Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-28

Tillgångsfördelning: Vad är det och vad gör den för nytta för investerare?

wysiwyg_image

Enligt vår erfarenhet lägger investerare mycket tid och energi på att hitta vinnare och förlorare bland enskilda värdepapper. Det är även ett populärt ämne i de finanspublikationer som Fisher Investments Nordens marknadsanalytiker läser. Men enligt vår mening har tillgångsfördelningen – blandningen mellan aktier, räntepapper och andra slags värdepapper i en portfölj – större betydelse för avkastningen, och i det långa loppet för om man kan nå sina långsiktiga investeringsmål.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Våra analyser tyder på att tillgångsfördelningen ligger bakom större delen av investerares långsiktiga avkastning. Så ett av de viktigaste besluten en investerare kan fatta är hur stor del av portföljen som ska läggas i en viss tillgångsklass, enligt vår bedömning. Vi anser att det första steget man ska ta inför det här beslutet är att fastställa vilka finansiella krav eller mål man vill att portföljen ska uppfylla, hur länge pengarna måste räcka, och vilka risker man kan tåla. När man har de här faktorerna klart för sig är det enklare att välja en tillgångsfördelning som är lämplig för ens egen situation, baserat på en bedömning av avvägningen mellan risk och avkastning.

Enligt oss spelar investerarens specifika finansiella mål stor roll för valet av tillgångsfördelning i portföljen. Om man behöver tillväxt anser vi att exponeringen mot aktier är viktig att tänka på. Detta eftersom den långsiktiga avkastningen från aktier historiskt sett har varit högre än den från räntepapper. Tidigare avkastning är så klart ingen garanti för framtida avkastning. Men våra analyser visar att aktier alltid har haft bättre avkastning än räntepapper när man mäter över längre tidsperioder. Den genomsnittliga avkastningen på årsbasis från aktier är på 10,2 procent, medan den från räntepapper är på 4,3 procent.[i]

Men våra analyser visar även att priset man får betala för den högre historiska avkastningen från aktier är högre kortsiktig volatilitet. Om man tänker göra uttag från portföljen för att täcka utgifter så kan de här oförutsägbara fluktuationerna göra det svårt att planera för detta. I sådana lägen anser vi att räntepapper kan vara ett intressant alternativ, eftersom de har relativt milda kortsiktiga fluktuationer. En blandning mellan räntepapper och aktier kan enligt vår erfarenhet bidra till att dämpa volatiliteten i portföljen, och det kan minska effekterna av uttag efter en börsnedgång.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Så vad är rätt blandning för dig? Behöver du långsiktig tillväxt, kortsiktiga kassaflöden eller en kombination av detta? Vi anser att beslutet utgår från din unika finansiella situation, tidshorisont, risktolerans och dina förväntade utgifter. För att ta reda på vilken tillgångsfördelning som är bäst lämpad för att uppfylla dina tillväxt- och kassaflödesbehov är det, enligt vår erfarenhet, bra att tänka på hur den planerade portföljen skulle stå sig genom flera olika scenarier, inklusive extrema situationer från historien. Investerare kan använda historiska marknadsdata som vägledning när de testar hur deras tillgångsfördelning – och förmåga att nå sina investeringsmål – skulle stå sig under vitt skilda förhållanden på marknaden.

Vid stora livshändelser – giftermål, skilsmässor, födslar eller dödsfall – kan det vara vettigt att uppdatera tillgångsfördelningen. Men till vardags bör man hålla sig till den fastställda tillgångsfördelningen i portföljen, eftersom det hjälper en att hålla kursen på vägen mot ens finansiella mål, enligt vår mening. Höga avkastningar från nischinvesteringar kan till exempel fresta en till att jaga momentum – alltså att investera i något bara för att det har gått bra på senaste tiden och fått mycket uppmärksamhet. Men vi anser att man bör stanna upp och fundera på om den investeringen skulle passa in i ens tillgångsfördelning först. Om den inte gör det kanske den inte är rätt för dig. Eller så kanske det har varit darrigt på börsen ett tag. Om du vet med dig att din portfölj är utformad för att stå pall för den typen av volatilitet eftersom du har vägt in detta i tillgångsfördelningen kan det stoppa dig från att fatta förhastade beslut vid fel tillfälle och hamna på efterkälken.

När situationen verkar som vanskligast kan en klarsynt, genomtänkt plan hjälpa dig att hålla nerverna i styr och hålla kursen. Framtiden må vara oklar, men en bra tillgångsfördelning ger dig karta och kompass för att ta dina finanser dit du vill.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Facebook: https://www.facebook.com/fisherinvestmentsnordensverige/

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestSE

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-norden---sverige

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 


[i] Källa: FactSet och Intercontinental Exchange, Inc., per 2021‑07‑15. Indexet MSCI World med nettoutdelningar, 1969‑12‑31 till 2021‑06‑30, indexet ICE BofA Sweden Government, 1987‑07‑31 till 2021‑06‑30.