Aktiespararna

Stark rapport av fastighetsbolaget

Av Cristofer Andersson
6 juli 20235 min lästid
Denna vecka har rapportperioden startat och bland de första är som vanligt Stockholmbörsens fastighetsbolag. I tisdags släppte Sven Olof Johanssons Fastpartner sin rapport för räkenskapsåret 2023 års andra kvartal och idag, den 6 juli, var det dags för Atrium Ljungberg, som till skillnad från Fastpartner inte bara ökade hyresintäkterna, utan även förvaltningsresultatet.

Bra resultat, fallande fastighetsvärden

”Andra kvartalet liknar i stora drag första kvartalet, d v s. god tillväxt i förvaltningsresultatet men fallande fastighetsvärden. Förvaltningsresultatet ökar med 24%, vilket främst beror på god hyrestillväxt inom såväl kontors- som handelssegmentet i kombination med bra kostnadskontroll och ett stabilt räntenetto.” Med dessa rader summerar Atrium Ljungbergs vd, Annica Ånäs, hur verksamheten har utvecklats.

I relation till de skakiga och osäkra makroekonomiska tider som råder är det en stark rapport från fastighetsbolaget, vars fokus främst är på kommersiella bestånd. Under perioden april till och med juni ökade hyresintäkterna 12,9%, från tidigare 619 mkr till 699 mkr. Detta var dock något under de av analytiker förväntade 707 mkr. Projekt- och entreprenadomsättning, nettoomsättning samt bruttoresultat ökade med 87,7 %, 18,4 % samt 20,7 %.

Driftnettot ökade från 427 mkr till 498 mkr, motsvarande en tillväxt om 16,6%. Även om det blir äpplen och päron kan en liknande utveckling ses hos Fastpartner, vars driftnetto ökade med 15,5%. Till skillnad från fatpartner klarade Atrium Ljungberg även av att öka sitt förvaltningsresultat, som ökade från tidigare 268 mkr till 332 mkr, motsvarande en procentuell ökning om 23,8 %. Hos Fastpartner minskade detsamma med 29,8%.

Resultatet efter skatt blev -148 msek (3 003) och resultat per aktie hamnade på -1,17 kr (23,78), orealiserade värdeförändringar på fastigheter om –989 mkr (4 051) förklarar vinstraset. Beträffande substansvärde, EPRA NAV, per aktie sjönk det med 4,5 %, från tidigare 277,14 kr till 264,42 kr.

Ökade avkastningskrav

Ånäs lyfter fram den osäkra marknaden och att de stigande marknadsräntorna i kombination kvantitativa åtstramningar från centralbankerna skapar en ogynnsam miljö för fastighetsbolagen. Den svaga svenska kronan och den ihållande inflationen gör mixen än mer besk. ”Sammantaget medför det betydligt högre finansieringskostnader än tidigare, vilket påverkar tillgångspriser såsom fastigheter. Vår bedömning är därför att marknadens avkastningskrav fortsätter uppåt […]”, skriver Ånäs och lyfter fram hur bolagets ökande driftnetto till en majoritet balanserar avkastningskraven.

Beträffande Atrium Ljungbergs kreditsituation bedöms den som god och under andra kvartalet valde bolaget, de stigande räntorna till trots, att emittera en mindre volym på obligationsmarknaden. Vidare har även två befintliga bankfaciliteter förlängts, vilket betyder att rörelsen har cirka 8 miljarder kronor tillgängligt för kommande perioder. Bolaget säger sig således stå ”… väl rustade att hantera kommande förfall in i 2025 samtidigt som vi kan möta verksamhetens behov.”

Kontorsmarknaden mattas av

Beträffande kontor och handel, de två segment bolaget är fokuserat mot, framkommer att förstnämnda mattades av en del under det andra kvartalet, nettouthyrningen halverades till 25 mkr i årshyra mot 52 mkr motsvarande period i fjol.

Bättre tycks detaljhandeln gå, där vd framför allt lyfter fram nya avtal med Solar, H&M samt Ericsson, tre stora och viktiga kunder för Atrium Ljungberg.

Angående bostadsrättsmarknaden skriver vd att prisläget har stabiliserats. Emellertid är omsättningen, det vill säga sålda bostäder, fortsatt låg jämfört med tidigare år. Detta bedöms bero på att säljare och köpare har svårare att mötas prismässigt i dagens marknad med ökade boendekostnader kopplat till ränteläget och inflation.

Stark rapport med oroande framtid

Relativt den hårda marknad som råder inom Atrium Ljungbergs segment är det en bra och stark rapport som Ånäs presenterar. Framför allt ska det starka driftnettot och förvaltningsresultatet lyftas fram, vilket visar att bolaget har god kostnadskontroll. Vidare är det positivt att rörelsen lyckats säkra kreditfaciliteter motsvarande cirka 8 miljarder kronor, vilket gör att den har medel att använda kommande perioder och för obligationsförfall 2025.

I konstorssegmentet och bostadsmarknaden är osäkerheten fortsatt stor . Riksbanken har kommunicerat fortsatta räntehöjningar samt åtstramningar, då den höga inflationen är seglivad. Ju längre tiden går, desto mer tufft kommer det att bli för Atrium Ljungbergs hyresgäster. Att lyckas förhandla och även vinna nya kunder kommer vara Ånäs svåraste uppgift under kommande sex månader.

Atrium Ljungbergs aktie har gått bra inför rapporten och utifrån dagens siffror känns nuvarande något hög med ett P/E 25,8 och EV/EBIT 42,3.

Dela med dig