Aktiespararna

Starka BNP-siffror - "men svaga signaler kvarstår"

Av Elin Hanspers
8 mars 20244 min lästid
Dagens makrosiffror gav blandade signaler, med starka BNP-siffror men bland annat svag produktion inom näringslivet.
Under fredagen publicerades flera svenska makrosiffror. Hushållens konsumtion minskar samtidigt som BNP-indikatorn på månadsbasis vänder upp.

Sveriges BNP ökade med 0,9% i januari, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Detta enligt BNP-indikatorns preliminära sammanställning, skriver SCB. På årsbasis sjönk dock BNP-indikatorn 0,6%.

”Svensk ekonomi inledde det nya året med tillväxt där ett bidrag kom från ökade konsumtionsutgifter. En lägre hushållskonsumtion vägdes upp av en starkare utveckling för offentliga myndigheter. Även varuhandelsnettot stärktes vilket denna månad förklarades av en svag varuimport,” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB i en kommentar.

Sjunkande hushållskonsumtion

Samtidigt sjönk hushållens konsumtion med 0,7% i januari 2024 jämfört med december 2023, i säsongsrensade tal. Även på årsbasis sjönk hushållskonsumtionen med 0,7%, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som jämfört med samma period året innan minskade med 3,0% i fasta priser.

Den branschgrupp som främst påverkade hushållskonsumtionen positivt var bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som jämfört med samma period året innan ökade med 3,0% i fasta priser.

Industrins orderingång minskade

Industrins totala orderingång minskade med 9,7% i januari 2024 jämfört med december, i säsongsrensade tal. På årsbasis minskade orderingången med 6,1% i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongsrensade tal. Mest minskade annan transportmedelsindustri - med 48,5% jämfört med december.

Jämfört med december minskade hemmamarknaden med 9,7% och exportmarknaden minskade med 11,3%, båda i säsongsrensade tal.

Minskad produktion inom näringslivet

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 0,6% jämfört med december 2023 i säsongsrensade tal. Jämfört med januari i fjol minskade produktionen med 1,6% i kalenderkorrigerade tal.

Produktionen inom industrisektorn ökade dock - med 1,2% jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal.

Störst positivt bidrag till näringslivets utveckling hade kemi- och läkemedelsindustrin. Branschen ökade med 28,3% i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,8 procentenheter.

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 1,3% i januari 2024 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Här var informations- och kommunikationstjänster den tjänstebransch som hade det största bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 3,3% i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,4 procentenheter.

Produktionen inom byggsektorn minskade med 5,8 % jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Byggverksamhet, som står för 9,2% av näringslivets totala förädlingsvärde bidrog till näringslivets totala utveckling med -0,4 procentenheter.

"En blandad påse"

Nordea kallar dagens makrosiffror för "en blandad påse". De fokuserar dock på produktionen inom näringslivet, som de menar är den bästa indikationen på de kvartalsvisa BNP-siffrorna, och menar att de indikerar en svag start på första kvartalet.

Handelsbanken å sin sida påpekar att BNP-indikatorn visade styrka, men att svaga signaler kvarstår.

"Signalerna är blandade och den månatliga BNP-indikatorn har inte bevisat sig vara en pålitlig indikator för kortsiktig tillväxt. Både hushållskonsumtionen och produktionen inom tjänstesektorn föll i januari. Dessutom sjönk industrin orderingång i januari. Sammantaget bör det i vår syn inte dras några starka slutsatser för det första kvartalets tillväxt från dessa starka BNP-siffror för januari", skriver de.

Marknadsnyheter

Dela med dig