektivitet, ökning av förädlingsvärdet av våra produkter och göra mer av den råvara vi har. Omvärldsläget har gjort det än tydligare att vår strategiska inriktning är nödvändig och rätt", säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra i bokslutet.

Marknadsnyheter

Dela med dig